Nieuws

Geen langer kraamverlof per 2019

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor uitbreiding van het kraamverlof controversieel verklaard. ... Lees meer >

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor uitbreiding van het kraamverlof controversieel verklaard. Werknemers krijgen hierdoor voorlopig nog geen langer vaderschapsverlof.

Gister sprak de Tweede Kamer over het controversieel verklaren van wetten. Hierbij kwam ook het wetsvoorstel voor het langere kraamverlof (ook wel vaderschapsverlof genoemd) aan bod. Op initiatief van de VVD is besloten om het wetsvoorstel controversieel te verklaren, waardoor het voorstel pas weer behandeld wordt als er een nieuw kabinet is. Vorige week zette minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alvast uiteen welke gevolgen deze controversieelverklaring zou hebben. Daarbij gaf hij aan dat de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2019 bij een vertraagde behandeling niet gehaald zou worden. Dat is nu dus het geval.

Onduidelijkheid over toekomst wetsvoorstel

Het is niet duidelijk wat er met het wetsvoorstel gaat gebeuren. De VVD is geen voorstander van een langer kraamverlof, maar de andere partijen die meedoen aan de kabinetsonderhandelingen willen juist het verlof nog veel verder uitbreiden, naar enkele maanden. Overigens zou de behandeling van de maatregel uit het wetsvoorstel voor wijziging van de regels voor het meerlingenverlof wel door moeten gaan. Hierdoor kan die maatregel nog op de beoogde ingangsdatum (1 april 2018) ingaan.

Compensatie transitievergoeding niet uitgesteld

De Tweede Kamer heeft ook gesproken over het wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte. Dit wetsvoorstel is (vooralsnog) niet controversieel verklaard. De behandeling hiervan kan dus nog doorgaan. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met het wetsvoorstel, treedt het eerste deel van deze wet op 1 januari 2018 in werking en het tweede deel per 1 januari 2019.

Doelgroep subsidie praktijkleren uitgebreid

Vanaf het schooljaar 2017/2018 vallen ook leerlingen in het vso, pro en entree in het vmbo onder de subsidieregeling... Lees meer >

Vanaf het schooljaar 2017/2018 vallen ook leerlingen in het vso, pro en entree in het vmbo onder de subsidieregeling praktijkleren. Leerbedrijven die deze leerlingen een plek geven, kunnen een vergoeding krijgen.

De begeleiding van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en de entree-opleidingen in het vmbo is intensief. Bovendien is deze begeleiding te vergelijken met die van vmbo-leerlingen in een leerwerktraject, die momenteel onder de subsidieregeling praktijkleren vallen. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft laten weten dat daarom nu ook leerlingen van het vso, pro en de entree in het vmbo aan de doelgroep van de subsidieregeling worden toegevoegd.

Voorwaarden voor subsidie praktijkleren

Organisaties die voor het schooljaar 2017/2018 subsidie praktijkleren willen krijgen voor leerlingen van het vso, pro of de entree in het vmbo, moeten met dezelfde voorwaarden rekening houden als bij vmbo-leerlingen in een leerwerktraject:

 • Het gaat om het buitenschoolse praktijkgedeelte in het laatste leerjaar voor vso en pro en voor entree in het vmbo om het derde en vierde leerjaar.
 • Het buitenschoolse praktijkgedeelte omvat ten minste 640 klokuren per schooljaar.
 • De leerling heeft in het laatste lesjaar ook elke schoolweek les op school.
 • De organisatie moet door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend zijn als leerbedrijf.
 • De organisatie moet in minimaal 40 weken begeleiding hebben gegeven om in aanmerking te komen voor het maximale subsidiebedrag (€ 2.700).

Uitstel van betaling voor ondernemers bij bijzondere omstandigheden

Hebt u een gezonde onderneming die door bijzondere omstandigheden tijdelijk betalingsproblemen heeft... Lees meer >

Hebt u een gezonde onderneming die door bijzondere omstandigheden tijdelijk betalingsproblemen heeft?  Dan kunt u misschien uitstel van betaling krijgen voor een langere periode dan maximaal 12 maanden of zonder dat u voor het volledige bedrag zekerheid moet geven.

Wat zijn de voorwaarden voor het uitstel?

Belangrijk voor dit uitstel is dat een derde deskundige een verklaring afgeeft waarmee hij aannemelijk maakt dat het gaat om een gezonde en levensvatbare onderneming die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De onderneming heeft werkelijk bestaande betalingsproblemen.
 • De problemen zijn van tijdelijke aard.
 • De problemen worden vóór een bepaald tijdstip opgelost.

Voorbeelden van een derde deskundige

Bij een derde deskundige kan het gaan om:

 • een externe consultant
 • een externe financier
 • een brancheorganisatie
 • de (huis)accountant

Waar moet de verklaring aan voldoen?

Uit de verklaring moet de aard van de betalingsproblemen blijken en de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand. Aangetoond moet worden dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden die niet behoren tot het normale bedrijfsrisico.

Wij kunnen nadere voorwaarden stellen om bij onvoorziene tegenslagen de mogelijke verliezen voor de Staat te beperken.

Hoe vraagt u uitstel aan?

Als u voor een betalingsregeling op grond van bovenstaande kenmerken in aanmerking wilt komen, kunt u een onderbouwd verzoek indienen bij uw belastingkantoor.