Begrotingsafspraken 2014

In het begrotingsakkoord 2014 dat op 11 oktober is gesloten door het kabinet en D66, ChristenUnie en SGP zijn ook maatregelen op fiscaal gebied aangekondigd, waarbij de nadruk ligt op lastenverlichting op arbeid en verlaging van de marginale belastingdruk.

Overzicht fiscale wijzigingen in begrotingsafspraken •Tijdelijke verlaging tarief box 2. Het tarief voor het aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting wordt in 2014 tijdelijk verlaagd van 25% naar 22%. Het is nog niet duidelijk of er een maximum aan inkomen gaat gelden, zoals het geval was bij een soortgelijke maatregel in 2007.
•Verlaging toegestane marge gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder (‘dga’). De toegestane marge voor het vaststellen van het gebruikelijk loon voor de dga wordt in 2015 verlaagd. Nu mag het loon van een dga nog hoogstens 30% lager zijn dan wat marktconform is, in 2015 wordt dit percentage verlaagd – in welke mate is nog niet duidelijk.
•Terugdraaien versobering zelfstandigenaftrek. Vanaf 2015 zou de zelfstandigenaftrek worden verlaagd; deze maatregel gaat niet door.
•Bestrijding schijnconstructies. Oneigenlijk gebruik van de ondernemersfaciliteiten zal worden bestreden. Details van de maatregelen zijn op dit moment niet bekend.
•Afschaffen werkbonus. De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 2015 afgeschaft voor nieuwe gevallen, om vanaf 2018 helemaal te zijn vervallen.
•Terugdraaien afbouw algemene heffingskorting vierde schijf. Volgens het Belastingplan 2014 zou de algemene heffingskorting vanaf 2015 volledig worden afgebouwd voor box 1-inkomen in de vierde schijf. Om de marginale belastingdruk te beperken, gaat dit niet door. De voorgestelde gedeeltelijke afbouw in de tweede en de derde schijf in 2014 lijkt wel door te gaan.
•Tijdelijke verlaging tarief eerste schijf box 1. Het tarief in de eerste schijf van box 1 wordt in 2014 tijdelijk verlaagd met 0,75%.
•De huidige fiscale aftrek voor chronisch zieken en gehandicapten blijft in aangepaste vorm bestaan. Onder andere uitgaven voor woningaanpassingen worden van de aftrek uitgezonderd.
•Het verlaagde btw-tarief van 6% voor de arbeidskosten ter zake van renovatie en onderhoud van woningen zal voor heel 2014 gelden, in plaats van tot 1 maart 2014.
•De geplande verlaging van de motorrijtuigenbelasting vervalt.
•Voor de belasting op personenauto’s en motorrijwielen worden de CO2-emissienormen vanaf 2015 verder aangescherpt.
•Het tarief van de belasting op leidingwater wordt verhoogd. Daarnaast vervalt het maximumverbruik van 300 m3 waarover wordt geheven.
•De belasting op het storten van afval wordt opnieuw ingevoerd.

Nota’s van wijziging Belastingplan 2014

Los van de begrotingsafspraken zijn na Prinsjesdag ook nog nota’s van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2014 en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit betreft onder andere de volgende maatregelen:
•tijdelijke verlaging van de bijtelling voor volledig elektrische auto’s in 2014 en 2015 van 7% tot 4%;
•afschaffing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de VAMIL voor personenauto’s;
•wijziging van de Successiewet, inclusief een boetemogelijkheid, in verband met invoering van een inlichtingenplicht voor voormalige ANBI’s (jaarstukken, gedane giften);
•wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) in verband met invoering van een informatieverplichting voor dienstverleningslichamen. Ook aan deze wijziging wordt een boetemogelijkheid gekoppeld.

Bron: Belastingdienst

begrotingsafspraken-2014