Nieuws

Geldt vervaltermijn vakantiedagen ook voor zieke werknemer

Een werknemer die ziek is, heeft mogelijk niet al zijn vakantiedagen voor de wettelijke vervaldatum kunnen opnemen. ... Lees meer >

Een werknemer die ziek is, heeft mogelijk niet al zijn vakantiedagen voor de wettelijke vervaldatum kunnen opnemen. Onder omstandigheden behoudt de werknemer die vakantiedagen nog een tijdje.

Normaliter geldt dat wettelijke vakantiedagen van werknemers een half jaar na het jaar van opbouw vervallen. Een kortere vervaltermijn is verboden, een langere onder voorwaarden niet. Als een werknemer ziek is, blijft hij gewoon vakantiedagen opbouwen. Maar is de werknemer lang afwezig door de ziekte, dan kan hij die opgebouwde vakantiedagen misschien niet opnemen. In de wet is daarom vastgelegd dat als een werknemer tot aan de vervaltermijn redelijkerwijs niet in staat is geweest om alle wettelijke vakantiedagen op te nemen, niet de vervaltermijn van (doorgaans) een half jaar na het jaar van opbouw geldt, maar de verjaringstermijn van vijf jaar na het jaar van opbouw. Deze situatie kan zich voordoen bij langdurige ziekte.

Geen re-integratie, geen verval van vakantiedagen

Als een zieke werknemer nog niet re-integreert op het moment dat de vervaltermijn verloopt, geldt dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om de vakantiedagen te benutten. Heeft hij wel re-integratieverplichtingen en bestaan er mogelijkheden voor vakantie, dan komen de wettelijke vakantiedagen gewoon te vervallen, net als bij gezonde werknemers. Maar er is dus enige ruimte voor discussie. Bovenwettelijke vakantiedagen die de zieke werknemer niet heeft opgenomen, mag de werkgever in overleg tussentijds uitbetalen of zelfs wegstrepen als dat is vastgelegd. Of vakantie voor een re-integrerende werknemer niet nadelig is, is aan de bedrijfsarts om te beoordelen. Over de vakantiedagen van de zieke werknemer is de werkgever het volledige salaris verschuldigd.

Nieuwe privacywet niet handhaven omwille van nerveuze mkb’ers

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing... Lees meer >

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Veel kleinere ondernemingen zouden hiervan nog onvoldoende doordrongen zijn. Ook is er onduidelijkheid over de nieuwe privacywet. Ondernemersorganisaties willen daarom dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de rem trapt en de AVG het eerste jaar niet gaat handhaven.

De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en stelt striktere eisen aan de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt. De toezichthouders van de AP hebben straks verstrekkende bevoegdheden om de AVG te handhaven. Ook kunnen zij forse boetes opleggen (tool) aan ondernemingen en organisaties die zich niet aan de wet houden. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland kan de AP echter beter inzetten op voorlichting aan en ondersteuning van mkb-ondernemingen. Dit hebben zij in een brief aan de Tweede Kamer gesteld. In diezelfde brief pleiten ze ook voor gefaseerd toezicht.

AVG moet duidelijk zijn over gegevens van zieke werknemers

De ondernemersorganisaties constateren daarnaast dat de huidige privacywetgeving soms op gespannen voet staat met de uitvoering van sociale wetgeving. Als voorbeeld noemen ze het laten re-integreren van zieke werknemers (e-learning) en het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn allebei taken van werkgevers waarbij persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland heeft de AP de ruimte om dat te doen echter steeds verder beperkt en dat brengt ondernemers in de knel. Ze zien daarom graag dat in de privacywet concreet wordt opgenomen welke gegevens ondernemers tenminste mogen verwerken om deze taken goed te kunnen uitvoeren.

Informatie over fraudeurs uitwisselen tussen sectoren

Ondernemers zouden ook gebaat zijn bij een wettelijke grondslag voor het uitwisselen van informatie over fraudeurs tussen sectoren. Nu verliezen zij jaarlijks miljarden euro’s als gevolg van verschillende soorten fraude. In navolging van de succesvolle aanpak in Engeland, zien de ondernemersorganisaties graag dat in Nederland ook informatie over wangedrag en fraudeurs onderling uitgewisseld wordt. Er is één probleem; dat mag van de AP alleen binnen een sector. ‘Onzinnig’, vinden de ondernemersorganisaties. ‘Bendes houden immers geen rekening met sectorgrenzen’.

AP moet rekening houden met innovatiekansen

Ten slotte moet de AP in haar beslissingen rekening houden met de kansen die innovatie (e-learning) biedt aan ondernemers. Zeker nu innovatie in toenemende mate data gedreven is. De ondernemersorganisaties vrezen dat de strengere privacywet de kansen die de informatiemaatschappij ondernemers biedt blokkeert.

Werkgevers laten de voordelen van personeelssubsidies liggen

Door onbekendheid met de mogelijkheden voor loonkostensubsidies en premiekortingen hebben werkgevers veel geld laten liggen.... Lees meer >

Door onbekendheid met de mogelijkheden voor loonkostensubsidies en premiekortingen hebben werkgevers veel geld laten liggen. Ook nemen zij daardoor minder vaak iemand met een arbeidsbeperking aan dan zij zouden willen.

Om werkgevers te stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, heeft de overheid verschillende regelingen voor een financiële tegemoetkoming. Werkgevers maken hier maar weinig gebruik van. Uit een onderzoek van verzekeraar AON onder ruim 500 werkgevers blijkt dat bijna 40% van de werkgevers niet op de hoogte is van de bestaande subsidies voor personeel. 62% van de ondervraagde werkgevers heeft de afgelopen vijf jaar mensen met een arbeidsbeperking aangenomen, terwijl maar 38% gebruik heeft gemaakt van bestaande subsidieregelingen en premiekortingen.

Aannemen arbeidsbeperkte met loonkostensubsidie

Dat is zonde, ook voor de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijna de helft van de respondenten geeft aan iemand met een arbeidsbeperking in dienst te zullen nemen, als hij daarvoor loonkostensubsidie krijgt. Als reden om geen gebruik te maken van subsidies geven werkgevers op:

  • hoge administratieve lasten die niet opwegen tegen de financiële voordelen (26%);
  • angst voor een mogelijke overtreding van de privacywetgeving. Door de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 verwachten werkgevers strengere handhaving; werkgevers weten niet wat ze wel en niet mogen vragen aan een nieuwe werknemer met een arbeidsbeperking.

Loonkostenvoordeel vervangt premiekorting

Dat de wet- en regelgeving nogal eens verandert, helpt ook niet mee. Zo heeft het kabinet besloten het huidige systeem van premiekortingen te laten vervallen. Werkgevers krijgen hierdoor per 1 januari 2018 voor het in dienst nemen van een oudere, arbeidsgehandicapte of arbeidsbeperkte werknemer voortaan een loonkostenvoordeel (LKV) (tool). Ook is het kabinet van plan de loonkostensubsidie uit de Participatiewet te vervangen door loondispensatie. Werkgevers ontvangen dan niet langer een subsidie maar betalen de werknemer direct een lager loon. Daardoor lopen ze het lage inkomensvoordeel (LIV) mis.

Uw werknemer kan deze verklaring vanaf 1 januari 2018 aanvragen, binnen 3 maanden nadat hij bij u in dienst is gekomen.

Facebook wil meer lokaal belasting betalen, ook in Nederland

Facebook gaat meer belasting betalen in Nederland en in veel andere landen. Dat is het gevolg van een nieuwe... Lees meer >

Facebook gaat meer belasting betalen in Nederland en in veel andere landen. Dat is het gevolg van een nieuwe omgang met de belastingen door Facebook. Hoeveel meer de Nederlandse belastingdienst tegemoet kan zien, is niet duidelijk.

Het bedrijf wil de opbrengsten van klanten die het vanuit Nederland bedient ook in Nederland gaan opgeven. Ook in alle andere landen waar Facebook een verkoopkantoor heeft, gaat het belasting betalen. Nu verloopt die omzet via het hoofdkantoor in Dublin en wordt alleen in Ierland belasting betaald.

Financieel topman Dave Wehner van Facebook maakte dit bekend via een blog van het bedrijf. Hij noemt het een groot project. Halverwege 2019 moet de wijziging in alle landen zijn doorgevoerd. Facebook zegt dat het op deze manier transparanter wil zijn voor de lokale autoriteiten waar Facebook kantoren heeft.

Onder vuur

Grote techbedrijven als Facebook Apple, Amazon en Google liggen onder vuur vanwege financiële structuren waarmee ze belastingen ontwijken. Ierland heeft van de Europese Commissie bijvoorbeeld de opdracht gekregen om ruim 13 miljard euro aan achterstallige belastingen te innen bij Apple.

Wat het effect van de maatregel van Facebook precies zal zijn, is nu nog onduidelijk. Via financiële persbureaus zeggen experts dat het voor Facebook onder de streep mogelijk niet zoveel zal uitmaken.

Bron: nos

Regeling zonnepanelen niet versoberen

Twintig maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties roepen minister Wiebes van Klimaat op om de huidige regeling voor zonnepanelen niet te... Lees meer >

Twintig maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties roepen minister Wiebes van Klimaat op om de huidige regeling voor zonnepanelen niet te versoberen. Zonnepaneel-eigenaren krijgen nu nog een gunstige vergoeding voor de stroom die zij zelf niet gebruiken en aan het net leveren. De regering wil die vergoeding verlagen omdat de regeling door het eigen succes te duur wordt.

Bijna een half miljoen huishoudens in Nederland hebben zonnepanelen. Als de zon schijnt en het huishouden op dat moment minder stroom nodig heeft, wordt er geleverd aan het elektriciteitsnet. Voor die geleverde stroom krijgt de eigenaar even veel vergoed als hij zelf moet betalen als hij op een ander moment stroom afneemt. Met deze salderingsregeling kunnen eigenaren hun investering binnen acht jaar terugverdienen, stellen de twintig organisaties.

Nu de regering een versobering heeft aangekondigd, zakt de omzet in zonnepanelen in, zeggen de organisaties. “De verkoop van zonnepanelen was booming”, zegt Dick Reijman van UNETO-VNI, de brancheorganisatie voor installatiebedrijven. “De opgewekte energie groeit met 90 procent per jaar. Nu de regering de salderingsregeling wil afschaffen, is bij de bedrijven duidelijk voelbaar dat het minder hard loopt.”

Versobering

De regering wil de salderingsregeling mogelijk per 2020 versoberen. Een huishouden zou dan bijvoorbeeld minder vergoed krijgen per kilowattuur. Dan duurt het dus langer voor de investering is terugverdiend.

Volgens de twintig organisaties is dat kortzichtig. “Tegenover de lagere inkomsten aan energiebelasting staan duizenden banen, die de schatkist juist meer inkomsten opleveren uit btw, loonbelasting en winstbelasting”, schrijven de organisaties in een brief aan de minister. De brief is onder meer ondertekend door de Consumentenbond, de vereniging van woningcorporaties Aedes en Milieudefensie.

Efficiënter

Het gaat volgens het kabinet niet alleen om de kosten. De huidige regeling stimuleert particulieren om meer energie op te wekken dan noodzakelijk en dat kan ook leiden tot problemen met het elektriciteitsnetwerk. Daar zou dan flink in geïnvesteerd moeten worden om meer elektriciteit aan te kunnen. Bovendien stimuleert het niet de creatie van opslagmogelijkheden van elektriciteit, dat zou veel efficiënter zijn. De Tweede Kamer behandelt morgen de begroting van Economische Zaken en Klimaat.

Bron: nos

OESO-advies: btw verder omhoog en hypotheekrenteaftrek sneller omlaag

De groei van de Nederlandse consumentenuitgaven zal volgend jaar pieken dankzij een sterke arbeidsmarkt en de belastingmaatregelen van het... Lees meer >

De groei van de Nederlandse consumentenuitgaven zal volgend jaar pieken dankzij een sterke arbeidsmarkt en de belastingmaatregelen van het kabinet. Dat schrijft de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, in zijn halfjaarlijkse economische vooruitblik.

De OESO heeft de economische groeiverwachting voor Nederland dit jaar verhoogd van 2,4 naar 3,3 procent. Voor volgend jaar wordt een groei van 3,1 procent verwacht.

Lage btw-tarief omhoog

De organisatie ziet ruimte om het lage btw-tarief verder te verhogen. Een deel van dat geld kan dan worden gebruikt om de belasting voor lagere inkomens en tweeverdieners met jonge kinderen te verlagen. Zo worden meer vrouwen aangemoedigd om aan het werk te gaan.

De OESO maakt zich verder zorgen over het achterblijven van investeringen in de rijkere landen in het algemeen. Ook Nederland wordt aangeraden om meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dankzij de voorgestelde verhoging van het lage btw-tarief kan daar geld voor worden vrij gemaakt.

Hypotheekschuld risico

De hoge schuldenlast, die vooral komt door de hoge hypotheken, maakt Nederlandse huishoudens kwetsbaar voor mogelijk dalende huizenprijzen, zegt de OESO. Het advies is om het maximumhypotheekbedrag dat nu kan worden geleend verder omlaag te brengen. Dat geldt ook voor het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek, want dat zou ook sneller moeten volgens de OESO.

Ondanks de verwachte groei van de Nederlandse economie volgend jaar met 3,1 procent waarschuwt de organisatie voor het groeiende aandeel van flexwerkers en zzp’ers in ons land. De OESO adviseert om de verschillen met mensen met een vast contract kleiner te maken door een lagere ontslagvergoeding en het efficiënter maken van het ontslagrecht.

Minder snelle groei

Na 2018 zal de groei van de binnenlandse consumptie volgens de OESO iets afzwakken, tot 2 procent als gevolg van de verhoging van het btw-tarief. Ook zal de inflatie dan naar verwachting oplopen tot boven de 2 procent.

De brexit is volgens de OESO het grootste risico voor ons land. Volgens de organisatie is Nederland kwetsbaarder dan andere EU-landen. Dat komt door onze nauwe handelsbetrekkingen en financiële banden met het Verenigd Koninkrijk.

Bron: nos

Wet Hillen uitgefaseerd

Het is een feit. De wet Hillen zal in de loop van de tijd uit de aangifte gaan verdwijnen.... Lees meer >

Het is een feit. De wet Hillen zal in de loop van de tijd uit de aangifte gaan verdwijnen. Twaalf jaar na invoering wordt deze wet weer afgeschaft. Hiermee verdwijnt het  belastingvoordeel voor mensen die hun hypotheek bijna helemaal of helemaal hebben afgelost, geleidelijk.

De regeling werd ingevoerd om het aflossen van de eigenwoningschuld te bevorderen.
Doordat tegenwoordig het aflossen van de lening van de eigen woning voor nieuwe leningen verplicht is zouden dus steeds meer mensen in aanmerking komen om van genoemde wet gebruik te maken. Daarmee zou de regeling onbetaalbaar worden.

In de aangiften 2017 en 2018 zult u er nog niets van merken maar met ingang van 1 januari 2019 zal de regeling in 30 jaar worden uitgefaseerd.

Dit houdt in dat met ingang van 2019 no 96 2/3e% van het verschil tussen het eigenwoningforfait dat bij uw inkomen wordt bijgeteld ( afhankelijk van de hoogte van de WOZ waarde van uw eigen woning ) en de op dit forfait in mindering te brengen aftrekbare kosten, in aanmerking wordt genomen.

In 2020 is dat nog 93 1/3e% van het genoemde verschil etc.
Met ingang van 1 januari 2048 zal deze wet dan geheel vervallen zijn…. Of wordt de wet tussentijds toch weer aangepast? Dat is afwachten. Vooralsnog geldt vanaf 2019 voornoemde regeling.

Bron: Actuele Artikelen

Bewaarplicht

De feestdagen zitten er weer op, de dagen gaan lengen, het voorjaar komt er aan. Mogelijk denkt u aan... Lees meer >

De feestdagen zitten er weer op, de dagen gaan lengen, het voorjaar komt er aan. Mogelijk denkt u aan de “grote schoonmaak” in de administratie van uw onderneming. Reden om de regeltjes weer eens op een rijtje te zetten.

Er geldt een wettelijke bewaarplicht voor de administratie. De administratie moet correct worden gevoerd én bewaard! Hoe, digitaal of op papier, die keuze wordt aan u overgelaten zolang de administratie maar toegankelijk blijft, dus ook na wisseling software.

Fiscaal gezien geldt algemeen  een bewaartermijn van 7 jaar. Echter voor onroerende zaken geldt een termijn van 10 jaar .
Voor loonbelastingverklaringen of formulieren met de gegevens voor de loonheffingen, kopieën van het identiteitsbewijs en kopieën van beschikkingen of verklaringen die u van uw werknemer hebt gekregen geldt een termijn van 5 jaar na uitdiensttreding.

Verder dienen de stukken van permanente waarde, akten, overeenkomsten, voorwaarden etc. altijd bewaard te worden.

Mocht blijken bij een controle dat de administratie niet of niet juist is bewaard dan kan de belastingdienst “onbehoorlijk bestuur” stellen. Dat houdt in dat de bestuurders van de onderneming in privé aansprakelijk gesteld kunnen worden. Hierbij merk ik op dat als andere dan het bestuur het feitelijke beleid bepalen, denk ook aan een Raad van Commissarissen, dan kunnen ook die personen in privé aansprakelijke gesteld worden.

Opruimen is dus goed maar let wel wat u in de papierversnipperaar gooit!

Bron: Actuele Artikelen

Loonkostenvoordelen (LKV)

Voor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers... Lees meer >

Voor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.

Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV nodig van uw (nieuwe) werknemer. Uw werknemer kan deze verklaring vanaf 1 januari 2018 aanvragen, binnen 3 maanden nadat hij bij u in dienst is gekomen.

Hoogte vergoeding loonkosten

De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemer dan de premiekortingen. Daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen. En kleine ondernemers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen. Bij de korting op de premies kregen zij vaak maar een deel vergoed. Omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.

Onderstaande tabel geeft de veranderingen in de tegemoetkomingen weer:

Tabel loonkostenvoordeel
Werknemers waarvoor tegemoetkomingen gelden Premiekorting (korting op premie werkgeversverzekeringen WIA/WAO en WW) Loonkostenvoordeel
Ouderen (56+) € 7.000 € 6.000
Arbeidsgehandicapten € 7.000 € 6.000
Herplaatsten € 7.000 € 6.000
Werknemers onder banenafspraak € 2.000 € 2.000

Verzoek, berekening en uitbetaling LKV

Werkgevers dienen het verzoek voor een LKV zelf in via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV of bij de gemeente.

UWV berekent het loonkostenvoordeel en de Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit.

meer  info UWV