Voorkom boetes en kijk uw arbocontract voor 1 juli na

Vanaf 1 juli 2017 geldt de vernieuwde Arbowet. Dat betekende de invoering van een verplicht basiscontract, en meer taken en bevoegdheden voor de bedrijfsarts. Tot 1 juli 2018 heeft u als werkgever nog de tijd om uw arbocontract met de arbodienstverlener te wijzigen. Daarna kunnen boetes volgen van de Inspectie SZW.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) geeft aan dat werknemers gezond en veilig moeten kunnen werken. Dit geldt ook voor uitzendkrachten, mensen met een nul-urencontract en stagiaires. Op basis van de Arbowet heeft iedere werkgever een zorgplicht voor goede arbeidsomstandigheden.

Verplicht basiscontract

Op 1 juli 2017 is de Arbowet aangepast. U bent sindsdien verplicht een basiscontract met de arbodienst of bedrijfsarts af te sluiten. Dit bevat de minimale arborechten en -plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener.

Meer preventie

In de vernieuwde Arbowet staat preventie van ziekte en verzuim meer centraal. Dit komt tot uitdrukking in het verplichte basiscontract. Ook zijn de taken en het functioneren van de bedrijfsarts duidelijker omschreven, met meer waarborgen voor een onafhankelijke oordeelsvorming en advisering door de bedrijfsarts. Daarnaast bevordert de gewijzigde Arbowet de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, en versterkt de wet de rol van de preventiemedewerker.

Vangnet- en maatwerkregeling

Voor de arbodienstverlening konden werkgevers altijd kiezen tussen een vangnet- en een maatwerkregeling. Dat is ook na de wetswijziging zo gebleven. Bij de vangnetregeling brengt u uw arbotaken onder bij een gecertificeerde arbodienst. Een maatwerkregeling betekent dat u de arbotaken intern organiseert waarbij u minimaal een externe bedrijfsarts inhuurt.

Onderdelen arbocontract

In het verplichte basiscontract met de arbodienst of zelfstandige bedrijfsarts moet een aantal wettelijke verplichte onderdelen staan. Het gaat om verplichtingen die al bestonden op 1 juli 2017 of toen nieuw waren. U vindt hier (zie de derde vraag en antwoord) alle eisen waaraan u moet voldoen in het basiscontract.

Risico-inventarisatie & evaluatie

Bij de arboverplichtingen die al bestonden voor 1 juli 2017 gaat het onder andere om de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E), ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim, het kunnen aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).Verder moet de werkgever verplicht een advies vragen bij de bedrijfsarts of een aanstellingskeuring voor een bepaalde functie terecht is. Ook de preventiemedewerker was al verplicht.

Toegang tot bedrijfsarts

Een nieuwe verplichting per 1 juli 2017 is dat elke werknemer het wettelijk recht heeft om zonder uw toestemming de bedrijfsarts te bezoeken. In het basiscontract moet staan hoe u de toegang van werknemers tot de bedrijfsarts regelt via bijvoorbeeld een spreekuur. Daarnaast moet de werknemer een door u betaalde second opinion aan kunnen vragen bij een andere, onafhankelijke bedrijfsarts.

Verzuimbegeleiding

Een andere nieuwe eis is dat het basiscontract overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) regelt. Verder moet de advisering van de bedrijfsarts aan de werkgever over preventie in het basiscontract staan. De bedrijfsarts adviseert voortaan ook bij de verzuimbegeleiding. Tevens moet de bedrijfsarts tijd kunnen besteden aan het onderkennen en melden van beroepsziekten. Tot slot heeft de OR of PVT instemmingsrecht gekregen bij de keuze wie in een organisatie preventiemedewerker wordt en wat de exacte inhoud van het basiscontract is.

Dus tijdig een goed basiscontract

U kunt een bestaand arbocontract dat niet voldoet aan de eisen van het basiscontract tot 1 juli 2018 aanpassen. Sluit u een nieuw contract af dan moet dat direct voldoen aan alle eisen. Let erop dat u tijdig over een goed basiscontract beschikt. De Inspectie SZW handhaaft hierop en kan boetes opleggen tot 1500 euro.