Wijzigingen voor uw als werkgever zijn omvangrijk

De wijziging voor u als werkgever zijn dit jaar omvangrijk. Daarom hebben wij een top 10 samengesteld van belangrijke veranderingen per 1 januari 2015.

1.  De werkkostenregeling is vanaf dit jaar voor iedere werkgever verplicht. U kunt maximaal 1,2%
van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en
verstrekkingen voor uw personeel.

2.  Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand voor het aflopen
van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of je het contract voortzet en zo ja,
onder welke voorwaarden.

3.  u mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
Wordt een tijdelijk contract verlengd dan mag in het nieuwe contract geen nieuwe proeftijd worden
opgenomen.

4.  Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract kan alleen nog als u kunnen aantonen dat sprake is
van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit moet je schriftelijk en overtuigend motiveren.

5.  Payrollmedewerkers genieten voortaan dezelfde ontslagbescherming als werknemers die
rechtstreeks bij u in dienst zijn.

6.  De regels voor het gebruikelijk loon zijn aangescherpt. Dit kan een verplichte salarisverhoging
betekenen voor de directeur-grootaandeelhouder.

7.  De regels rondom diverse verlofregelingen zijn gewijzigd. Zo krijgen ouders (vaders) naast
twee dagen kraamverlof voortaan een onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname van
ouderschapsverlof. Voor bevallingsverlof geldt onder omstandigheden een verlenging en verlof kan
voortaan flexibeler worden opgenomen.

8.  Het wettelijk minimumloon is weer omhoog gegaan en bedraagt bijvoorbeeld voor werknemers van
23 jaar en ouder nu € 1.501,80 per maand bij een volledig dienstverband.

9.  De AOW-gerechtigde leeftijd is verhoogd naar 65 jaar plus drie maanden. Dit betekent dat de
verzekeringsplicht en de premieplicht voor de werknemersverzekeringen ook doorlopen tot en met
de dag voorafgaand aan de AOW. Ook de betaling van de werkgeversheffing Zvw duurt drie
maanden langer.

10. Het maximumdagloon voor de werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de
Zvw per dag bedraagt € 199,90. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en
maximumbijdrageloon Zvw op jaarbasis is € 51.976 (260 loondagen).