Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente

Staatssecretaris Weekers heeft de schriftelijke vragen van de Tweede Kamerfracties over het wetsvoorstel Wijziging percentages belasting- en invorderingsrente (33 755) beantwoord. Daarmee is de schriftelijke voorbereiding voltooid. Het wetsvoorstel kan in beginsel op een ruime Kamermeerderheid rekenen.

Hoofdlijnen voorstel

Op hoofdlijnen houdt het wetsvoorstel het volgende in:

Per 1 januari 2013 is de regeling van de belastingrente in werking getreden en de regeling van de invorderingsrente gewijzigd. Daarbij is voor het rentepercentage voor beide maatregelen aangesloten bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.

Ondergrens

In het regeerakkoord is met betrekking tot de belasting- en invorderingsrente door de coalitiepartijen overeengekomen om voor de belastingrente voor alle middelen behalve de vennootschapsbelasting en voor de invorderingsrente de wettelijke rente voor niet-handelstransacties te blijven hanteren, maar daarbij een ondergrens van 4% in te voeren.

Tevens hebben de partijen afgesproken het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting te koppelen aan de wettelijke rente voor handelstransacties, met dien verstande dat hierbij een ondergrens van 8% wordt ingevoerd.

Januari 2014

In dit wetsvoorstel wordt met ingang van 1 januari 2014 uitvoering gegeven aan deze maatregelen. Zowel voor te vergoeden als voor in rekening te brengen belasting- en invorderingsrente worden deze gewijzigde rentepercentages geïntroduceerd.

Download:

“Nota naar aanleiding van het Verslag Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente”