Beoordeel uw (gebruikelijk) loon

Als DGA wordt u geacht minimaal een gebruikelijk loon te genieten. Een gebruikelijk loon bedraagt minimaal € 43.000 (2013) of het loon van de meestverdienende werknemer zonder aanmerkelijk belang. Als u aannemelijk maakt dat in het economische verkeer soortgelijke werknemers minder verdienen, kan het gebruikelijk loon gesteld worden op dat lagere salaris. Als soortgelijke werknemers meer verdienen dan wordt het salaris gesteld op ten minste 70% van dat bedrag (maar ten minste € 43.000). Bij eenpersoons-BV’s kan het gebruikelijk loon bij de DGA ook wel worden vastgesteld volgens de afroommethode of winstreductiemethode. Dat wil zeggen dat het gebruikelijk loon gesteld wordt op het bedrag van de winst van de BV, na aftrek van kosten en een winstopslag. De Belastingdienst probeert in veel meer situaties dan dit van de rechter mag, het loon op deze wijze vast te stellen. Daardoor is het gebruikelijk loon hoger dan zou moeten (mogen).

Omdat loon (maximaal 52%) veelal hoger belast wordt dan winst in de BV (de gecombineerde vennootschapsbelasting en inkomstenbelastingdruk bedraagt 40%-43,75%), is het nuttig om jaarlijks te bekijken of uw loon naar beneden kan worden bijgesteld. Bent u minder gaan werken, bestaat het vermoeden dat op de arbeidsmarkt thans lagere lonen worden betaald of is uw onderneming ingekrompen, dan is er vermoedelijk geld te verdienen met een herijking van het gebruikelijk loon.

In 2013 heeft de Commissie Van Dijkhuizen voorgesteld om het gebruikelijk loon op ten minste 90% (in plaats van 70%) van het loon van soortgelijke werknemers vast te stellen. Begin volgend jaar zal blijken of het kabinet dit standpunt volgt. Vooruitlopend op deze discussie heeft het kabinet in het begrotingsakkoord afgesproken dat de 30% marge al zal worden beperkt vanaf 2015. Hoeveel? Dat is nog niet geheel duidelijk. Aangegeven is slechts dat de maatregel € 150 miljoen moet opbrengen en dat de beperking van de marge daarop zal worden afgestemd.

Bron: Belastingdienst