Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Kinderalimentatie dient te worden betaald tot de 18e verjaardag van het kind. Echter, ook over de periode dat het kind jong-meerderjarig is, tussen de 18e en 21ste verjaardag, heeft het kind recht op een bijdrage van de ouders in zijn/haar kosten van levensonderhoud en studie. Tot aan de 18e verjaardag dient de alimentatie aan de verzorgende ouder waar het kind woont te worden voldaan; na de 18e verjaardag dient de bijdrage, tenzij ouders daar andere afspraken over maken, aan het kind zelf betaald te worden. Anders dan voor minderjarigen, is voor de berekening van de behoefte van studerende meerderjarige kinderen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar nog geen systeem ontwikkeld.

Doorgaans wordt om die reden voor deze studerende meerderjarige kinderen voor de behoeftebepaling aansluiting gezocht bij de zogenoemde WSF-norm, waarin bedragen zijn verdisconteerd voor levensonderhoud, ziektekosten en studiekosten. WSF staat voor Wet Studiefinanciering. Het is voor een jong-meerderjarige ook relatief eenvoudig om aan te tonen dat voor een bepaalde post uit deze norm in dit specifieke geval een hogere behoefte geldt. Nu het bij het bepalen van alimentatie voor een jong-meerderjarig kind veelal om maatwerk gaat, is dit een belangrijk punt. Immers dat de jong-meerderjarige behoeftig is staat wettelijk vast, maar hoe hoog die behoefte is zal door de jong-meerderjarige aangetoond moeten worden.

Veel jong-meerderjarigen zullen ook enige eigen inkomsten hebben in de vorm van een bijbaan. Bij het bepalen van de behoefte van een jong-meerderjarige aan een bijdrage in zijn/haar levenshoud tellen deze inkomsten ook mee. Er mag niet van een jong-meerderjarige verwacht worden dat hij/zij zorgt voor eigen inkomsten, maar als ze er zijn dan worden deze op grond van redelijkheid en billijkheid afgetrokken van de behoefte. Belangrijk om te weten is ook dat een jong-meerderjarige zelf dient te procederen in dit soort kwesties: hij of zij kan zich niet meer laten vertegenwoordigen door een van de ouders.

Bron: Actuele artikelen