Negatieve nalatenschappen

Sinds de crisis van 2008 komt het steeds vaker voor dat erfenissen niet meer zonder meer worden geaccepteerd. De angst dat de nalatenschap negatief is en dus de erfgenamen voor de schulden opdraaien, is groot.

Om die reden worden de nalatenschappen vaak beneficiair aanvaardt. Door op deze wijze de nalatenschap te aanvaarden, worden erfgenamen in principe niet aansprakelijk voor schulden uit een erfenis. Alleen als de nalatenschap positief is, zal de erfgenaam deze aanvaarden. Vaak is het echter de vraag of nog beneficiair aanvaard kan worden omdat er door de erfgenamen al handelingen zijn verricht, waardoor er sprake is van een zogenaamde zuivere aanvaarding met alle plussen én minnen! Blijkt dan later het vermogen negatief te zijn, dan moet de erfgenaam bij een zuivere aanvaarding zijn privé vermogen gebruiken om de schulden van de nalatenschap te betalen.

Teneinde de erfgenaam meer bescherming te bieden tegen mogelijke schulden van de erflater ligt er een wetsvoorstel dat het volgende inhoudt.

Als een erfgenaam ná een zuivere aanvaarding van de nalatenschap bekend wordt met een schuld van de nalatenschap die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, dan kan deze erfgenaam binnen drie maanden na die ontdekking de kantonrechter verzoeken om geheel dan wel gedeeltelijk te worden ontheven uit zijn verplichting om deze schuld uit zijn eigen vermogen te voldoen voor zover deze niet uit de nalatenschap kan worden voldaan. Het is dan aan de kantonrechter om vast te stellen of en in hoeverre redelijkerwijze van de erfgenaam kan worden gevergd dat hij deze schuld uit zijn overige (eigen) vermogen voldoet.

Als dit voorstel wet wordt, neemt dat niet weg dat de erfgenaam nog steeds op zijn tellen moet passen en vóór de zuivere aanvaarding moet onderzoeken of er kenbare schulden zijn in de erfenis om zo te voorkomen dat eigen vermogen wordt aangesproken door schuldeisers op de nalatenschap. Beneficiair aanvaarden zal dus ook in de toekomst naar verwachting nog vaak worden toegepast.

Bron: Actuele artikelen