Oppositie wil nieuw debat over dividendbelasting na opduiken gesponsord onderzoek

De oppositie in de Tweede Kamer wil een nieuw debat over de door het kabinet voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Oppositiepartij GroenLinks vraagt nogmaals om een onderzoek naar dat besluit door de Algemene Rekenkamer. 

Aanleiding is een publicatie van Follow The Money. Volgens het journalistiek platform is het besluit om de belasting af te schaffen dat jaarlijks 1,4 miljard, mogelijk 1,6 miljard euro kost, genomen op basis van wetenschappelijk onderzoek in opdracht van Shell, Unilever, AkzoNobel, DSM, Philips en werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Deze organisaties hebben belang bij het verdwijnen van de belasting op aandeelhoudersdividend. De auteur van het onderzoek zegt echter dat de opdrachtgevers ‘geen enkele invloed’ op de onderzoekscriteria hebben gehad.

Het debat, waar de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niet mee instemmen, komt waarschijnlijk na de zomer. CDA en D66 willen wel een brief van het kabinet met opheldering over de ontdekking van Follow The Money.

Het onderzoek waar het om gaat, uit 2009, is gedaan door de Erasmus Universiteit Rotterdam en is getiteld: Wederzijds profijt: de strategische waarde van de top-100 concernhoofdkantoren voor Nederland én van Nederland voor deze top-100. In april onthulde het kabinet, na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur, de documenten die een rol speelden bij het besluit om het afschaffen van de dividendbelasting in het regeerakkoord op te nemen. Een maatregel die in geen enkel verkiezingsprogramma stond.

Een van die documenten is het zogenoemde Partijstuk belastingontwijking en vestigingsklimaat dat de VVD inbracht tijdens de formatie van Rutte III. In de bijlage daarvan staat de terloopse verwijzing naar het onderzoek van de Erasmus Universiteit van 2009. Die bijlage gaat over het strategische belang van hoofdkantoren voor de Nederlandse economie. Het Erasmus-onderzoek wordt aangehaald bij de stelling dat dat belang er is. Een verband met dividendbelasting wordt niet gelegd.

GroenLinks-Kamerlid Bart Snels kondigde een maand geleden aan de Algemene Rekenkamer onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de effecten van de dividendbelasting en wie van de afschaffing ervan profiteert. Dit omdat het kabinet volgens Snels weigert openheid van zaken te geven. De Rekenkamer kan niet gedwongen worden het verzoek in te willigen.

De coalitiepartijen hebben nimmer met wetenschappelijk onderzoek geschermd bij de verdediging van de afschaffing. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff gaf toe dat afschaffing ‘een gok’ was, CDA-leider Buma sprak van een ‘inschatting’ en premier Rutte ‘voelde in al zijn vezels’ dat het een goed besluit is. Juist het niet aanvoeren van onderbouwing voor de juistheid van het besluit, was tot nu toe voor de oppositie de grote steen des aanstoots.