Wetswijzigingen per 1 juli 2015 op een rijtje

Veranderingen in wetgeving worden over het algemeen per 1 januari of 1 juli van een kalenderjaar van kracht. Welke nieuwe maatregelen staan per 1 juli 2015 op stapel?

Op 1 juli 2015 treden een aantal belangrijke wetsbepalingen in werking. Naast de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon gaat het om een deel van de maatregelen uit drie belangrijke nieuwe wetten: de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.

Wet aanpak schijnconstructies

 • De Belastingdienst kan uw organisatie door een uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid aansprakelijk stellen voor het uitbetalen van het correcte loon aan uitzendkrachten en (onder)aannemers.
 • Als u zich niet aan de regels van de WAS houdt, kunt u een boete krijgen van de Inspectie SZW. Ook mag Inspectie SZW de inspectiegegevens van organisaties die zich niet aan de wet houden openbaar maken.
 • De overige maatregelen van de WAS gaan op 1 januari 2016 in. Zie ook het nieuwsartikel ‘Wet aanpak schijnconstructies is definitief’.

Wet werk en zekerheid

 • Een werknemer heeft na drie tijdelijke contracten of een dienstverband van twee jaar (wat eerder komt) recht op een vast dienstverband. De keten van arbeidsovereenkomsten komt ten einde bij een contractonderbreking van minimaal zes maanden.
 • De aanleiding voor het ontslag bepaalt voortaan de ontslagroute. Als het gaat om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet u naar UWV. Voor alle andere redenen bent u bij de kantonrechter aan het juiste adres. Daarnaast blijft de mogelijkheid van ontslag met wederzijds goedvinden bestaan.
 • U moet een transitievergoeding betalen aan elke werknemer die na een dienstverband van minimaal twee jaar onvrijwillig uit dienst treedt. Let op het overgangsrecht.
 • Er gelden aangescherpte regels bij het berekenen van de WW-uitkering. Ook wordt na zes maanden in de WW alle arbeid als passend beschouwd.
 • Op 1 januari 2015 zijn ook al een aantal maatregelen van de WWZ van kracht geworden. Hierover las u destijds al in het nieuwsartikel ‘Denk aan de nieuwe regels voor flexkrachten’.

Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

 • Een werknemer mag kort- en langdurend zorgverlof niet alleen opnemen voor een ouder, partner of (pleeg)kind, maar ook voor broer en zus, grootouder, kleinkind, huisgenoot of een ander persoon uit de sociale omgeving.
 • Langdurend zorgverlof is ook te gebruiken voor noodzakelijke zorg bij ziekte en hulpbehoevendheid. Er hoeft geen sprake meer te zijn van een levensbedreigende ziekte.
 • Per 1 januari 2015 ging ook al een deel van de maatregelen van deze wet in. Per 1 april 2016 volgt de laatste wijziging.