Nieuws

Check recht loonkostenvoordeel in dienst nemen stagiair

Een betaalde stagiair kan een doelgroepverklaring ontvangen als hij voldoet aan de voorwaarden... Lees meer >

Een betaalde stagiair kan een doelgroepverklaring ontvangen als hij voldoet aan de voorwaarden.

(Met ingang vanaf 1 januari 2018 zijn er 4 loonkostenvoordelen:
LKV oudere werknemer (56+)
LKV arbeidsgehandicapte werknemer
LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer)

De werkgever heeft dan recht op het loonkostenvoordeel (LKV).

tagiairs die een vergoeding ontvangen waarop de werkgever loonheffingen moet inhouden en afdragen zijn verzekerd voor de Ziektewet (ZW) en vallen daarmee onder het werknemersbegrip voor de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Dit geldt zowel voor stagiairs die een marktconforme beloning ontvangen (echte dienstbetrekking) als voor stagiairs die een stagevergoeding ontvangen (fictieve dienstbetrekking).

Tijdig doelgroepverklaring aanvragen
De stagiair moet dan wel binnen 3 maanden vanaf de aanvang van de stage een doelgroepverklaring LKV aanvragen. Doet hij dit niet (hij is hiertoe niet verplicht), dan kan de werkgever geen aanspraak maken op het LKV.

Let op!
Neemt de werkgever de stagiair na afloop van de stage in dienst en heeft de stagiair geen doelgroepverklaring LKV aangevraagd binnen 3 maanden na de start van de stage? Dan heeft deze werknemer geen recht meer op een doelgroepverklaring LKV en kan de werkgever dus geen aanspraak meer maken op het LKV.

Meer informatie

Gerelateerde handreikingen

Identificatie- en registratieplicht werknemers: voorkom het anoniementarief

Iedereen moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. De wijze van identificeren kan verschillend zijn afhankelijk van de... Lees meer >

Iedereen moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. De wijze van identificeren kan verschillend zijn afhankelijk van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Verificatieplicht

Bij indiensttreding van een nieuwe werknemer bent u verplicht naar een geldig identiteitsbewijs te vragen. De werknemer is verplicht het originele document te tonen. Dit kan bijvoorbeeld een paspoort zijn, een identiteitskaart (ID-kaart) of vreemdelingendocument. De verificatieplicht houdt in dat u het identiteitsbewijs van werknemers bij indiensttreding moet controleren op echtheidskenmerken en geldigheid.

Identificatie en de Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

De regels voor het laten werken van vreemdelingen staan in de Wav. Werken in Nederland is vrij toegestaan voor personen met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Voor deze landen geldt vrij verkeer van werknemers, sinds 1 juli 2018 ook voor inwoners van Kroatië die in Nederland willen werken. Voor de werknemers buiten de voornoemde landen geldt in principe dat zij in bezit moeten zijn van een verblijfsvergunning en/of tewerkstellingsvergunning.