Schenkingsvrijstelling 2017 verruimd

De woningmarktcrisis maakte dat in 2013 en 2014 de mogelijkheid bestond tijdelijk gebruik te maken van een verhoogde eenmalige belastingvrije schenking van € 100.000 mits deze werd aangewend voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning, aflossing van een eigenwoningschuld, aflossing van een restschuld ontstaan na verkoop van een eigen woning dan wel afkoop van rechten van opstal, erfpacht of beklemming ook hier met betrekking tot de eigen woning.

Deze vrijstelling was niet beperkt tot schenking tussen ouders en kinderen. In die jaren was er ook geen leeftijdsgrens aan verbonden.

Deze verhoogde schenkingsvrijstelling die samenhangt met hiervoor genoemde aanwendingsmogelijkheden wordt vanaf 1 januari 2017 permanent in de wet opgenomen.
Ook nu geldt dat deze niet beperkt is tot een schenking tussen ouders en kinderen maar er is nu wel een leeftijdsbepaling opgenomen. De ontvanger moet ten tijde van de schenking wel tussen 18 en 40 jaar oud zijn.

Er is een overgangsregeling in het leven geroepen waarbij het uitgangspunt is dat in combinatie met de tijdelijke verhoogde vrijstelling uit 2013 en 2014 iedereen de mogelijkheid heeft gehad dan wel krijgt om € 100.000 vrij te schenken. Een verkrijger kan in zijn leven per schenker hier slechts eenmaal gebruik van maken. Dat geldt dan niet alleen voor de vrijstelling voor de eigen woning maar ook voor de verhoogde vrijstelling die er is voor bijvoorbeeld de studie.
Opgemerkt dient te worden dat als niet de volledige € 100.000 is geschonken in sommige gevallen deze vrijstelling nog verder benut kan worden. Aanvulling op het nog niet benutte deel op schenking in de periode 2010 tot en met 2014 is niet mogelijk.
Het aan te bevelen de rekenhulp op de site van de belastingdienst te raadplegen om te bepalen of een schenking onder de verhoogde vrijstelling kan vallen.

 

Bron: Actuele artikelen