Per 1 juli 2014 vervalt de verruiming van de inkeer-regeling

Regelmatig is in de krant te lezen hoeveel mensen het tot dan toe verzwegen vermogen hebben gemeld bij de Belastingdienst. Tot 1 juli aanstaande kent de zogenaamde inkeerregeling een tijdelijke versoepeling. Zij die nog willen inkeren moeten dan ook snel zijn en wel om een tweetal redenen: 1. er staat nieuwe wetgeving op stapel over de termijn waarover nagevorderd kan worden; 2. de soepelere inkeerregeling loopt op 1 juli 2014 ten einde.

De Belastingdienst kan navorderingsaanslagen opleggen over een termijn van 5 jaar indien u een onjuiste of onvolledige aangifte heeft ingediend. Deze navorderingsaanslag ziet dan op de verschuldigde belasting die niet is betaald. Betreft het in het buitenland aangehouden vermogen, dan geldt een navorderingstermijn van zelfs 12 jaar.

Zoals hiervoor aangegeven, staat er wetgeving op stapel om deze termijn van 12 jaar niet alleen voor vermogen aangehouden in het buitenland te hanteren, maar ook voor vermogen binnen onze eigen landsgrenzen.

De navorderingsaanslag wordt opgelegd inclusief belastingrente en afhankelijk van de situatie ook een vergrijpboete. Deze laatste wordt opgelegd als er sprake is van opzet of grove schuld bij het niet op juiste wijze doen van aangifte. De vergrijpboetes kunnen oplopen tot 100% van het verschuldigde belastingbedrag indien sprake is van box 1 of box 2 inkomen. Als sprake is van box 3 inkomen (vermogen) kan het percentage zelfs oplopen tot 300% van het verschuldigde belastingbedrag.

Degenen die vrijwillig aangifte doen of verbeteringen indienen, de zogenaamde inkeerders, kunnen een vergrijpboete mogelijk voorkomen.

Zoals gezegd, kennen we een soepelere inkeerregeling tot 1 juli 2014. Wordt vóór die tijd ingekeerd, dan wordt géén vergrijpboete opgelegd. Wel wordt belastingrente in rekening gebracht over de alsnog af te dragen belasting.

Na 1 juli 2014 en tot 1 juli 2015 blijft het mogelijk om in te keren. Echter de versoepeling zoals hiervoor omschreven is dan vervallen. We moeten dan weer werken met de regeling van vóór de versoepeling. Dat houdt in dat als binnen twee jaar nadat een belastingplichtige een onjuiste of onvolledige aangifte heeft ingediend, hij vrijwillig inkeert geen boete wordt opgelegd. Daarna kan alleen sprake zijn van een matiging van de vergrijpboete bij inkeer. De boete zal normaal 30% bedragen over het verschuldigde inkomen en/of vermogen dat niet of onjuist is aangegeven. Vanaf 1 juli 2014 zal deze boete 60% bedragen.

Bron: Actuele artikelen