Nieuws

Eindejaarsbericht met belangrijkste wijzigingen belastingen 2017 beschikbaar

Het ministerie van Financiën heeft het eindejaarsbericht gepubliceerd... Lees meer >

Het ministerie van Financiën heeft het eindejaarsbericht gepubliceerd. Hierin staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2017.

U kunt het eindejaarsbericht met meer informatie over de wijzigingen in de belastingtarieven per 1 januari 2017 op rijksoverheid.nl inkijken.
Eerder stemde de Eerste Kamer in met het Belastingplan 2017.

Bron: Rijksoverheid

Valse telefoontjes over aanmaningen van Belastingdienst

De Belastingdienst waarschuwt voor valse telefoontjes over aanmaningen. ... Lees meer >

De Belastingdienst waarschuwt voor valse telefoontjes over aanmaningen. Iemand doet zich voor als deurwaarder van de Belastingdienst en zegt dat bedragen niet zijn betaald, ondanks aanmaningen. Om kosten te voorkomen moet direct telefonisch geld worden overgemaakt.

Ga niet in op deze verzoeken. Deze beller werkt niet bij de Belastingdienst. Als de Belastingdienst belt wordt er altijd verwezen naar een eerder contact of bericht.

Bron: belastingdienst.nl

Moet uw organisatie ook e-deponeren in 2017

Organisaties die vallen onder het jaarrekeningregime van middelgrote organisaties moeten de jaarrekening vanaf het boekjaar 2017 verplicht deponeren met... Lees meer >

Organisaties die vallen onder het jaarrekeningregime van middelgrote organisaties moeten de jaarrekening vanaf het boekjaar 2017 verplicht deponeren met Standard Business Reporting (SBR). Kleine organisaties moeten al vanaf het boekjaar 2016 werken met dit systeem. Zij moeten de jaarrekening binnen acht dagen na het vaststellen deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Een opgemaakte jaarrekening moet binnen twee maanden na het opmaken worden vastgesteld (uiterlijk 31 juli 2017). Na deze vaststelling moet de jaarrekening binnen acht dagen worden gedeponeerd bij de KvK. Valt uw organisatie onder het jaarrekeningregime  van een kleine of micro-organisatie? In deze situatie is er al aan de deponeringsplicht voldaan als de online service ‘Zelf Deponeren Jaarrekening’ wordt ingevuld. Organisaties die gebroken boekjaren hanteren kunnen niet van deze online service profiteren. De KvK heeft echter begin 2016 bevestigd dat het op dat moment via SBR wel mogelijk was om jaarrekeningen van gebroken en verlengde boekjaren te deponeren.

Software voor e-deponeren

In juli 2016 heeft het ministerie van Economische Zaken een aantal tips gepubliceerd voor het deponeren van de jaarstukken, waaronder een vrijstelling voor bepaalde kleine en middelgrote organisaties. Zij mogen International Financial Reporting Standards (IFRS) toepassen, hierdoor vallen deze organisaties onder de regels voor grote organisaties en zijn waarschijnlijk tot 2019 vrijgesteld van elektronisch deponeren. Ontwikkelaars van software voor het deponeren van de jaarrekening van kleine organisaties zijn verplicht om er – uiterlijk eind 2016 – voor te zorgen dat hun software geschikt is voor Standard Business Reporting (SBR).

PNR administratie verzorgt deze dienstverlening voor al haar klanten, wenst u meer informatie neem dan contact op ons op

Gebruikelijk loon naar € 45.000 in 2017

Het gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouders stijgt in 2017 naar € 45.000... Lees meer >

Het gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouders stijgt in 2017 naar € 45.000. Het is de eerste stijging van het gebruikelijk loon sinds 2014.

Het gebruikelijk loon stond al sinds 2014 op € 44.000. Uit de tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 blijkt echter dat het gebruikelijk loon weer met € 1.000 stijgt. In 2017 moet een werknemer met een aanmerkelijk belang in de onderneming waar hij werkt zichzelf dus minimaal € 45.000 betalen. De dga mag weliswaar afwijken van dit bedrag, maar dan moet hij aannemelijk kunnen maken dat bij een meest vergelijkbare dienstbetrekking van een werknemer die geen dga is, een lager loon gebruikelijk is.

Innovatieve dga in nieuwsbrief

In de Nieuwsbrief Loonheffingen is nu ook opgenomen dat dga’s van innovatieve start-ups mogen afwijken van de gebruikelijkloonregeling. Zo’n dga mag maximaal drie jaar het minimumloon hanteren of zelfs nog lager als hij dit aannemelijk kan maken.

Belastingplan 2017 aangenomen in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel Belastingplan 2017 (34.552) aangenomen... Lees meer >

De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel Belastingplan 2017 (34.552) aangenomen. Dit wetsvoorstel bevat belastingmaatregelen die per 1 januari 2017 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die raken aan de koopkracht van burgers. Daarnaast zijn in het wetsvoorstel maatregelen opgenomen die zijn gericht op het tegengaan van belastingontwijking in nationale en internationale verhoudingen.

De voorstellen

zijn na stemming met algemene stemmen aangenomen.
Het voorstel

is eveneens aangenomen

De stemming over het voorstel

is op verzoek van de staatssecretaris aangehouden. Zie voor meer informatie over dit uitstel HIER.

Pensioen in Nieuwsbrief Loonheffingen 2017

In de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 van de Belastingdienst staan vier maatregelen die betrekking hebben op... Lees meer >

In de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 van de Belastingdienst staan vier maatregelen die betrekking hebben op pensioen. De maatregelen gaan in per 1 januari 2017 en kunnen gevolgen hebben voor uw organisatie.

Naast de informatie over de uitfasering van pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) staan er in de Nieuwsbrief Loonheffingen nog vier andere pensioenmaatregelen:

  • Pensioenuitkeringen mogen ingaan op de eerste dag van de maand.
  • De 100%-grens en daarvan afgeleide grenzen worden afgeschaft.
  • Het doorwerkvereiste voor het ouderdomspensioen wordt afgeschaft.
  • Het nabestaandenoverbruggingspensioen voor halfwezen wordt aangepast.

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag al aan dat het doorverwerkvereiste voor ouderdomspensioen en de 100%-grens zouden komen te vervallen. In de Nieuwsbrief Loonheffingen blijkt nu dat dat met ingang van 1 januari 2017 daadwerkelijk gebeurt.

Pensioen per de eerste van de maand

Voor uw organisatie is van belang dat ouderdomspensioen in mag gaan op de eerste van de maand. Dat geldt voor de maand waarin de werknemer de pensioenleeftijd bereikt en de maand waarin zijn pensioenuitkering start vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook partner-, wezen- en nabestaandenoverbruggingspensioen mag ingaan per de eerste van de maand waarin de werknemer overlijdt.

Halfwezen krijgen weer recht op overbrugging

Een situatie waar u hopelijk niet al te vaak mee te maken krijgt, is die waarin een werknemer overleden is en zijn partner en kinderen nog geen recht hebben op een AOW-uitkering en een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (ANW). Zij kunnen dan een zogenoemd nabestaandenoverbruggingspensioen op risicobasis afsluiten. Sinds 1 januari 2015 was het voor halfwezen – kinderen onder de 18 van wie één van de ouders overleden is – niet mogelijk om dat fiscaalvriendelijk te regelen. Dat kan per 1 januari 2017 weer wel. De maximale omvang van het pensioen is de helft van de maximale omvang van het pensioen voor een volle wees.

Btw-tarief levering embolisatieproducten 21%

Het leveren van embolisatieproducten is belast met 21% btw.... Lees meer >

Het leveren van embolisatieproducten is belast met 21% btw.

Embolisatieproducten worden ingebracht om een bloedvat af te sluiten of om een gezwel te behandelen of te laten verdwijnen. Embolisatieproducten blijven achter in het lichaam, maar nemen geen lichaamsfuncties over. Daarom zijn ze niet te beschouwen als chirurgische inplanteringsprotheses (tabelpost a-35, laag btw-tarief). Het zijn ook geen met name genoemde medische hulpmiddelen (tabelpost a-37, laag btw-tarief) en ze vallen niet onder verbandmiddelen (tabelpost a-8, laag btw-tarief) omdat embolisatieproducten niet zijn bedoeld om een bloeding te stoppen of een wond te bedekken.

Bron: Belastingdienst

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot januari 2018

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing.... Lees meer >

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden.

De handhaving wordt opgeschort tot 1 januari 2018. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen in de periode tot die datum dus geen boetes of naheffingen, behalve evidente kwaadwillenden.

Wij gaan een coachende rol vervullen op de werkvloer. Zo wordt duidelijk wat wel en wat niet kan.

Daarnaast onderzoekt het kabinet of het arbeidsrecht herijkt moet worden om beter aan te sluiten op de praktijk. Het kabinet wil daar haast mee maken en hoopt voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

Het ministerie van SZW staat ervoor open om met de sectoren te praten over de mogelijkheden die de Wet werk en zekerheid biedt. Bijvoorbeeld via de cao of ministeriële regeling.

Met de maatregelen wil het kabinet de overgang naar de wet DBA voor zzp’ers en opdrachtgevers vergemakkelijken.

Bron: Belastingdienst

Zzp’er krijgt al na jaar hypotheekgarantie

Het wordt eenvoudiger voor zelfstandigen zonder personeel om een hypotheek af te sluiten... Lees meer >

Het wordt eenvoudiger voor zelfstandigen zonder personeel om een hypotheek af te sluiten. Het Waarborgfonds Eigen Woningen, de instantie die de Nationale Hypotheekgarantie uitvoert, geeft die NHG vanaf 1 december al na een jaar

Niet alle banken gaan direct zzp-hypotheken afsluiten: SNS Bank, Delta Lloyd, BLG Wonen, Aegon en RegioBank doen vooralsnog mee aan het initiatief. Woonfonds sluit zich op 1 januari aan, NIBC Direct ’binnenkort’, aldus het persbericht. Eenpitters kunnen met de NHG een huis kopen van maximaal €231.132.

„Het aantal zzp’ers dat bij ons aanklopt om hun woning te financieren groeit”, zegt Peter-Paul Wekking van SNS Bank. „Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij deze maatschappelijke ontwikkeling en het is dan ook een logische stap om aan te sluiten bij dit initiatief.”

Het aantal zzp’ers is de laatste jaren fors toegenomen, maar stokt de laatste kwartalen zo rond de 1 miljoen. Die ondernemers kunnen met een NHG-hypotheek een lagere hypotheekrente krijgen.

zelfstandigheid af. Tot nu toe was die termijn drie jaar.

Bron: de Telegraaf

Schenkingsvrijstelling 2017 verruimd

De woningmarktcrisis maakte dat in 2013 en 2014 de mogelijkheid bestond tijdelijk gebruik te maken van een verhoogde eenmalige... Lees meer >

De woningmarktcrisis maakte dat in 2013 en 2014 de mogelijkheid bestond tijdelijk gebruik te maken van een verhoogde eenmalige belastingvrije schenking van € 100.000 mits deze werd aangewend voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning, aflossing van een eigenwoningschuld, aflossing van een restschuld ontstaan na verkoop van een eigen woning dan wel afkoop van rechten van opstal, erfpacht of beklemming ook hier met betrekking tot de eigen woning.

Deze vrijstelling was niet beperkt tot schenking tussen ouders en kinderen. In die jaren was er ook geen leeftijdsgrens aan verbonden.

Deze verhoogde schenkingsvrijstelling die samenhangt met hiervoor genoemde aanwendingsmogelijkheden wordt vanaf 1 januari 2017 permanent in de wet opgenomen.
Ook nu geldt dat deze niet beperkt is tot een schenking tussen ouders en kinderen maar er is nu wel een leeftijdsbepaling opgenomen. De ontvanger moet ten tijde van de schenking wel tussen 18 en 40 jaar oud zijn.

Er is een overgangsregeling in het leven geroepen waarbij het uitgangspunt is dat in combinatie met de tijdelijke verhoogde vrijstelling uit 2013 en 2014 iedereen de mogelijkheid heeft gehad dan wel krijgt om € 100.000 vrij te schenken. Een verkrijger kan in zijn leven per schenker hier slechts eenmaal gebruik van maken. Dat geldt dan niet alleen voor de vrijstelling voor de eigen woning maar ook voor de verhoogde vrijstelling die er is voor bijvoorbeeld de studie.
Opgemerkt dient te worden dat als niet de volledige € 100.000 is geschonken in sommige gevallen deze vrijstelling nog verder benut kan worden. Aanvulling op het nog niet benutte deel op schenking in de periode 2010 tot en met 2014 is niet mogelijk.
Het aan te bevelen de rekenhulp op de site van de belastingdienst te raadplegen om te bepalen of een schenking onder de verhoogde vrijstelling kan vallen.

 

Bron: Actuele artikelen

8 Belangrijke wijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2017

Als zzp-ondernemer krijgt u te maken met nieuwe en gewijzigde regels per 1 januari 2017. Wij selecteerden er enkele... Lees meer >

Heeft u de Rijksoverheid als klant?

Vanaf 1 januari 2017 bent u als leverancier van de Rijksoverheid bij nieuwe opdrachten verplicht om uw factuur elektronisch in te dienen. Onder de Rijksoverheid vallen alle Ministeries en hun ruim 200 uitvoeringsorganisaties in het land. De e-facturatie moet leiden tot het sneller en foutloos betalen van uw factuur.

Jaarrekening verplicht digitaal aanleveren

Onder andere bv’s, nv’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten ieder boekjaar een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is wettelijk verplicht. Vanaf boekjaar 2016 kan een jaarrekening alleen nog maar digitaal gedeponeerd worden. Op papier aanleveren is dan niet meer mogelijk.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Sinds 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits)regels voldoen. Die regels staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Op 1 januari 2017 gaan de laatste onderdelen van deze wet in werking. De Wkkgz geeft aan wat er moet gebeuren als een cliënt een klacht heeft over de door u geleverde zorg. Ook verplicht de wet de zorgaanbieder om zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. De Wkkgz geldt voor grote en kleine zorginstellingen én voor zzp’ers.

Onderstaande wijzigingen werden op Prinsjesdag gepresenteerd. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Eerste Kamer. De ingangsdatum is nog niet definitief.

De Zorgverzekeringswet

Vanaf 1 januari 2017 wordt het basispakket van uw zorgverzekering aangepast en uitgebreid. Het verplicht eigen risico blijft € 385. De zorgverzekering is een verplichte verzekering waarvoor u premie betaalt aan een zorgverzekeraar. Daarnaast brengt de Belastingdienst u met een aanslag achteraf de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) in rekening. Deze bijdrage Zvw  daalt voor ondernemers van 5,50% naar 5,40% over maximaal € 53.697 inkomen.

Pensioenopbouw in eigen beheer stopt

Het binnen de BV opbouwen van pensioen in eigen beheer is vanaf 2017 niet meer mogelijk. Voor het opgebouwde pensioen dient u voor 1 april 2017 een keuze te maken.

Lager gebruikelijk loon innovatieve starter in BV

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV die binnen de WBSO-regeling als starter wordt  aangemerkt, mag vanaf 1 januari 2017 zijn salaris voor de eerste drie jaar op het minimumloon stellen. Er blijft zo meer winst over om te groeien.

Terugvorderen BTW op oninbare vorderingen

Is uw factuur één jaar na het opeisbaar worden nog niet betaald? U kunt de afgedragen BTW dan terugvragen in uw reguliere BTW-aangifte. De termijn van één jaar gaat niet eerder dan bij het inwerkingtreden van de wet lopen. Al bestaande oninbare vorderingen kunnen dus op 1 januari 2018 als oninbaar worden aangemerkt.

Aftrekpercentage gemengde kosten

Onder de term ‘gemengde kosten vallen diverse algemene kosten zoals voedsel, representatie en congressen. Tot een bedrag van € 4.500 zijn deze kosten niet aftrekbaar van de winst. In plaats van deze drempel kunt u er ook voor kiezen om een percentage  van alle gemengde kosten in aftrek te brengen. Voor ondernemers in de inkomstenbelasting (o.a. eenmanszaak, vof) en resultaatgenieters stijgt dit aftrekbare percentage van 73,5% naar 80%. Deze verhoging is aangekondigd in de derde nota van wijziging Belastingplan 2017.

Kijk voor meer wijzigingen en de laatste stand van zaken op ondernemersplein.nl

Handhaving van Wet DBA uitgesteld

Vorige week werd bekend dat de implementatieperiode van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot 1... Lees meer >

Vorige week werd bekend dat de implementatieperiode van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot 1 januari 2018. In de tussentijd moeten een aantal arbeidsrechtelijke knelpunten worden aangepakt.

Werkgevers zijn huiverig geworden voor het werken met zzp’ers. Dit leidt ertoe dat veel zzp’ers die in de praktijk best als ondernemer kunnen werken bepaalde opdrachten niet meer krijgen. In de brief die staatssecretaris Wiebes naar de Tweede Kamer stuurde – en waarin ook het uitstel van de handhaving werd aangekondigd – beschrijft hij een aantal problemen waar opdrachtgevers en opdrachtnemers in de praktijk tegenaan lopen. Eén daarvan is dat het onderscheid tussen ondernemerschap en een dienstbetrekking – zoals dat wordt gehanteerd in het huidige arbeidsrecht – niet altijd aansluit bij de praktijk. Het gaat daarbij met name om de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’.

Onderscheid onderkant en bovenkant arbeidsmarkt

In de praktijk blijkt er aan de onderkant van de arbeidsmarkt (met name bij fysiek werk) al snel sprake te zijn van ondernemerschap op basis van het criterium ‘vervangbaarheid’. Bij deze werkzaamheden is het voor een opdrachtnemer relatief eenvoudig om zich vrij en willekeurig te laten vervangen door iemand anders. Daarentegen komt aan de bovenkant van de arbeidsmarkt, met name als het gaat om specialistische taken (zoals van ICT’ers), al snel het criterium ‘gezagsverhouding’ om de hoek kijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om specifieke projecten waarbij de opdrachtgever erop let dat de opdrachtnemer het beoogde resultaat behaalt, maar de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de wijze waarop hij dit resultaat bereikt. In zo’n situatie ontstaat vaak de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking.

Concretere invulling van criteria

Staatssecretaris Wiebes gaat daarom samen met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van der Steur van Veiligheid en Justitie – in overleg met de sociale partners – onderzoeken hoe een concretere of andere invulling kan worden gegeven aan de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’. De resultaten hiervan hoopt het kabinet voor een volgend regeerakkoord te presenteren.

Loonheffingen afdragen voor artiest kerstborrel

Nodigt uw organisatie een dj, zanger of andere artiest uit om op te treden tijdens de kerstborrel van de... Lees meer >

Nodigt uw organisatie een dj, zanger of andere artiest uit om op te treden tijdens de kerstborrel van de zaak, dan is over de gage aan die artiest belasting verschuldigd. Hoe moet deze betaling in de loonadministratie worden verwerkt?

Uw organisatie hoeft via de loonaangifte maar beperkt loonheffingen af te dragen over de gage aan een ingehuurde artiest. Het bijzondere aan de artiestenregeling is dat er geen premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) verschuldigd is. Voor artiesten die in Nederland wonen, betaalt uw organisatie een vast tarief van (in 2016) 36,55% aan loonbelasting, voor artiesten uit het buitenland 20%. Voor artiesten die in het buitenland wonen, is er ook nog eens geen premieplicht voor de werknemersverzekeringen.

Gageverklaring overhandigen

Bij het sluiten van een overeenkomst met een artiest moet uw organisatie – als opdrachtgever – aan de artiest of de leider van een (artiesten)gezelschap een gageverklaring overhandigen. De Belastingdienst heeft hier een standaardformulier voor (pdf).
Op dit formulier vult de artiest of leider van het gezelschap zijn persoonlijke gegevens in – en bij een gezelschap ook die van de overige leden – het bedrag van de gage, de gewenste verdeling van de gage over de leden van het gezelschap en het bedrag van de kosten. Dit vormt de basis voor het berekenen van de door uw organisatie verschuldigde loonbelasting en premies.

Kostenvergoedingsbeschikking bewaren

Voor vergoedingen en verstrekkingen die tot de brutogage behoren – zoals de reiskosten zonder originele vervoersbewijzen – kan de artiest een zogenoemde kostenvergoedingsbeschikking aanvragen (pdf) bij de Belastingdienst. Hiermee geeft de fiscus aan welk deel van de gage aangemerkt wordt als kostenvergoeding. Als deze beschikking in de salarisadministratie bewaard wordt, hoeft uw organisatie hierover in de loonaangifte geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen te berekenen en af te dragen