De Awf kent in 2020 een hoog en een laag premiepercentage

Met ingang van 2020 kent het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) een hoog en een laag premiepercentage: dat komt door het afschaffen van de sectorpremie voor de WW door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Voor vaste contracten komt een lage WW-premie, voor flexibele contracten een premie die standaard vijf procentpunten hoger ligt dan die voor vaste contracten. Dit verschil moet het aantrekkelijker maken om werknemers een vast contract aan te bieden

De Awf-laag is van toepassing als er aan 3 voorwaarden wordt voldaan:
• er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
• de arbeidsovereenkomst is schriftelijk
• er is geen sprake van een oproepovereenkomst.
Het is dus voor onze administratie belangrijk dat u ons tijdig voorziet van de juiste documentatie

De Awf-laag is ook van toepassing:
• voor werknemers met een leerwerkovereenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)
• voor werknemers die bij aanvang van het aangiftetijdvak jonger zijn dan 21 jaar en in dat aangiftetijdvak maximaal 48 verloonde uren (vierwekenaangifte) c.q. 52 verloonde uren (maandaangifte) hebben gewerkt. Deze urennorm geldt per aangiftetijdvak
• voor uitkeringen werknemersverzekeringen: uitkeringen door UWV, betalingen door een eigenrisicodrager ZW, WGA en werkgeversbetalingen.