Nieuws

Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek... Lees meer >

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is.

Compensatieregeling voorkomt extra kosten werkgever

Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding.

Met de Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Zo voorkomt de Rijksoverheid dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na 2 jaar loon doorbetalen aan zieke werknemers. Daarnaast voorkomt de regeling dat werknemers lang in onzekerheid blijven. Vanwege de kosten van de transitievergoeding beëindigen werkgevers vaak niet het dienstverband na 2 jaar ziekte.

Voorwaarden compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor de compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Lag het einde van de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 juli 2015? Dan is geen compensatie mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:
– de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
– de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
– de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Werkgevers moeten deze voorwaarden kunnen aantonen. Denk bijvoorbeeld aan:
– de ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
– de beëindigingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de beëindigingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
– gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd;
– een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift.

Verplichtingen werkgever bij slapende dienstverbanden

Een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is, wordt niet altijd ontslagen. Bijvoorbeeld omdat de werkgever verwacht dat de werknemer binnen korte tijd beter is. Of omdat er passend werk beschikbaar komt. De werknemer blijft dan in dienst, maar ontvangt geen loon meer. Omdat er geen sprake is van ontslag, ontvangt de werknemer ook geen transitievergoeding. Dat wordt een slapend dienstverband genoemd.

Tijdens een slapend dienstverband houdt de werkgever wel een aantal verplichtingen. Zo moet hij er nog steeds voor zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan (re-integratie). Als er passend werk beschikbaar komt, moet hij dat aanbieden aan de zieke werknemer. Ook moet de werkgever de zieke werknemer meetellen voor het afspiegelingsbeginsel bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

NOW-aanvraag: geen eHerkenning maar loonheffingennummer

De NOW-aanvraag gaat via het UWV. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie... Lees meer >

De NOW-aanvraag gaat via het UWV. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig, maar het loonheffingennummer.
Je kunt nog geen aanvraag indienen. Het streven is dat dit vanaf maandag 6 april kan. De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum.

Loket
De bijzondere omstandigheden vragen om grote spoed. De NOW-regeling is op 31 maart gepubliceerd. Die regeling is nodig om vervolgens zo snel mogelijk een speciaal loket te kunnen openen bij het UWV. Dat loket neemt alle al ingediende en nog in te dienen aanvragen in behandeling.

Het loket opent naar verwachting op 6 april.

Snelheid
Snelheid waarmee bedrijven geld kunnen krijgen is één van de allerbelangrijkste punten bij de uitwerking van de NOW-regeling. UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) in de loonkosten verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling.

Tegemoetkoming
Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte hiervan is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder.
Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen.
Directeur-grootaandeelhouders (dga’s), ondernemers en eigenaren worden niet in de regeling meegenomen. Directeuren van bv’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.

Voorwaarden
De werkgever verplicht zich bij de aanvraag vooraf dat hij géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen.

De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies.

De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden. Aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.

Aangifte loonheffingen
Voor de aanvraag van de NOW heeft UWV straks je aangifte loonheffing nodig. Zorg dus dat je de aangifte naar de Belastingdienst stuurt. Tegelijkertijd kun je uitstel van betaling aanvragen. Voor de NOW heb je geen eHerkenning nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingennummer. Op fraude wordt gecontroleerd.

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW... Lees meer >

Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend (zie hieronder).

Waarom is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt als maatregel?
De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers.
Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken.
Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Het kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Kan ik nog Werktijdverkorting aanvragen?

Nee, dat is niet meer mogelijk.

Tot hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is?

Als u al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Als u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de nieuwe regeling.

Ik heb Werktijdverkorting aangevraagd via de website die daarvoor is, maar heb nog geen antwoord gehad. Moet ik dat afwachten, moet ik zelf iets doen, hoe gaat het verder?

U krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden.

Wat houdt de nieuwe regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?
Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?
Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud?

U kunt deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Hoe dien ik een aanvraag in voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling?

U dient de aanvraag in bij UWV.

Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?

Ja, dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

Kan ik wel een wtv-aanvraag indienen voor andere omstandigheden dan corona?

Nee, de wtv-regeling is ingetrokken. Ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van het coranavirus COVID-19 dient u gebruik te maken van de nieuwe regeling.

Vragen en antwoorden over de nieuwe tegemoetkomingsregeling voor werknemers

Wordt mijn loon doorbetaald als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?

Ja, uw loon wordt volledig doorbetaald.

Verbruik ik ook WW-rechten als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?

Nee, u verbruikt geen WW-rechten. De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW.

Moet ik gegevens aanleveren om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming?

Nee, dit loopt via uw werkgever. U hoeft niets te doen.

Moet ik gedurende de tegemoetkoming stoppen met werken?

Dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. U maakt met uw werkgever afspraken of u (thuis) werk verricht voor uw werkgever.

Bron Rijksoverheid

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen... Lees meer >

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.
bron Rijksoverheid

Corona Loket KVK

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. Bij... Lees meer >

Wij snappen dat er nu veel op je afkomt. Bekijk hier wat je kunt doen en welke regelingen de overheid aanbiedt. Het KVK Coronaloket is telefonisch bereikbaar voor al je ondernemersvragen, op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur. Vanwege oplopende wachttijden kan het zijn dat we je niet direct te woord kunnen staan. Gebruik dan de ‘bel me terug’ button.

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. Bij het KVK Coronaloket komen duizenden ondernemersvragen binnen over bedrijfsvoering, personeel en regelgeving. Een overzicht van de belangrijkste vragen en antwoorden over corona.

Betalingsproblemen door coronavirus? Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers.

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er... Lees meer >

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen.

Hoe vraagt u uitstel aan?
U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt.

U leest verderop welke overige voorwaarden hier voor gelden. Een boete voor niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoeft u niet te betalen.
Verlaging van uw voorlopige aanslag
Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.

Voor de inkomstenbelasting wijzigt u de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst. Voor de vennootschapsbelasting doet u dat via Mijn Belastingdienst Zakelijk.
Overige voorwaarden aanvraag uitstel van betaling
Bij de brief waarin u uitstel van betaling aanvraagt, vragen wij u om een verklaring van een derde deskundige.
Uit die verklaring blijkt dat:
Er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen.
Uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
Uw onderneming levensvatbaar is.

Een derde deskundige is bijvoorbeeld:
Een externe consultant.
Een externe financier.
Een brancheorganisatie
Uw eigen accountant of financieel adviseur.
Stuur uw verzoek om uitstel met motivering en de verklaring van de deskundige naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Werktijdverkorting aanvragen

Indien je ten gevolge van het Coronavirus niet voldoende werk meer hebt voor ten minste 20% van jouw personeel,... Lees meer >

Indien je ten gevolge van het Coronavirus niet voldoende werk meer hebt voor ten minste 20% van jouw personeel, heb je de mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen. Je komt voor werktijdverkorting in aanmerking als je verwacht deze regeling nodig te hebben voor ten minste 2 weken en maximaal 24 weken. Wanneer de aanvraag wordt toegewezen, krijgt het deel van het personeel waarvoor de aanvraag is gedaan een werkeloosheidsuitkering. De aanvraag voor werktijdverkorting moet digitaal worden ingediend. Mocht u hier hulp bij wensen, dan kunnen wij u uiteraard verder helpen

Vergunning werktijdverkorting aanvragen

Vergunning werktijdverkorting aanvragen

Een  vergunning voor werktijdverkorting vraagt u aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). U moet in ieder geval voldoen aan de voorwaarden:
uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

Een ontheffing wordt in principe verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. De vergunning geldt maximaal 6 weken.

Een vergunning wordt in ieder geval niet verstrekt:
over de perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing bij het ministerie is ontvangen;
voor zover het aantal personeelsleden niet op de voor het bedrijf redelijk te verwachte behoefte is afgestemd;
indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking.

Geen werktijdverkorting voor oproepkrachten en uitzendkrachten

U kunt werktijdverkorting aanvragen voor werknemers waarvoor u een loondoorbetalingsplicht heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kunt u geen werktijdverkorting aanvragen.

Geen werktijdverkorting voor zelfstandigen zonder personeel

Als ZZP’er kunt u geen beroep doen op werktijdverkorting. U kunt wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Via deze link vindt u meer informatie over de Bbz. Of vraag het na bij uw gemeente.

Heeft u een aanvraag ingediend?

Via Mijnzaak kunt u zien wie de behandelaar is van uw verzoek, u kunt rechtstreeks contact opnemen met de behandelaar. In de ontvangstbevestiging van uw aanvraag vindt u de inloggegevens voor Mijnzaak. Het ministerie van SZW probeert aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Hoe completer de aanvraag is, hoe sneller het ministerie deze kan behandelen.

Verlenging vergunning

Is er na afloop van de vergunning nog geen verbetering in uw bedrijf? Dan kunt u verlenging van de vergunning aanvragen. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren.

Ga naar het KVK Coronaloket voor algemene informatie over werktijdverkorting

WW-uitkering voor personeel aanvragen

U moet direct de ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting bij UWV melden. Na de melding en na afloop van de vergunningperiode kunt u een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen bij UWV.

UWV betaalt WW-uitkering aan werkgever

UWV vergoedt achteraf dan de uren dat de werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor u een vergunning heeft. Als uw werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt UWV de WW-uitkeringen aan u over. U betaalt dus minder loonkosten, terwijl uw werknemers volledig in dienst blijven. Uw werknemers blijven bij u in dienst. Meestal merken zij financieel dus weinig van de werktijdverkorting: zij ontvangen gewoon hun loon.