VAR 2014 ook eerste maanden van 2015 geldig

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) die al tijden een heet hangijzer is in de ZZP-wereld, blijft de gemoederen bezig houden. Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer dat hij verwacht het wetsvoorstel waarin de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever wordt geregeld, eind augustus aan de Kamer te kunnen toesturen. Vooruitlopend daarop licht hij de maatregelen toe die hij voornemens is te treffen om de overgang naar de nieuwe systematiek zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen.

Om de overgang van de invoering van de VAR soepel te laten verlopen heeft de minister kennelijk meer tijd nodig. Hij wil dan ook dat de VAR van 2014 ook in de eerste maanden van 2015 geldig blijft. Hoe lang deze geldigheid duurt, daar is de staatssecretaris nog niet uit. Het uitstel is volgens de staatssecretaris mede doordat hij nog wil bezien of het mogelijk is dat de aanvrager bij het invullen van de webmodule duidelijk kan worden gemaakt waar de opdrachtgever medeverantwoordelijkheid voor moet aanvaarden. Dit was een van de adviezen van ACTAL, het Adviescollege toetsing regeldruk, dat de regering en Staten-Generaal  adviseert om de regel­druk voor bedrijven, burgers, en beroepsbeoefenaren in de zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid, zo laag mogelijk te maken.

De staatssecretaris over de verlengde geldigheid van de VAR:

Vooruitlopend op het indienen van het wetsvoorstel wil ik uw Kamer informeren over de maatregelen die ik voornemens ben te treffen om de overgang naar de nieuwe systematiek zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen. Om rechtszekerheid te bieden aan de huidige VAR-houders heb ik besloten dat zij – in afwachting van de indiening van het wetsvoorstel rond de VAR en de besluitvorming daarover – geen verzoeken voor het kalenderjaar 2015 hoeven te doen. De voor het kalenderjaar 2014 afgegeven VAR’s kunnen ook gedurende de eerste maanden van het kalenderjaar 2015 nog worden gebruikt. De termijn van de verlengde geldigheidsduur van de voor het jaar 2014 afgegeven VAR’s is afhankelijk van de besluitvorming in de Staten-Generaal over het wetsvoorstel. Om te voorkomen dat onzekerheid bij de gebruikers van de VAR en een massale toeloop bij de Belastingdienst (waaronder de Belasting Telefoon) ontstaat, is het nodig dat de Belastingdienst de laatste week van juli en de maand augustus benut voor de communicatie hierover.

|Brief van de Minister aan de kamer  |

Bron: ZZP Nederland