Begrotingstekort lager dan verwacht

De overheidsfinanciën zien er voor 2015 iets beter uit dan eerder verwacht. Het kabinet schat in dat het begrotingstekort op 2,1% uitkomt. Dat is een fractie lager dan de 2,2% die met Prinsjesdag nog als uitgangspunt gold.

Dat werd maandag duidelijk met de bekendmaking van de Voorjaarsnota. Hiermee valt het begrotingstekort ruim binnen de 3%-norm die wordt aangehouden als maximum binnen de eurozone. In 2014 kwam het begrotingstekort nog uit op 2,3%, zo bleek vorige maand uit het definitieve jaarverslag van het ministerie van Financiën.

De meevaller is onder meer te danken aan lagere uitgaven aan sociale zekerheid. Omdat de werkloosheid daalt vallen ook de uitkeringen terug. Op het gebied van zorg daalden de bestedingen aan geneesmiddelen. Daar tegenover staat dat de overheid meer kwijt is aan huurtoeslagen.

Ook de inkomstenkant van de overheid kreeg een opsteker. Door een hogere economische groei werden meer belastingen geïnd. Als gevolg van de verbeterde winstgevendheid van bedrijven doen de meevallers zich met name voor bij de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. Het Centraal Planbureau raamde in maart dat het bruto binnenlands product dit jaar met 1,7% toeneemt in plaats van de eerder geschatte 1,25%.

Dat voordeel wordt deels tenietgedaan door lagere aardgasbaten. Omdat het kabinet zich gedwongen ziet de gaswinning in Groningen omlaag te schroeven vanwege het aardbevingsgevaar, vallen de inkomsten naar verwachting met €1,3 mrd terug, zo blijkt uit de ramingen. Die tegenvaller kan nog groter uitvallen. Volgende maand moet minister Kamp van Economische Zaken beslissen hoe hoog de gaswinning in de tweede helft van dit jaar maximaal mag zijn. In de Tweede Kamer is een meerderheid voor verdere verlaging van de productie.

Nederland heeft nog €1,8 mrd tegoed aan afdrachtskortingen van de EU. Die zouden oorspronkelijk in 2015 worden betaald, maar het kabinet zal daar een jaar langer op moeten wachten. ‘Omdat de parlementaire processen in sommige lidstaten nog lopen wordt die korting doorgeschoven naar 2016’, aldus Financiën.