Actiepunten voor 1 juli 2014

Ziet u door de bomen het bos niet meer als het gaat om de Wet Werk en Zekerheid? De wet moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer, maar nu is al zeker dat de gevolgen ingrijpend zijn. De proeftijd, het concurrentiebeding en de aanzegplicht wijzigen al vanaf 1 juli 2014. De grootste wetswijzigingen met betrekking tot het ketenbepaling en het ontslagrecht hebben een ingangsdatum van 1 juli 2015. Wat betekent dat allemaal voor uw onderneming?

Hieronder ziet u een overzicht met belangrijke actiepunten. Voer deze actiepunten uit en dan weet u zeker dat u vanaf 1 juli 2014 voldoet aan de nieuwe wet.

Actiepunten voor 1 juli 2014

  • Check arbeidsovereenkomsten van werknemers die na 1 juli 2014 in dienst komen op het onderdeel proeftijd. Bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd die korter duren dan zes maanden is geen proeftijd toegestaan.
  • Controleer arbeidsovereenkomsten van werknemers die met ingang van 1 juli 2014 in dienst komen op het onderdeel concurrentiebeding. Arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd mogen geen concurrentiebeding meer bevatten. De wet laat een uitzondering toe, maar dan moet uit de tekst van het beding zelf blijken dat het beding ‘noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen of dienstbelangen’.
  • Zet in de agenda een reminder voor de einddatum van medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Voor de arbeidsovereenkomsten met bepaalde tijd, van zes maanden of langer moet de werkgever een maand voor einddatum van de overeenkomst schriftelijk laten weten of het contract wordt verlengd en onder welke voorwaarden.

Deze regel geldt ook voor arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2014 zijn aangegaan en na 1 juli 2014 aflopen. Hiervan zijn uitgezonderd arbeidsovereenkomsten die eindigen tussen 1 juli 2014 en augustus 2014. Als de werkgever zich niet houdt aan deze aanzegtermijn moet hij de werknemer een vergoeding betalen van een maandsalaris, ook als het contact wordt voorgezet. Als de werkgever te laat is, wordt de vergoeding naar rato berekend.

Actiepunten voor 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 vinden grote wijzigingen plaats in de ketenbepaling en het ontslagrecht. Het lijkt nog ver weg. Toch is het verstandig om de gevolgen van de nieuwe wet op de bedrijfsvoering op tijd in te schatten. Dit zijn de actiepunten.

  • Maak een lijst van alle medewerkers met een contract voor bepaalde tijd. Tot 1 juli 2015 kunnen drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden aangeboden in drie jaar.  Vanaf 1 juli 2015 kan een werkgever nog steeds drie tijdelijke contracten aanbieden alleen is de tijd beperkt tot twee jaar.
  • Bekijk hoe je bedrijf omgaat met seizoengebonden arbeid. Tot 1 juli 2015 begint een nieuwe keten van tijdelijke overeenkomsten als er een periode van drie maanden tussen heeft gezeten. Vanaf 1 juli 2015 wordt de drie maanden zes maanden. Deze wijziging heeft veel invloed op bedrijven die gebruik maken van seizoensgebonden arbeid.
  • Zorg voor goede personeelsdossiers en scholing. Bij de nieuwe ontslagwetgeving is goede opbouw van het personeelsdossier van belang. Ook geldt de plicht om werknemers scholing aan te bieden. Wil een werkgever een werknemer na 1 juli 2015 ontslaan wegens slecht functioneren? Dan moet de scholing op orde en op niveau zijn.

Mocht u vragen hebben dan staan onze collega’s u graag ter woord.