Meer informatieplicht bij lening eigen BV of ouders

Belastingplichtigen moeten ieder jaar veel informatie aan de Belastingdienst verstrekken om er voor te zorgen dat de overheidslasten zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. Denk aan de aangifte voor de loonbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting. Daarnaast dient er een goede administratie bijgehouden te worden die de Belastingdienst in staat moet stellen om de diverse aangiften adequaat te controleren. In bepaalde gevallen is er een extra informatieverplichting bijgekomen.

Sinds 2013 gelden er aangepaste eisen voor een lening die men wil aanmerken als eigenwoningschuld. Het voordeel van een eigenwoningschuld is de aftrekbaarheid van de rente. Wil er sprake zijn van aftrekbare rente, dan worden er voor leningen die niet onder het overgangsrecht vallen extra eisen gesteld aan de lening. Natuurlijk moet de lening zijn aangegaan met het oog op het verwerven, onderhouden dan wel verbeteren van de woning. Verder moet de lening, in tegenstelling tot de leningen die onder het overgangsrecht vallen, ten minste annuitair en in ten hoogste 360 maanden worden afgelost. Een andere eis die voor het eerst gaat spelen in 2014, is de verplichting om informatie omtrent de lening door te geven aan de Belastingdienst. Het gaat dan om leningen die worden afgesloten bij bijvoorbeeld de eigen BV of bij ouders.

Als men geld leent bij de eigen BV of ouders voor de aanschaf van de woning moet men, als men geen beroep kan doen op de overgangsregeling, voor of uiterlijk bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting een apart formulier invullen met daarop alle informatie omtrent die lening. Het gaat dan om zaken als datum aangaan lening, startbedrag van de lening, verschuldigde rentepercentage, looptijd en aflossingsverplichtingen. Ondernemers krijgen vaak uitstel voor het indienen van hun aangifte. Zij moeten extra opletten. Als de aangifte over 2013 pas in 2015 wordt ingediend, moeten zij het betreffende informatieformulier voor 31 december 2014 aan de Belastingdienst toezenden.

Als u de Belastingdienst hebt geïnformeerd, moet u ook in de daarop volgende jaren eventuele wijzigingen doorgeven. De deadline hiervoor is veel korter. De wijziging moet namelijk uiterlijk binnen 1 maand na afloop van het kalenderjaar zijn doorgegeven.

Als de informatie niet tijdig wordt doorgegeven, mag u de rente over het betreffende jaar niet meer in aftrek brengen. Met ingang van het jaar waarover de informatie wel tijdig is verstrekt, mag de rente weer wel in aftrek worden gebracht.

Let op de deadlines! Het is dus verstandig om tijdig met ons contact op te nemen om te kijken of u ook te maken hebt met de nieuwe informatieplicht en wat dit voor u betekent.

Bron: Actuele artikelen