Strakkere regels inzake belastingterugbetaling, toeslagenbetaling en cessie vorderingen op de Belastingdienst

Voor iedereen die te maken heeft met belastingterugbetaling en toeslagenbetaling is van belang om te weten dat er met ingang van 1 december 2013 en 1 januari 2014 wijzigingen zijn opgetreden. Hierbij is bijvoorbeeld cessie omzetbelastingvorderingen de facto onmogelijk geworden. Dit artikel geeft in het kort de nieuwe regels weer.

Betaling op de rekening van de belastingschuldige/belanghebbende

Terugbetalingen door de Belastingdienst inzake inkomstenbelasting en omzetbelasting kunnen vanaf 1 december 2013 behoudens beperkte uitzonderingen alleen plaatsvinden op een bankrekening die op naam staat van de belastingschuldige. Een gelijksoortige regel geldt voor betalingen door de Belastingdienst op grond van inkomensafhankelijke regelingen waarop de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) van toepassing is, bijvoorbeeld huurtoeslag en zorgtoeslag. Er is aangekondigd dat die uitzonderingen zullen worden opgenomen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 (URIW 1990) en de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijk regelingen (UR Awir).

Bij een fiscale eenheid omzetbelasting mag door de fiscus betaald worden op een bankrekening van een lid van die fiscale eenheid

De hiervoor genoemde beperkingen gelden niet voor andere soorten belastingen. Dit betekent dat het bijvoorbeeld nog steeds is toegestaan om een terugbetaling vennootschapsbelasting te laten plaatsvinden op een andere bankrekening dan die van de belastingschuldige.

 

Aansprakelijkheid van degene die over de bankrekening kan beschikken

Op 1 januari 2014 treedt een nieuwe aansprakelijkheidsbepaling in werking. Deze houdt in dat degene die kan beschikken over een bankrekeningnummer waarop inkomstenbelasting of omzetbelasting is uitbetaald, hoofdelijk aansprakelijk is voor de inkomstenbelasting en de omzetbelasting die een belastingschuldige is verschuldigd voor zover het bedrag aan verschuldigde belasting is betaald op die bankrekening. Een gelijksoortige regeling geldt voor inkomensafhankelijke regelingen.

 

  • Let op, deze aansprakelijkheid geldt ook als het op grond van de uitzonderingsregeling (URIW 1990/UR Awir) is toegestaan om op de rekening van een derde te betalen. Het is dus de vraag of het wel interessant is om van de uitzonderingsregeling gebruik te maken.

 

Cessie van vorderingen op de Belastingdienst

Voor de cessie van belastingvorderingen op de Belastingdienst gelden de gewone hoofdregels inzake cessie (akte en mededeling aan de Belastingdienst). Als gevolg van die cessie gaat de vordering over in het vermogen van de verkrijger. Maar als de fiscus geen toestemming voor de cessie heeft gegeven, behoudt de fiscus het recht om te verrekenen met schulden van degene die de vordering heeft overgedragen.

Met ingang van 1 januari 2014 is cessie en verpanding van vorderingen op de Belastingdienst die betrekking hebben op inkomstenbelasting niet meer toegestaan. Er geldt slechts een uitzondering voor cessie en verpanding aan een financiële onderneming als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

Cessie en verpanding van tegemoetkomingen op grond van inkomensafhankelijke regelingen is volledig verboden.