Minder loonheffingen voor studerende vakantiekrachten

Nu de eindexamenleerlingen klaar zijn voor hun vakantiebaantje, kan de stapel met formulieren ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)’ weer uit de kast. Wanneer kan uw organisatie deze formulieren ook alweer gebruiken en wat betekent dit voor de verloning?

Voor studenten en scholieren die voor uw onderneming vakantiewerk komen doen, hoeft uw organisatie soms minder of geen loonbelasting/premie volksverzekeringen te berekenen. Het is onder voorwaarden namelijk toegestaan om in de loonaangifte het kalenderkwartaal als loontijdvak te gebruiken in plaats van het werkelijke tijdvak waarover de werknemer wordt verloond. Hierdoor hoeft de salarisadministrateur minder – of zelfs helemaal geen – loonbelasting/premie volksverzekeringen bij de werknemer in te houden.

Alleen bij kinderbijslag of studiefinanciering

Om deze studenten- en scholierenregeling te mogen toepassen, moet wel aan een paar administratieve eisen worden voldaan. Zo moet de werknemer aan het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een bijdrage uit één van de volgende drie regelingen:

  • kinderbijslag volgens de Algemene kinderbijslagwet;
  • een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
  • een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Ook voor buitenlandse werknemers mogelijk

De studenten- en scholierenregeling kan ook gelden voor buitenlandse werknemers. Het moet dan gaan om een scholier of student uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein. Deze scholier of student moet ook beschikken over een International Student Identity Card (ISIC). Die moet de scholier of student zelf aanvragen. Uw organisatie moet een kopie van de ISIC bewaren in de loonadministratie.

Op schriftelijk verzoek van de werknemer

De werknemer moet zelf een schriftelijk verzoek bij uw onderneming indienen als hij wil dat uw organisatie de studenten- en scholierenregeling voor hem toepast. Dat kan via het Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling) (pdf). Om de regeling te mogen toepassen, moet het verzoek bij de loonadministratie worden bewaard. Ook het beëindigen van de regeling moet schriftelijk gebeuren. Dit kan alleen met ingang van een nieuw kalenderkwartaal