Belastingpakket 2014 aangenomen door Tweede Kamer

p dinsdag 19 november 2013 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wetsvoorstellen Belastingplan 2014, de Overige fiscale maatregelen 2014, de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente. 

De Tweede Kamer nam nog enkele amendementen en een motie aan.

  • Schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 komen ook in aanmerking voor de eenmalig tijdelijk extra verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000.
  • Voor het jaar 2014 wordt de grens tussen de tariefschijven in de schenk- en erfbelasting eenmalig met € 3.000 verlaagd.
  • In de energiebelasting wordt de leden van een coöperatie lange termijn investeringszekerheid geboden. Als de belastingkorting komt te vervallen of wordt verminderd, wordt aan coöperaties die al van de regeling gebruik maken investeringszekerheid geboden. Daarbij wordt uitgegaan van een periode van tien jaar vanaf het moment dat de coöperatie door de Belastingdienst is aangewezen en dat de leden van de coöperatie in aanmerking komen voor het verlaagd tarief.
  • In de afvalstoffenbelasting wordt het mogelijk gemaakt dat bij ministeriële regeling aparte categorieën van gevaarlijke afvalstoffen worden vastgesteld en dat voor deze categorieën een verlaagd tarief wordt gehanteerd, dan wel dat deze categorieën afval worden vrijgesteld.
  • De weigerings- of ontnemingsgrond van de ANBI-status wordt enerzijds verbreed en anderzijds beperkt. Er wordt specifieker aangegeven in welke gevallen intrekking van de ANBI-status passend is.
  • Ook in de AWR wordt het overtredersbegrip voor de bestuurlijke boete uitgebreid met de doen pleger, de uitlokker en de medeplichtige. In het wetsvoorstel was dit al voor de toelagen geregeld.