Belastingpakket 2014 aangenomen: Schenkingsvrijstelling ook voor restschulden

Schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 komen ook in aanmerking voor de eenmalig tijdelijk extra verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000. Dat is het belangrijkste amendement op het Belastingpakket 2014 dat gistermiddag door de Tweede Kamer werd aangenomen.

Het betreffende amendement werd ingediend door Carola Schouten van de ChristenUnie. De schenkingsvrijstelling was een van de afspraken die het kabinet op 11 oktober in het herfstakkoord maakte met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Veel mensen kunnen hun oude restschuld niet meefinancieren in hun nieuwe hypotheek en de schenkingsvrijstelling was niet van toepassing. Dat is met het amendement voor 2014 nu wel het geval.

Verder heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin het kabinet wordt verplicht de Tweede Kamer uiterlijk in 2013 te informeren:

  1. in welk geval een bedrijf de verplichting heeft om uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening openbaar te maken via het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
  2. hoeveel bedrijven de afgelopen vijf jaar ten onrechte verzuimd hebben te voldoen aan deze verplichting; en
  3. wat het kabinet gaat doen om het toezicht op deze verplichting te verbeteren.

Verder zijn de volgende amendementen aangenomen:

  • Voor het jaar 2014 wordt de grens tussen de tariefschijven in de schenk- en erfbelasting eenmalig met € 3.000 verlaagd.
  • In de energiebelasting wordt de leden van een coöperatie lange termijn investeringszekerheid geboden. Als de belastingkorting komt te vervallen of wordt verminderd, wordt aan coöperaties die al van de regeling gebruik maken investeringszekerheid geboden. Daarbij wordt uitgegaan van een periode van tien jaar vanaf het moment dat de coöperatie door de Belastingdienst is aangewezen en dat de leden van de coöperatie in aanmerking komen voor het verlaagd tarief.
  • In de afvalstoffenbelasting wordt het mogelijk gemaakt dat bij ministeriële regeling aparte categorieën van gevaarlijke afvalstoffen worden vastgesteld en dat voor deze categorieën een verlaagd tarief wordt gehanteerd, dan wel dat deze categorieën afval worden vrijgesteld.
  • De weigerings- of ontnemingsgrond van de ANBI-status wordt enerzijds verbreed en anderzijds beperkt. Er wordt specifieker aangegeven in welke gevallen intrekking van de ANBI-status passend is.
  • Ook in de AWR wordt het overtredersbegrip voor de bestuurlijke boete uitgebreid met de ‘doen pleger’, de uitlokker en de medeplichtige. In het wetsvoorstel was dit al voor de toelagen geregeld.

Het geaccordeerde Belastingpakket 2014 bestaat uit de wetsvoorstellen Belastingplan 2014, de Overige fiscale maatregelen 2014, de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente.

Klassiekervrijstelling

Ondanks een felle lobby vanuit de klassiekerclubs is de motie, waarin het kabinet wordt opgeroepen om een overgangsregeling te treffen voor klassiekers op diesel en lpg tussen de 30 en 40 jaar oud, niet aangenomen.