Modernisering Ziektewet 2013-2014 (wet BeZaVa)

Ieder najaar ontvangt u een brief van de Belastingdienst waarin uw gedifferentieerde WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikte) premie wordt toegekend voor het komende jaar. Dit gedeelte van de WGA premie is voor iedere ondernemer verschillend en hangt af van de grootte van uw onderneming en van het aantal werknemers dat vanuit uw onderneming de WIA ingestroomd is (na twee jaar ziekte), voor kleine werkgevers is het percentage dit jaar: 0,47 % en voor grote werkgevers: 0,13 %.

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. De wet heeft tot doel om de instroom van Vangnetters in de WIA te beperken.

1. Wat zijn vangnetters?
2. Informatiebrief UWV
3. Wat houdt deze nieuwe berekening precies in?
4. Flexwerkers werknemers
5. Werkgevers ingedeeld in 3 categorieën
6. Hoe kunt u de beschikking van het UWV controleren?
7. Meer informatie

1.  Wat zijn Vangnetters? Onder andere:
a. Werknemers zonder werkgever; afloop contract tijdens ziekte;
b. Zieke uitzendkrachten;
c.  WW-gerechtigden die ziek worden.
De instroom van deze zogenaamde Vangnetters in de Ziektewet (ZW) en daarna ook in de WIA er erg groot. De overheid wilt deze instroom gaan beperken. De uitkeringslasten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers zullen vanaf 1 januari 2014 worden toegerekend aan de laatste werkgever. 
 
2.  Informatiebrief UWV
Vanaf medio mei 2013 kunt u van het UWV een informatiebrief met bijlage ontvangen. De bijlage bevat een lijst met ex-werknemers van uw onderneming die in het jaar 2012 uitkeringen krachtens de Ziektewet (ZW) of Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA- WGA-flex) hebben ontvangen.

Het UWV verzoekt u deze bijlage binnen 4 weken terug te sturen en aan te vinken van welke gevallen u beschikkingen ZW of WIA wilt ontvangen en onjuistheden in de bijlage aan te geven. Na ontvangst van de beschikking kunt u binnen 6 weken bij het UWV bezwaar maken. Uw premie 2014 wordt hoger als sprake is van uitkeringen aan ex-werknemers die bij u ziek uit dienst zijn gegaan.

Het is dus van groot belang deze brieven op juistheid te laten controleren. Anders betaalt u mogelijk zelfs tot 12 jaar te veel premies, bijvoorbeeld voor uitkeringen aan personen die nooit bij u hebben gewerkt of wel bij u hebben gewerkt maar niet ziek uit dienst zijn gegaan of behoren tot uitkeringen die niet voor de premie mogen meetellen.

Vanaf 1 juli 2013 ontvangt u tevens van het UWV een kopie van de beslissingen, gericht aan ex-werknemers van uw onderneming, indien op of na 1 januari 2013 de hierboven genoemde uitkeringen zijn betaald. De laatstbedoelde uitkeringen tellen mee voor uw premie vanaf 2015.

3.  Wat houdt deze nieuwe berekening precies in?
Vanaf premiejaar 2014 bestaat de gedifferentieerde premie uit 3 onderdelen (WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex). In de nieuwe berekening worden werkgevers in 3 categorieën ingedeeld.

Binnen iedere categorie komen de premies op een andere manier tot stand:
I.     Gedifferentieerde premie WGA-vast (dit is de huidige WGA-premie zoals we die nu kennen);
II.   Gedifferentieerde premie WGA-flex (premie voor uw zieke ‘vangnetters’ die na een ZW-uitkering de WIA instromen);
III. Gedifferentieerde premie ZW-flex (premie voor het aantal werknemers dat vanuit u een ZW-uitkering toebedeeld krijgt).

4.  Flexwerkers werknemers

U gaat dan ook een gedifferentieerde premie betalen voor flexwerkers die bij u in dienst zijn. Voor de wet BeZaVa zijn flexwerkers werknemers die:
• ziek worden en een fictief dienstverband hebben, zoals thuiswerkers of provisiewerkers;
• ziek uit dienst gaan (uitzendkrachten met een contract met uitzendbeding, werknemers met een tijdelijk dienstverband  en werknemers die ziek zijn op het moment waarop hun vaste dienstverband wordt beëindigd);
• binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (nawerking van de Ziektewet).

Een flexwerker is een werknemer met een flexibel arbeidscontract, te weten: een uitzendkracht, een gedetacheerde, een seizoensarbeider of een freelancer. Voornaamste kenmerken zijn het ontbreken van een vast arbeidscontract met de werkgever op de werkplek waar men het werk verricht, en het ontbreken van een vaste werkplek

5. Werkgevers ingedeeld in 3 categorieën

In de nieuwe berekening van de gedifferentieerde premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex worden werkgevers in 3 categorieën ingedeeld. Binnen iedere categorie komen de premies op een andere manier tot stand:
• kleine werkgevers (met een loonsom tot en met € 302.000 ): premie op sectorniveau (geen individuele premie; risico wordt gesmeerd over de hele groep).
• middelgrote werkgevers (met een loonsom van > € 302.000 €tot en met € 3,02 miljoen ): gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie.
• grote werkgevers (premieloon onderneming 2012 >€ 3,02 miljoen ): premie geheel op individueel niveau. 
 
6. Hoe kunt u de beschikking van het UWV controleren?

In de Tweede Kamer bestaan twijfels of de beschikbare informatie bij UWV goed genoeg is om altijd goede overzichten te produceren. Daarover worden nog Kamervragen gesteld. Omdat uw premie hierop wordt gebaseerd, is het voor u belangrijk dat er twee zaken goed worden gecontroleerd:
1. Ontvangt u een overzicht van UWV, dan is een controle op juistheid van de informatie zeer belangrijk. Wanneer deze informatie niet correct is dient er z.s.m. bezwaar aangetekend te worden bij het UWV.
2.  Heeft u eind oktober nog niets ontvangen, maar weet u zeker dat er in 2012 sprake is geweest van een of meerdere ziektewetuitkeringen aan (ex)flexwerkers, neem dan contact met UWV op.

De volgende elementen uit de brief kunnen wij voor u controleren (mits de loonadministratie via PNR administraties loopt):

1.  Klopt het genoemde premieloon over 2012?
2. Zijn de genoemde personen op of na 1 januari 2010 bij u in dienst geweest?
3. Zijn de genoemde personen ziek uit dienst gegaan en zo ja, per welke datum?
4. Als de genoemde personen niet ziek uit dienst zijn gegaan, was er dan sprake van eerder ziekteverzuim en ziekte binnen 4 weken na einde dienstbetrekking?
5. Is sprake van een wettelijke uitzondering?

Als uit controle blijkt dat uw premie 2014 inderdaad fors hoger wordt, dan kan het zinvol zijn om de Ziektewet per 2014 zelf te gaan uitvoeren. U verzekert dan het risico dat u uitkeringen moeten gaan doen aan zieke werknemers. Dat heet ‘eigen risicodrager worden’. Veel verzekeraars zijn al bezig met ‘roadshows’ en mailings om werkgevers hiertoe te bewegen. De praktijk van de laatste jaren leert echter dat u dan soms grotere risico’s binnenhaalt. Zo blijft u wettelijk verantwoordelijk voor de bepaling van het recht op uitkering en de re-integratie, en vergoedt de verzekeraar aan u de volgens haar verschuldigde uitkering. Tevens zijn er dan extra kosten voor het inhuren van expertise.

Zijn er in 2012 geen Ziektewet- en WGA-uitkeringen toegekend aan (ex-)werknemers van uw bedrijf? Dan krijgt u van het UWV geen brief, het UWV heeft namelijk besloten om geen overzicht te sturen naar werkgevers die in 2012 geen aanspraak op de ziektewet hebben gemaakt. U krijgt dan alleen in het najaar van 2013 een brief van de Belastingdienst over de hoogte van uw premie, gebaseerd op de informatie van UWV. Graag ontvangen wij van kopie van deze brieven ten behoeve van uw loonadministratie.

7 Meer informatie
Heeft u vragen dan staan onze collega’s u graag ter woord.
Bron UWV