Actueel

Gemeenten innen meer belasting

Gemeenten vangen volgend jaar meer dan 9 miljard euro aan belastingen. Vijf jaar geleden inden gemeenten nog 8 miljard... Lees meer >

Gemeenten vangen volgend jaar meer dan 9 miljard euro aan belastingen. Vijf jaar geleden inden gemeenten nog 8 miljard aan heffingen.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag op basis van onderzoek naar gemeentelijke begrotingen 2016. Volgens het CBS zal de opbrengst van de gemeentelijke heffingen met 2,3% toenemen.

Van de drie omvangrijkste belastingen stijgt de opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb) het meest, gevolgd door de rioolheffingen. De begrote opbrengst van de reinigingsheffingen daalt licht.

Beperkte stijging

De ozb en de riool- en reinigingsbelastingen zijn goed voor ruim 7 miljard euro, ofwel zo’n driekwart van de gemeentelijke heffingen. Gemeenten begroten voor 2016 bijna 3,8 miljoen euro aan inkomsten uit de ozb, een stijging van 2,9% ten opzichte van 2016. DDe laatste vijf jaar namen de ozb-opbrengsten gemiddeld met 4,3% toe.

De rioolheffingen brengen volgend jaar naar verwachting 1,6 miljard euro op. Dat is ruim 2% meer dan in 2015. De afgelopen 25 jaar is de stijging van de rioolheffingen niet zo laag geweest, aldus het CBS.

Toeristenbelasting

Wordt gekeken naar kleinere belastingen die gemeenten heffen, dan blijkt de precariobelasting (een belasting voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de grond) met bijna 27 procent te stijgen.

Gemeenten verwachten voor de inkomsten uit toeristenbelasting een stijging van 8,5%. Dit jaar bedroeg de verwachte groei nog 2,3%. Met het aantrekken van de economie groeit ook het toerisme sterker.

Bouwleges

De verwachte opbrengst van de bouwleges blijft ten opzichte van 2015 met bijna 0,4 miljard euro nagenoeg onveranderd, aldus het CBS. De minimale stijging volgt na jaren van dalende opbrengsten uit bouwvergunningen.

BTW-vrijstelling ook voor niet-BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren

Gezondheidskundige verzorging is btw-vrijgesteld als de werkzaamheden worden uitgevoerd door een beroepsbeoefenaar met een BIG-registratie. Als gevolg van een arrest... Lees meer >

Gezondheidskundige verzorging is btw-vrijgesteld als de werkzaamheden worden uitgevoerd door een beroepsbeoefenaar met een BIG-registratie. Als gevolg van een arrest van de Hoge Raad mogen niet-BIG-geregistreerden eveneens een beroep doen op btw-vrijstelling, mits zij kwalitatief soortgelijke diensten verrichten.

Overdracht exploitatie-knowhow website naar andere lidstaat leidt tot lager btw-tarief

De overdracht van knowhow ter exploitatie van een website van het ene EU-land naar het andere teneinde gebruik te maken van... Lees meer >

De overdracht van knowhow ter exploitatie van een website van het ene EU-land naar het andere teneinde gebruik te maken van een lager btw-tarief, is toegestaan.

Deze overdracht komt daarentegen neer op misbruik, wanneer de website in de praktijk nog steeds vanuit het oorspronkelijke land wordt geëxploiteerd.

Schenking eigen woning mag gespreid over drie jaar

De schenkingsvrijstelling van 100.000 euro voor de eigen woning mag verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren worden benut. Met onder... Lees meer >

De schenkingsvrijstelling van 100.000 euro voor de eigen woning mag verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren worden benut. Met onder meer deze wijziging is het wetsvoorstel Belastingplan 2016 en zijn de overige wetsvoorstellen van het Belastingpakket 2016 vandaag aangenomen door de Tweede Kamer.

Volgens het wetsvoorstel mag iedereen tussen de 18 en 40 jaar vanaf 1 januari 2017 in één kalenderjaar per schenker (eenmalig) een schenking van maximaal 100.000 euro vrij van schenkbelasting voor een eigen woning ontvangen. Met een vierde nota van wijziging is nu geregeld dat deze vrijstelling over drie achtereenvolgende kalenderjaren kan worden verspreid. De verkrijger moet in zijn aangifte schenkbelasting in het eerste kalenderjaar van de gespreide schenking een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling doen (met automatische spreiding als de vrijstelling niet volledig wordt benut). Vervolgens kan het niet-gebruikte deel van de verhoogde vrijstelling in de direct op dat kalenderjaar volgende periode van twee kalenderjaren worden benut, mits daarop voor de betreffende schenkingen in de aangifte een beroep wordt gedaan.

Amendementen
Met deze wijziging is gedeeltelijk tegemoetgekomen aan het amendement van D66-Kamerlid Steven van Weyenberg. Bij de stemmingen over het wetsvoorstel zijn de amendementen Ronnes en Klein niet overgenomen. CDA-Kamerlid Erik Ronnes stelde voor de schenkingsvrijstelling eigen woning al per 1 januari 2016 te verhogen en te verruimen. Kamerlid Norbert Klein (Fractie Klein) wilde de verschillende vrijstellingen voor de erfbelasting voor de partner, kinderen, kleinkinderen, ouders en overige verkrijgers gelijktrekken naar een vrijstelling van 1 miljoen euro per persoon.

Het Belastingpakket 2016 zal nu in behandeling worden genomen door de Eerste Kamer. De steun hiervoor in de Eerste Kamer is onzeker.

Vrijstelling box 3 al in 2016 extra omhoog

Het heffingvrije vermogen voor de vermogensrendementsheffing van box 3 in de inkomstenbelasting wordt per 1 januari 2016 met 3.000... Lees meer >

Het heffingvrije vermogen voor de vermogensrendementsheffing van box 3 in de inkomstenbelasting wordt per 1 januari 2016 met 3.000 euro verhoogd, bovenop de gebruikelijke inflatiecorrectie. Voor het jaar 2016 komt dit heffingvrije vermogen hiermee op 24.437 euro. Dit blijkt uit het wetsvoorstel  Wijziging van het Belastingplan 2016 dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën woensdag heeft ingediend bij de Tweede Kamer.

Met deze maatregel wordt de kleine spaarder al in 2016 ontzien. Hiermee wordt in 2016 al grotendeels aangesloten bij de voorgenomen wijziging van box 3 in 2017, waarin het heffingvrije vermogen wordt gebracht op 25.000 euro. Hierdoor zullen in 2016 al 215.000 minder belastingplichtigen belasting betalen in box 3.

Novelle

Op 18 november heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Belastingplan 2016. Hierbij is gebleken dat het niet vanzelfsprekend is dat ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor het wetsvoorstel zal stemmen. Het kabinet heeft constructief overleg gevoerd over het wetsvoorstel Belastingplan 2016. Op basis daarvan heeft het kabinet een novelle – het wetsvoorstel Wijziging van het Belastingplan 2016 – opgesteld. Dit wetsvoorstel bevat wijzigingsvoorstellen die bijdragen aan de totstandkoming van een meerderheid in de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel Belastingplan 2016.

Eerste Kamer hoort deskundigen over Belastingplan 2016

De commissie Financiën van de Eerste Kamer houdt maandag 23 november een deskundigenbijeenkomst over het pakket Belastingplan 2016. Hierbij komen zowel de... Lees meer >

De commissie Financiën van de Eerste Kamer houdt maandag 23 november een deskundigenbijeenkomst over het pakket Belastingplan 2016. Hierbij komen zowel de nationale als de internationale aspecten van de voorstellen aan bod.

De bijeenkomst wordt gehouden ter voorbereiding op de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2016 en het voorstel Wet uitvoering Common Reporting Standard in de Eerste Kamer op 14 december en 15 december.

Op de bijeenkomst zullen het woord voeren:

 • oud-staatsraad dr. Jan Kees Bartel over belastinghervormingen en box 3

 • prof. dr. Sigrid Hemels over pakket lastenverlichting op arbeid

 • prof. dr. Stef van Weeghel over o.a. Wet implementatie moeder-dochterrichtlijn 2015

 • prof. dr. Edwin Heithuis over Belastingplan 2016 en Wet tegemoetkomingen loondomein
   

Van deze deskundigenbijeenkomst zijn een woordelijk verslag en een videoverslag beschikbaar.

Kabinet en D66 eens over Belastingplan

De belastingverlaging is gered. Het kabinet heeft met D66 een deal gesloten over het Belastingplan voor volgend jaar. Omdat... Lees meer >

De belastingverlaging is gered. Het kabinet heeft met D66 een deal gesloten over het Belastingplan voor volgend jaar. Omdat ook het CDA aan boord is, is er nu een ruime meerderheid in de Eerste Kamer en is de lastenverlichting ter waarde van 5 miljard euro gered.

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft een aantal eisen van D66 ingewilligd. Werken wordt lonender doordat er de arbeidskorting minder steil wordt afgebouwd (200 miljoen), wat ten goede komt aan de middeninkomens. Werkende ouders worden verder tegemoet gekomen met 100 miljoen extra voor de kinderopvangtoeslag. Ook ouderen worden ietsje tegemoet gekomen: zij krijgen volgend jaar 100 miljoen extra voor de ouderenkorting. Ook op vergroeningsgebied gebeurt er iets. Eenmalig komt er een bedrag van 100 miljoen euro waarmee huiseigenaren energiebesparende maatregelen kunnen nemen.

D66 wil ook dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om zelf belasting te heffen. Tegelijkertijd gaat de bijdrage van het Rijk aan het Gemeentefonds dan omlaag. De Vereniging Nederlandse Gemeenten presenteerde hierover voor de zomer een rapport. Het kabinet zal dit nader gaan uitwerken.

Het CDA is geen voorstander van dit laatste punt, maar omdat het niet voor het belastingplan van volgend jaar speelt is de partij toch akkoord. De partij werd gisteravond laat geïnformeerd over de deal die het kabinet met D66 voor ogen had. Lange tijd verliepen de onderhandelingen zeer moeizaam. Wiebes is al maanden bezig om steun te verwerven voor het belastingplan, maar steeds als hij een partij tegemoet kwam haakte een ander weer af. Lange tijd leek het erop dat hij zaken zou gaan doen met de ChristenUnie en de SGP. Die partijen wilden de belastingkloof tussen één- en tweeverdieners verkleinen, maar dat ging naar de zin van kabinet en coalitie ten koste van teveel banen.

Volgende week maandag en dinsdag staat het debat in de Eerste kamer gepland. Daar is met het akkoord nu de angel uit.

Meer keuze tussen vast of flexibel pensioen

Mensen krijgen straks meer keuze in de manier waarop zij hun opgebouwde pensioen laten uitkeren. Ze kunnen dan tot... Lees meer >

Mensen krijgen straks meer keuze in de manier waarop zij hun opgebouwde pensioen laten uitkeren. Ze kunnen dan tot aan hun pensioendatum kiezen voor een vast pensioen of een flexibel pensioen. Het gaat om een bepaalde groep die nu verplicht is op de pensioneringsdatum een vast pensioen te kiezen tegen de rente op dat moment.

Het gaat om ongeveer 1 miljoen mensen die een pensioen opbouwen via een premie- of kapitaalovereenkomst. Deze groep groeit de laatste jaren snel. Omdat de rentestand nu historisch laag is, krijgen degenen met zo’n regeling die nu met pensioen gaan, de rest van hun leven ook een lager pensioen.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) wil dat veranderen zodat mensen zelf kunnen kiezen tussen een vast, een variabel pensioen of een combinatie daarvan. Ze diende daarvoor maandag een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer.

Gegarandeerd bedrag

Als mensen kiezen voor een een vast pensioen, kiezen ze voor een vast, gegarandeerd bedrag dat ze ontvangen. Bij een variabel pensioen staat de uitkering niet vast, omdat na de pensioneringsdatum de beleggingen met het opgebouwde kapitaal deels nog doorgaan.

Dat levert wel meer risico op, want de beleggingen kunnen slecht of goed uitpakken. Klijnsma wil daarom ook regelen dat de financiële mee- en tegenvallers in de tijd gespreid kunnen worden en dat de risico’s collectief kunnen worden gedeeld.

Risico’s

Klijnsma wil vooral dat mensen zelf kunnen kiezen. ,,Daarbij moet natuurlijk wel worden voorkomen dat er ongewenste beleggingsrisico’s worden genomen waardoor de pensioenvoorziening in gevaar kan komen.”

Ze hoopt dat de wet 1 juli 2016 ingaat.

Ombudsman hekelt afschaffen blauwe envelop

De Nationale ombudsman start een grootschalig onderzoek naar de digitaliseringsdrift van de Belastingdienst. De toezegging van staatssecretaris Wiebes dat... Lees meer >

De Nationale ombudsman start een grootschalig onderzoek naar de digitaliseringsdrift van de Belastingdienst. De toezegging van staatssecretaris Wiebes dat de blauwe envelop beschikbaar blijft voor ‘schrijnende gevallen’ is het onafhankelijk klachtenloket niet voldoende.

Dat blijkt uit een vandaag verstuurt persbericht. Vanwege de aanhoudende stroom klachten over het afschaffen van de blauwe envelop heeft ombudsman Reinier van Zutphen besloten tot actie over te gaan. Meer dan 400 bezorgde bezorgde burgers wisten hem tot nu toe te vinden.

Fouten

De organisatie stoort zich om meerdere redenen aan het voornemen van Wiebes om helemaal over te stappen op digitaal berichtenverkeer. Zo zou de overheid niet hebben geleerd van eerdere fouten bij de veranderingen met het Persoonsgebonden Budget en de eis één bankrekeningnummer beschikbaar te stellen voor het ontvangen van toeslagen en belastingteruggaven.

Wennen

“Het gaat ons om de voorbereiding. Er worden heel snel dingen ingevoerd. Nu stelt de fiscus dat burgers twee jaar hebben kunnen wennen aan het digitaliseren van berichten over toegewezen toeslagen. Maar de gewenningstijd is al verstreken op het moment dat de Belastingdienst een campagne start”, kritiseert een woordvoerder. “Mensen hebben recht op toeslagen maar dan moeten ze ook weten dat die er zijn.”

Zelfredzaamheid

Een ander punt is het belang van zelfredzaamheid waaraan de overheid met betrekking tot haar burgers zegt te hechten. “Nu zegt Wiebes dat burgers maar hulp moeten inschakelen als ze niet handig zijn met de computer. Er gaat een zekere dwang uit van het kanaal dat nu wordt opgelegd. Er moet niet alleen aandacht zijn voor schrijnende gevallen, maar ook voor burgers die om wat voor redenen dan ook niet mee willen in de digitaliseringsdrift.”

Ombudsman Reinier van Zutphen verwacht zijn onderzoek in het voorjaar van 2016 afgerond te hebben.

Eerste Kamer hoort deskundigen over Belastingplan

De commissie Financiën van de Eerste Kamer houdt maandag 23 november een deskundigenbijeenkomst over het pakket Belastingplan 2016. Hierbij komen zowel de... Lees meer >

De commissie Financiën van de Eerste Kamer houdt maandag 23 november een deskundigenbijeenkomst over het pakket Belastingplan 2016. Hierbij komen zowel de nationale als de internationale aspecten van de voorstellen aan bod. 

De bijeenkomst wordt gehouden ter voorbereiding op de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2016 en het voorstel Wet uitvoering Common Reporting Standard in de Eerste Kamer op 14 december en 15 december.

Op de bijeenkomst zullen het woord voeren:

 • oud-staatsraad dr. Jan Kees Bartel over belastinghervormingen en box 3

 • prof. dr. Sigrid Hemels over pakket lastenverlichting op arbeid

 • prof. dr. Stef van Weeghel over o.a. Wet implementatie moeder-dochterrichtlijn 2015

 • prof. dr. Edwin Heithuis over Belastingplan 2016 en Wet tegemoetkomingen loondomein

Brief fiscus blijft voor enkeling mogelijk

Wie geen computer of internet heeft, digibeet is en geen vrienden of familie heeft om te helpen, kan toch... Lees meer >

Wie geen computer of internet heeft, digibeet is en geen vrienden of familie heeft om te helpen, kan toch nog een papieren brief in een echte blauwe envelop van de Belastingdienst krijgen. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën komt daarmee tegemoet aan grote zorgen van ouderenbonden over zijn plannen om alle communicatie met de fiscus te digitaliseren.

Wiebes wil binnen zeven jaar helemaal een einde maken aan de blauwe envelop en de papieren brieven van de fiscus. Dat moet geleidelijk gaan via een berichtenbox op mijnoverheid.nl.

Maar ouderenbonden en partijen als het CDA en de ChristenUnie waarschuwen voor de gevolgen voor vooral ouderen. De Nationale ombudsman overweegt een onderzoek, naar aanleiding van zo’n driehonderd klachten.

Op dit moment verstuurt de fiscus nog jaarlijks 150 miljoen blauwe brieven. Afgelopen vrijdag hadden al 2,1 miljoen mensen hun account in de berichtenbox van de overheid geactiveerd. In Nederland hebben 7 miljoen mensen recht op een toeslag. Ongeveer 12 miljoen mensen moeten belasting betalen over hun inkomen.

Zonder Belastingplan 4 mln foute aanslagen

Als het Belastingplan van het kabinet niet doorgaat, leidt dat tot ongeveer 4 miljoen onjuiste voorlopige aanslagen over de... Lees meer >

Als het Belastingplan van het kabinet niet doorgaat, leidt dat tot ongeveer 4 miljoen onjuiste voorlopige aanslagen over de inkomstenbelasting 2016. Dat kan betekenen dat miljoenen Nederlanders in 2017 bij moeten betalen over 2016.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft dat woensdag net voor de stemmingen over zijn plan aan de Tweede Kamer geschreven.

Als het Belastingplan niet doorgaat, gaat ook de lastenverlichting van 5 miljard euro niet door. De Belastingdienst heeft wel met het in september gepresenteerde plan gerekend voor de voorlopige aanslag voor volgend jaar. Die aanslagen worden volgende week verstuurd met de percentages en bedragen uit het Belastingplan van Prinsjesdag. Een automatische tussentijdse correctie is niet mogelijk, aldus Wiebes.

Onjuiste aanslagen

Als het plan niet doorgaat, wat half december moet blijken, zijn die 4 miljoen aanslagen dus onjuist. Mensen krijgen dan in 2016 meer terug van de Belastingdienst of betalen over dat jaar minder dan moet. Dat moet dan in 2017 worden verrekend.

Mensen kunnen daarop anticiperend wel begin volgend jaar zelf hun aanslag aanpassen. In de praktijk doen echter maar weinig mensen dat.

Loonbelasting die in de eerste maanden van 2016 te weinig wordt geheven, zal waar mogelijk in de rest van volgend jaar al worden ingehaald. Dat betekent dat werknemers vanaf april 2016 – zoals Wiebes het uitdrukt – ,,een negatief loonstrookjeseffect kunnen ervaren”.

Fiscus loopt miljarden mis door ontduiking

De Nederlandse staat loopt miljarden euro’s mis doordat rijke Nederlanders hun geld wegzetten via vennootschappen in belastingparadijzen. Dat zegt... Lees meer >

De Nederlandse staat loopt miljarden euro’s mis doordat rijke Nederlanders hun geld wegzetten via vennootschappen in belastingparadijzen. Dat zegt Jan van Koningsveld maandag in Nieuwsuur. De oud-FIOD-rechercheur promoveert woensdag aan de Tilburg University op een studie naar het misbruik van vennootschappen met belastingvoordelen, de zogeheten offshore-vennootschappen.

Uit zijn studie blijkt dat rijke Nederlanders 129 miljard euro hebben gestald in brievenbusfirma’s in landen als de Maagdeneilanden, Seychellen en Kaaimaneilanden. Volgens Van Koningsveld gebruiken ook criminelen die landen om geld weg te sluizen of wit te wassen.

Hij zegt dat er in Nederland talloze advocatenkantoren gespecialiseerd zijn in het oprichten van brievenbusfirma’s. ,,Door de ingewikkelde constructies die vaak bestaan uit firma’s in meerdere landen en met meerdere bankrekeningen, is het voor justitie en de fiscus uiterst ingewikkeld om het misbruik van deze firma’s aan te pakken.” Volgens hem is het nog lang niet duidelijk hoeveel geld er exact wordt onttrokken aan de Belastingdienst. ,,Er speelt zich nog veel af in het donker. Het wordt tijd dat we ook dat deel gaan ontmaskeren.”

Bij fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is moedermaatschappij gerechtigd tot terugbetaling belasting

Art. 15 lid 1 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bepaalt dat bij een fiscale eenheid in de zin van die... Lees meer >

Art. 15 lid 1 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bepaalt dat bij een fiscale eenheid in de zin van die wet de belasting wordt geheven bij de moedermaatschappij. Deze bepaling brengt mee dat de moedermaatschappij ook de gerechtigde is tot een eventuele terugbetaling van die belasting, en dat het derhalve de moedermaatschappij is aan wie de vordering terzake toekomt.

Dat betekent dat een cessie van (een deel van) deze vordering niet door de curator van de dochtermaatschappij op de voet van art. 42 Fw kan worden vernietigd.

Feiten

Enig bestuurder en enig aandeelhouder van A B.V. is B B.V. (hierna te noemen: de moedermaatschappij). Tussen A B.V. en de moedermaatschappij heeft vanaf 2001 een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (Vpb) bestaan. In de jaren 2001 en 2002 heeft A B.V. winst gemaakt, waarover Vpb is betaald. In het jaar 2003 is daarentegen verlies geleden. Dit verlies deed een aanspraak ontstaan op teruggave van een gedeelte van eerder voldane Vpb. Er werd in juli 2005 aangenomen dat het te ontvangen bedrag € 94.519,- zou bedragen. Bij vonnis van 13 oktober 2006 is het faillissement uitgesproken van A B.V.

Eiseressen tot cassatie hadden vóór juli 2005 werkzaamheden verricht voor A B.V. en de moedermaatschappij – eiseres 1 als accountant, eiseres 2 als advocaat –, waarvoor zij nog geen betaling hadden ontvangen. Op 11 juli 2005 is namens A B.V. en eiseres 2 en op 13 juli 2005 namens eiseres 1 een akte van cessie ondertekend, waarin onder meer is opgenomen dat A B.V. een deel van haar hiervoor genoemde vordering op de Belastingdienst (€ 69.519,-) alsmede de eventueel verschuldigde rente overdraagt aan eiseres 1, onder de voorwaarde dat eiseres 1 van dit bedrag € 44.519,- alsmede de eventueel verschuldigde rente terugbetaalt aan A B.V. op een door A B.V. aan te wijzen bankrekening en dat A B.V. het restant van haar vordering op de Belastingdienst, zijnde € 25.000,- overdraagt aan eiseres 2. Partijen hebben de Belastingdienst mededeling gedaan van deze akte van cessie.

Op 27 oktober 2005 heeft de Belastingdienst bedragen van € 6.533,- en € 66.759,- overgemaakt op de rekening van eiseres 1, met de omschrijvingen “[…] moedermaatschappij.”, respectievelijk […] moedermaatschappij.” Deze betalingen waren voorafgegaan door een aankondiging daarvan op 27 september 2005 gericht aan de moedermaatschappij. De bij de betalingen vermelde omschrijvingen betreffen verliesverrekeningscodes waarbij aan de moedermaatschappij wordt gerefereerd. Eiseres 1 heeft van de ontvangen bedragen € 25.000,- aan eiseres 2 doorbetaald met de omschrijving “jouw deel van de cessie”. Eiseres 1 heeft voorts een bedrag van € 20.537,- aan eiseres 2 betaald met de omschrijving “voor [betrokkene 1], restant cessie, zie brief”. Daarnaast heeft zij aan de Belastingdienst de bedragen € 2.672,- en € 83,- voldaan onder de vermelding “A B.V.”. Op 12 juni 2009 heeft de curator op de voet van art. 42 Fw de cessie door een buitengerechtelijke verklaring jegens eiseres 1 vernietigd.

Ervan uitgaande dat de vordering tot teruggave van Vpb aan A B.V. heeft toebehoord, vordert de curator van A B.V. – voor zover in cassatie nog van belang –, dat voor recht wordt verklaard dat de cessie door de curator terecht op de voet van art. 42 Fw is vernietigd. Verder vordert hij eiseres 1 en eiseres 2 te veroordelen tot betaling van zekere geldbedragen. Als grondslagen voor de vorderingen voert de curator aan dat de cessie als paulianeus verricht in aanmerking komt voor vernietiging op de voet van art. 42 Fw en dat eiseressen met het doen plaatsvinden van de cessie bovendien onrechtmatig jegens de crediteuren van A B.V. hebben gehandeld. Eiseressen hebben zich primair op het standpunt gesteld dat de vordering op de Belastingdienst inzake de teruggaaf van de Vpb een vordering was die niet aan A B.V. maar aan de moedermaatschappij toekwam en dat de vermelding van A B.V. als cedent in de cessieakte op een vergissing berust.

Oordelen rechtbank en hof

Zowel rechtbank Rotterdam als hof Den Haag oordelen dat de vordering tot teruggave van de Vpb aan A B.V. heeft toebehoord en dat de curator de cessie terecht op de voet van art. 42 Fw heeft vernietigd. Met betrekking tot het primaire verweer van eiseressen heeft het hof vooropgesteld dat de Wet Vpb en de Invorderingswet geen bepalingen bevatten die voorschrijven aan welke van de tot een fiscale eenheid behorende rechtspersonen de vordering tot teruggave Vpb toekomt. In verband hiermee heeft het hof de beslissing die in HR 14 februari 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE9246, is gegeven met betrekking tot de teruggave van teveel betaalde omzetbelasting ingeval deze is voldaan door een fiscale eenheid in de zin van de Wet op de omzetbelasting, analoog toegepast. Daaruit volgt volgens het hof dat de teruggave van Vpb kan plaatsvinden aan die vennootschap binnen de fiscale eenheid die materieel aan de vordering heeft bijgedragen. Die vennootschap is in dit geval A B.V., zodat de vordering tot teruggave van de Vpb aan die vennootschap toekwam, aldus het hof.

Cassatie

In cassatie klagen eiseressen dat het hof heeft miskend dat indien sprake is van een fiscale eenheid voor de Vpb, op grond van art. 15 lid 1 Wet Vpb de belasting uitsluitend wordt geheven bij de moedermaatschappij, en dat het ook de moedermaatschappij is die de rechthebbende is met betrekking tot de vordering tot teruggave. Deze klacht slaagt. De Hoge Raad oordeelt in rov. 3.4.2:

“Art. 15 lid 1 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bepaalt dat bij een fiscale eenheid in de zin van die wet de belasting wordt geheven bij de moedermaatschappij. Deze bepaling brengt mee dat de moedermaatschappij ook de gerechtigde is tot een eventuele terugbetaling van die belasting, en dat het derhalve de moedermaatschappij is aan wie de vordering terzake toekomt. Het oordeel van het hof dat de wet geen bepaling bevat die voorschrijft aan welke maatschappij van de fiscale eenheid moet worden terugbetaald, is dus onjuist.”

Ook de klacht gericht tegen de vaststelling van het hof dat de Belastingdienst ervan is uitgegaan dat de vordering tot terugbetaling aan A B.V. toekwam, nu zij de vordering op haar op grond van de cessie heeft uitbetaald aan eiseres 1, slaagt. Uit de vaststaande feiten van deze zaak blijkt dat de Belastingdienst onmiskenbaar de moedermaatschappij heeft aangemerkt als gerechtigde tot betaling. De vaststelling van het hof is derhalve onbegrijpelijk, aldus de Hoge Raad.

Aan de klachten van eiseressen gericht tegen het oordeel van het hof dat het bewerkstelligen van de cessie paulianeus/onrechtmatig handelen van eiseressen is geweest, komt de Hoge Raad niet meer toe. Anders dan A-G Wuisman in zijn conclusie voor deze zaak voorstelde, beslecht de Hoge Raad de zaak niet zelf door de vorderingen van de curator geheel af te wijzen. De Hoge Raad verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar het gerechtshof Amsterdam.

IMF: pak Nederlandse belastingen aan

De Nederlandse regering moet het belastingstelsel aanpakken, omdat de huidige regels de opbouw van schulden te sterk stimuleren. Dat... Lees meer >

De Nederlandse regering moet het belastingstelsel aanpakken, omdat de huidige regels de opbouw van schulden te sterk stimuleren. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een dinsdag gepubliceerd rapport over de Nederlandse economie.

Belastingen moeten minder worden gericht op arbeid, maar meer op consumptie en kapitaalinkomsten. Ook het huizenbezit kan volgens het IMF zwaarder worden belast. De inperking van de hypotheekrenteaftrek is een goede stap, maar gaat volgens het fonds nog niet ver genoeg.

Op de Nederlandse huizenmarkt ligt de nadruk nog altijd te veel op koophuizen, vindt het IMF. Mede daardoor zijn de schulden van huishoudens hoog. Om tot een gezondere situatie te komen moet de hoogte van hypotheken ten opzichte van de waarde van huizen volgens het fonds snel verder worden beperkt en moet de hypotheekrenteaftrek sneller worden ingeperkt.

De Nederlandse economie herstelt de komende tijd naar verwachting verder van de recessie van de afgelopen jaren. De opleving kan volgens het IMF echter nog wel een extra oppepper gebruiken vanuit de overheid, die alle beschikbare middelen zou moeten inzetten om de groei vooruit te helpen. Volgens de regering bieden de Europese begrotingsregels daarvoor geen ruimte, maar de onderzoekers betwijfelen dat. Ze wezen er daarbij op dat het structurele tekort van Nederland al ruimschoots aan de eisen voldoet.

Het IMF riep Nederland vorige maand al op tot meer investeringen, om ook de groei in de hele eurozone te stimuleren. Concrete voorstellen voor investeringen worden in het nieuwe rapport niet gedaan. De onderzoekers gaven wel aan dat er meer geld zou kunnen gaan naar onderwijs, onderzoeksactiviteiten en innovatie.

Kamer: koning moet ook belasting betalen

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix moeten net als andere Nederlanders belasting gaan betalen. Bovendien moeten de paleizen... Lees meer >

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix moeten net als andere Nederlanders belasting gaan betalen. Bovendien moeten de paleizen Noordeinde en Huis ten Bosch waar mogelijk worden opengesteld voor het publiek. Een meerderheid in de Tweede Kamer deed dinsdag die twee oproepen aan premier Mark Rutte.

Die had beide voorstellen in een debat twee weken geleden nog nadrukkelijk afgewezen. Maar daar liet een meerderheid in de Kamer zich niet door tegenhouden.

Een motie van de SP, PvdA en D66 die het kabinet vraagt voorstellen te doen om de huidige belastingvrijstellingen ongedaan te maken haalde het met ruime meerderheid. Dat gold ook voor een motie van de PvdA, die bepleit dat de koninklijke paleizen worden opengesteld voor een breed publiek, onder wie schoolkinderen.

Zelfstandige verdiende 38 duizend euro

Zelfstandigen verdienden vorig jaar gemiddeld 38 duizend euro. Zelfstandigen zonder personeel (zzp´ers) boerden met gemiddeld 34 duizend euro het... Lees meer >

Zelfstandigen verdienden vorig jaar gemiddeld 38 duizend euro. Zelfstandigen zonder personeel (zzp´ers) boerden met gemiddeld 34 duizend euro het minst terwijl directeur-grootaandeelhouders (dga’s) met 67 duizend euro het hoogste inkomen hadden.

Zelfstandigen met personeel personeel (zmp’ers) verdienden gemiddeld 51 duizend euro in 2014. Vorig jaar telde Nederland bijna 1,1 miljoen mensen die hun hoofdinkomen als zelfstandige verdienden, daarvan zijn er bijna 800 duizend zzp´er. In 2014 waren er 6,1 miljoen werknemers. Hun gemiddeld inkomen bedroeg 39 duizend euro.

Het gaat om het persoonlijk inkomen.  Dat bestaat uit inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget).

Financiële dienstverlening

Zzp´ers verdienden het meest in de financiële dienstverlening, daarna komen de zzp´ers in de zorg. Bij zelfstandigen met personeel was dat andersom, daar werd het meest verdiend in de gezondheidszorg, gevolgd door financiële dienstverlening. Het minst werd verdiend in de bedrijfstak cultuur, recreatie en overige diensten.

Blauwe envelop na honderd jaar met pensioen

De blauwe envelop van de Belastingdienst gaat na honderd jaar verdwijnen. De envelop zal niet meer nodig zijn als... Lees meer >

De blauwe envelop van de Belastingdienst gaat na honderd jaar verdwijnen. De envelop zal niet meer nodig zijn als de fiscus overstapt naar volledig digitaal berichtenverkeer met burgers en bedrijven.

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel dat dat mogelijk maakt. Staatssecretaris Eric Wiebes geeft woensdag het startsein voor een campagne die het afscheid van de blauwe envelop inluidt.

Op dit moment verstuurt de fiscus nog jaarlijks 150 miljoen blauwe brieven naar burgers en bedrijven. Dat komt neer op ongeveer een vrachtwagen vol per dag.

In het nieuwe systeem krijgt iedereen een berichtenbox op de website van de Belastingdienst. Als de fiscus digitale post heeft, wordt de belastingplichtige daarover met een mailtje gewaarschuwd. De overstap van brief naar digitaal gebeurt stapsgewijs. Het is de bedoeling dat uiteindelijk over een jaar of zeven iedereen is overgestapt en de allerlaatste blauwe envelop bij de fiscus de deur uitgaat.

Belastingvoordeel woning €280 per maand

Huishoudens met een eigen woning hadden in 2014 een gemiddeld belastingvoordeel van 280 euro per maand. Dat bleek donderdag... Lees meer >

Huishoudens met een eigen woning hadden in 2014 een gemiddeld belastingvoordeel van 280 euro per maand.

Dat bleek donderdag uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het voordeel is 20 euro per maand minder dan in 2012, onder meer omdat woningeigenaren hebben afgelost op hun hypotheek en door lagere hypotheekrentes.

De fiscale aftrek voor de eigen woning bedroeg vorig jaar 33,2 miljard euro, waarvan 31,8 miljard bestond uit de aftrek van de hypotheekrente inclusief overige financieringskosten voor de eigen woning. De overige 1,4 miljard was aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld.

Het totale belastingvoordeel van de fiscale aftrek kwam in 2014 uit op 14,2 miljard euro voor ruim 4,2 miljoen huishoudens. Dat is ruim 56 procent van alle Nederlandse huishoudens. Sinds 2005 is dit aandeel met 2,6 procentpunt gestegen.

Bij deze berekeningen heeft het CBS het eigenwoningforfait buiten beschouwing gelaten. Dit is een bedrag dat huizenbezitters bij hun inkomstenbelasting moeten aangeven. Was dit wel meegerekend, dan zou het gemiddelde voordeel lager zijn uitgekomen.

Hoogste inkomens

Door het grote aandeel huishoudens met een eigen woning en het gemiddeld hoge bedrag aan heffingsvoordeel, kwam 49 procent van het totale belastingvoordeel van 14,2 miljard euro terecht bij de twee hoogste inkomensgroepen. Ook met inachtneming van het belastingvoordeel betaalden deze huishoudens bijna 60 procent van de totale inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.

De hypotheekrenteaftrek werd vorig jaar beperkt voor de hoogste inkomens. Hierdoor betaalden zij gemiddeld 4 euro per maand extra belasting, aldus het CBS. In totaal droegen deze huishoudens 38 miljoen euro extra af aan de fiscus.

Voor de hoogste inkomens geldt een aangepast tarief in de vierde en hoogste belastingschijf voor de aftrek eigen woning. Het normale tarief was in 2013 nog 52 procent. Dat wordt jaarlijks met 0,5 procentpunt verminderd tot het is gedaald tot 38 procent. In 2014 was het aangepaste tarief dus 51,5 procent.

Formeel bezwaar tegen een te lage WOZ mogelijk

Formeel bezwaar tegen een te lage WOZ-waarde van een koopwoning is vanaf 1 oktober 2015 mogelijk. Dat bevestigde een... Lees meer >

Formeel bezwaar tegen een te lage WOZ-waarde van een koopwoning is vanaf 1 oktober 2015 mogelijk. Dat bevestigde een woordvoerder van staatssecretaris Wiebes (Financiën) vandaag, nadat de Waarderingskamer het gisteren al op haar website vermeldde.

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) goed uitvoeren. 

‘Het klopt dat het kabinet voornemens is om dit per 1 oktober aanstaande mogelijk te maken’, zei woordvoerder Paul van der Zanden van het ministerie van Financiën vandaag. Het hiervoor benodigde Koninklijk Besluit volgt waarschijnlijk in de loop van september.

Huiseigenaren die hun woning te koop zetten, kunnen baat hebben bij een zo hoog mogelijke WOZ-waarde. Een kandidaat-koper krijgt die waarde namelijk te zien, al dan niet op verzoek. Zo kan een lagere WOZ-waarde al snel zorgen voor een bod dat duizenden euro’s lager is.

Hoewel het momenteel alleen mogelijk is om een formeel bezwaar in te dienen tegen een te hoge WOZ-waarde, adviseert de Waarderingskamer de gemeenten om vooruitlopend op de wetswijziging toch bezwaren tegen een te lage WOZ-waarde in behandeling te nemen.

Jaarlijks maakt een paar procent van alle huiseigenaren bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde, omdat verlaging zorgt voor vermindering van onroerendezaakbelasting (ozb) en andere belastingen en heffingen.

Gemeenten informeren huiseigenaren elk jaar in januari, februari of maart over de dan geldende WOZ-waarde. De peildatum voor die waarde is 1 januari van het voorgaande jaar.

Rijksten ontduiken belasting voor miljarden

De Nederlandse staat loopt miljarden euro’s mis doordat rijke Nederlanders hun geld wegzetten via vennootschappen in belastingparadijzen. Dat zegt... Lees meer >

De Nederlandse staat loopt miljarden euro’s mis doordat rijke Nederlanders hun geld wegzetten via vennootschappen in belastingparadijzen. Dat zegt Jan van Koningsveld maandag in Nieuwsuur. De oud-FIOD-rechercheur promoveert woensdag aan de Tilburg University op een studie naar het misbruik van vennootschappen met belastingvoordelen, de zogeheten offshore-vennootschappen.

Uit zijn studie blijkt dat rijke Nederlanders 129 miljard euro hebben gestald in brievenbusfirma’s in landen als de Maagdeneilanden, Seychellen en Kaaimaneilanden. Volgens Van Koningsveld gebruiken ook criminelen die landen om geld weg te sluizen of wit te wassen.

Hij zegt dat er in Nederland talloze advocatenkantoren gespecialiseerd zijn in het oprichten van brievenbusfirma’s. “Door de ingewikkelde constructies die vaak bestaan uit firma’s in meerdere landen en met meerdere bankrekeningen, is het voor justitie en de fiscus uiterst ingewikkeld om het misbruik van deze firma’s aan te pakken.” Volgens hem is het nog lang niet duidelijk hoeveel geld er exact wordt onttrokken aan de Belastingdienst. “Er speelt zich nog veel af in het donker. Het wordt tijd dat we ook dat deel gaan ontmaskeren.”

Rijken ontduiken belasting voor miljarden

De Nederlandse staat loopt miljarden euro’s mis doordat rijke Nederlanders hun geld wegzetten via vennootschappen in belastingparadijzen. Dat zegt... Lees meer >

De Nederlandse staat loopt miljarden euro’s mis doordat rijke Nederlanders hun geld wegzetten via vennootschappen in belastingparadijzen. Dat zegt Jan van Koningsveld maandag in Nieuwsuur. De oud-FIOD-rechercheur promoveert woensdag aan de Tilburg University op een studie naar het misbruik van vennootschappen met belastingvoordelen, de zogeheten offshore-vennootschappen.

Uit zijn studie blijkt dat rijke Nederlanders 129 miljard euro hebben gestald in brievenbusfirma’s in landen als de Maagdeneilanden, Seychellen en Kaaimaneilanden. Volgens Van Koningsveld gebruiken ook criminelen die landen om geld weg te sluizen of wit te wassen.

Hij zegt dat er in Nederland talloze advocatenkantoren gespecialiseerd zijn in het oprichten van brievenbusfirma’s. “Door de ingewikkelde constructies die vaak bestaan uit firma’s in meerdere landen en met meerdere bankrekeningen, is het voor justitie en de fiscus uiterst ingewikkeld om het misbruik van deze firma’s aan te pakken.” Volgens hem is het nog lang niet duidelijk hoeveel geld er exact wordt onttrokken aan de Belastingdienst. “Er speelt zich nog veel af in het donker. Het wordt tijd dat we ook dat deel gaan ontmaskeren.”

Opbrengst oldtimerbelasting valt tegen

De belasting op oldtimers levert veel minder inkomsten voor de Staat op dan was begroot. De oppositie in de... Lees meer >

De belasting op oldtimers levert veel minder inkomsten voor de Staat op dan was begroot. De oppositie in de Tweede Kamer is teleurgesteld.

Dat meldt Het Financieele Dagblad. De vrijstelling op jonge klassiekers werd per 1 januari 2014 geschrapt, om misbruik van de oldtimerregeling aan te pakken.

Het kabinet rekende structureel op 137 miljoen euro aan extra inkomsten, maar de werkelijke inkomsten zijn veel lager, zo blijkt uit onderzoek van de vereniging Autobelangen. Veel eigenaars van oldtimers hebben hun auto geschorst of geëxporteerd.

Vermogensheffing kan eenvoudiger en gelijker

Het systeem rondom de vermogensheffing kan eenvoudiger en meer gelijk worden getrokken, zonder dat het belastingstelsel op schop hoeft.... Lees meer >

Het systeem rondom de vermogensheffing kan eenvoudiger en meer gelijk worden getrokken, zonder dat het belastingstelsel op schop hoeft. Dat zegt het Centraal Plan Bureau (CPB).

Het gaat om heffingen op ondernemingswinst, rente, dividend, vermogenswinst of -groei en royalty’s.

In het vandaag verschenen rapport noemt het CPB het huidige belastingsysteem over het kapitaalinkomen ‘complex en gefragmenteerd’. De kritiek is dat veel bedrijven en huishoudens beslissingen maken op basis van fiscale motieven, wat nadelig is voor de economische welvaart.

De oplossing ligt volgens het CPB dan ook in een eenvoudiger systeem, waarbij minder onderscheid wordt gemaakt op de hoogte van het vermogen.

Feitelijk rendement

Het CPB pleit er ondere voor om de belasting op rente te baseren op het feitelijke rendement. De Belastingdienst gaat nu uit van van een fictief rendement van 4 procent. Ook in in het nieuwe belastingplan komt er een fictieve spaartaks, die bij kleinere vermogens gunstiger wordt en bij hogere ongunstiger.

Een andere maatregel is om het eigen huis en de hypotheek in box 3 van de inkomstenbelasting te plaatsen, om zo de verschillende vermogensonderdelen zo gelijk mogelijk te behandelen.

Discussie

De publicatie van het CPB hoopt dat het rapport in de Tweede Kamer ‘aanzet tot discussie’.

Wiebes wil pensioen in eigen beheer vervangen door belastingkorting

De fiscale tegemoetkomingen voor ondernemers die in eigen beheer een oudedagsvoorziening opbouwen, moeten, als het aan staatssecretaris Eric Wiebes... Lees meer >

De fiscale tegemoetkomingen voor ondernemers die in eigen beheer een oudedagsvoorziening opbouwen, moeten, als het aan staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën ligt, verdwijnen.

In ruil daarvoor stelt hij een belastingkorting voor. Veel dga`s kwamen door de pensioenvoorziening in de knel, toen de reserveringen ver achter bleven bij wat nodig was om aan de pensioenverplichtingen te voldoen. Vooral de extreem lage rente is debet aan deze onderdekking.

Doordat dga`s te weinig pensioenvermogen hebben tegenover de pensioenverplichting, kampen de bv`s met negatief eigen vermogen. Dividend uitkeren is dan verboden. Ook mag het bedrijf dan niet overgedragen, verkocht of beëindigd worden. De fiscus loopt namelijk inkomsten mis als het pensioen waarvoor belastingvrijgeld opzij werd gelegd, niet kan worden uitgekeerd. Met de huidige regels moeten de 140.000 dga`s met een pensioen in eigen beheer gezamenlijk 73 miljard euro op hun bedrijfsbalans hebben. Dat is 7% van de totale nationale pensioenverplichting.

Bij 60% van de dga`s blijft het pensioenvermogen achter bij de commerciële waarde van de verplichting. 30% haalt de fiscale waarde niet. Wiebes wil 20% van de fiscale waarde vrijstellen van belasting.

Voortaan ook e-bike leasen van de zaak

Behalve een auto van de zaak kunnen werknemers nu een supersnelle elektrische fiets leasen. De high-speed e-bike, die een... Lees meer >

Behalve een auto van de zaak kunnen werknemers nu een supersnelle elektrische fiets leasen. De high-speed e-bike, die een snelheid van 45 kilometer per uur kan behalen, moet een oplossing vormen voor het verduurzamen van het woon-werkverkeer.

Vandaag wordt de introductie van de e-bike gevierd met een race op het circuit van Lelystad door ALD Automotive. Het is hiermee de eerste grote leasemaatschappij die snelle elektrische fietsen aan het assortiment toevoegt.

Bijtelling

ALD Automotive verwacht dat e-bikes de komende jaren meer en meer het verkeersbeeld zullen bepalen. „We gaan er van uit dat zogenoemde innovators en early adopters nog dit jaar voor de snelle fiets zullen kiezen. Voor 2016 verwachten we een afname van 500 e-bikes. Als we iets verder kijken dan kan het zijn dat over 3 à 5 jaar onze vloot voor 10% uit alternatieve mobiliteitsvormen bestaat”, stelt Lonneke van der Horst van ALD Automotive.

Vooralsnog worden de pijlen gericht op de zakelijke markt. „De wijziging in bijtelling voor auto’s in 2016 kan zeker een positieve impact hebben op de populariteit van een fiets als extra op de auto. Door de verhoging van de bijtelling op zuinige auto’s volgend jaar kiest de calculerende leaserijder al snel voor een kleinere auto en dan ontstaat er ruimte in het leasebudget voor extra’s, zoals een fiets.” Voor de meeste werknemers die alleen een fiets leasen, geldt geen bijtelling.

Combinatie

De fiets is los te leasen, maar ook in combinatie met een auto. In dat geval kan de werknemer kiezen voor een kleinere leaseauto, zodat binnen het leasebudget de ruimte ontstaat om de fiets ’mee te leasen’. In dat geval worden twee contracten gecombineerd.

Premiekorting op de schop

Op Prinsjesdag werd aangekondigd dat het voor werkgevers goedkoper moet worden om werknemers aan te nemen die het minimumloon... Lees meer >

Op Prinsjesdag werd aangekondigd dat het voor werkgevers goedkoper moet worden om werknemers aan te nemen die het minimumloon verdienen of net iets daarboven. Hoe dit uitgevoerd kan worden is vastgesteld in het wetsvoorstel Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (WTL).

Het wetsvoorstel wordt ook wel Wet Tegemoetkomingen Loondomein genoemd. Het is een nieuwe wet, waarin enkele oude wetgevingen zijn opgenomen. Guido van Ankum, Senior Tax Manager Human Capital bij EY, zegt in het HR-Journaal: ‘We hadden al premiekortingen voor arbeidsongeschikten, langdurig werklozen en ouderen. Die worden op een iets andere manier vormgegeven zodat we allemaal gestructureerd op dezelfde manier gaan werken. Zo’n premiekorting is simpel aan te vragen via de loonaangifte. Aan het eind van het jaar krijg je een mooi bedrag als je daarvoor in aanmerking komt.’

Stimulans van niet-werk naar werk

Het doel van de wet is werkgevers te stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Neem jij als werkgever iemand uit een dergelijke kwetsbare groep aan, en dan hebben we het over werknemers die  het minimumloon verdienen of daar net iets boven zitten, dan krijg je een tegemoetkoming van ongeveer 1 euro per gewerkt uur per medewerker.

Van Ankum benadrukt dat dit voordelig kan uitpakken. ‘Als je veel van dit soort medewerkers hebt, gaat het zeker wel aantikken.’ Hij verwacht dan ook dat veel werkgevers van deze constructie gebruik zullen maken. ‘Er ligt voor de stap van niet werken naar wel werken een grote stimulans voor zowel werkgevers als werknemers om aan de slag te gaan. En dat is precies de bedoeling van de wetgeving.’

AFM in beroep tegen uitspraak zwartspaarders

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam over het onwettig opvragen... Lees meer >

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam over het onwettig opvragen van informatie over zwartspaarders bij de Belastingdienst.

Dat meldt financieel platform Amweb. Volgens Amweb heeft de AFM bezwaar aangetekend bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

In juni oordeelde de rechter dat de AFM ten onrechte informatie van de Belastingdienst opvroeg en kreeg over bestuurders van financiële instellingen onder haar toezicht die gebruik maakten van de inkeerregeling voor zwartspaarders.

De toezichthouder vroeg om een overzicht van deze instellingen in het kader van de betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets. Een bestuurder van een financiële instelling werd op grond van de informatie als onbetrouwbaar beoordeeld en weggestuurd.

Verdedigen
De rechtbank gebruikte in juni stevige taal om te benadrukken dat de AFM ontoelaatbaar heeft gehandeld door de lijst op te vragen, zo meldt Amweb. Inkeerders moesten er op kunnen vertrouwen dat informatie aan de Belastingdienst in het kader van de Inkeerregeling uitsluitend zou worden gebruikt voor het opleggen van een naheffingsaanslag en niet aan de AFM zou worden verstrekt in het kader van de betrouwbaarheidstoetsing.

Formeel bezwaar tegen te lage WOZ mogelijk

Formeel bezwaar tegen een te lage WOZ-waarde van een koopwoning is vanaf 1 oktober 2015 mogelijk. Dat bevestigde een... Lees meer >

Formeel bezwaar tegen een te lage WOZ-waarde van een koopwoning is vanaf 1 oktober 2015 mogelijk. Dat bevestigde een woordvoerder van staatssecretaris Wiebes (Financiën) vandaag, nadat de Waarderingskamer het gisteren al op haar website vermeldde.

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) goed uitvoeren. 

‘Het klopt dat het kabinet voornemens is om dit per 1 oktober aanstaande mogelijk te maken’, zei woordvoerder Paul van der Zanden van het ministerie van Financiën vandaag. Het hiervoor benodigde Koninklijk Besluit volgt waarschijnlijk in de loop van september.

Huiseigenaren die hun woning te koop zetten, kunnen baat hebben bij een zo hoog mogelijke WOZ-waarde. Een kandidaat-koper krijgt die waarde namelijk te zien, al dan niet op verzoek. Zo kan een lagere WOZ-waarde al snel zorgen voor een bod dat duizenden euro’s lager is.

Hoewel het momenteel alleen mogelijk is om een formeel bezwaar in te dienen tegen een te hoge WOZ-waarde, adviseert de Waarderingskamer de gemeenten om vooruitlopend op de wetswijziging toch bezwaren tegen een te lage WOZ-waarde in behandeling te nemen.

Jaarlijks maakt een paar procent van alle huiseigenaren bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde, omdat verlaging zorgt voor vermindering van onroerendezaakbelasting (ozb) en andere belastingen en heffingen.

Gemeenten informeren huiseigenaren elk jaar in januari, februari of maart over de dan geldende WOZ-waarde. De peildatum voor die waarde is 1 januari van het voorgaande jaar.

Milieubelastingen brengen 24 miljard op

De Nederlandse overheid heeft vorig jaar 23,9 miljard euro ontvangen aan milieuheffingen en -belastingen. Van elke euro nemen particulieren... Lees meer >

De Nederlandse overheid heeft vorig jaar 23,9 miljard euro ontvangen aan milieuheffingen en -belastingen. Van elke euro nemen particulieren 66 en bedrijven 34 eurocent voor hun rekening. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Vergeleken met andere EU-landen zijn de Nederlandse milieubelastingen en -heffingen relatief hoog. De laatste jaren schommelen de opbrengsten tussen de 23 en de 24 miljard.

Vooral energieverbruik, brandstof en autobezit worden flink belast: grote posten zijn de motorrijtuigenbelasting (5,4 miljard), accijnzen op brandstoffen (7,9 miljard) en energiebelasting op aardgas en elektriciteit (4,4 miljard).

Werkeloosheidspercentage het laagst in 3 jaar

Waar de arbeidsmarkt in februari vorig jaar nog een absoluut dieptepunt bereikte, is deze nu alweer aardig opgekrabbeld. De... Lees meer >

Waar de arbeidsmarkt in februari vorig jaar nog een absoluut dieptepunt bereikte, is deze nu alweer aardig opgekrabbeld. De afgelopen drie jaar is het aantal werklozen niet zo laag geweest als nu. Maar waar ligt dat precies aan?

Zowel kranten als websites plaatsen meer vacatures 
Wie een vacaturepagina in de krant openslaat, heeft grote kans dat er ruimschoots keus is. Er is momenteel zoveel aanbod, dat de krant er zo’n 10 pagina’s bij op kan tellen om deze vacatures te tonen. Daarnaast gebeurt het plaatsen van vacatures ook steeds vaker online. Rachel Parratt, managing director van Monsterboard ziet het gedrag van de werknemers hierdoor veranderen. “Mensen zijn minder bang om van baan te veranderen. Tijdens de crisis zijn werknemers veel langer dan voorheen blijven zitten in hun functies, uit angst om werkloos te raken als ze van baan zouden wisselen. Nu zie je dat er meer vertrouwen komt in de arbeidsmarkt.”

Het aantal nieuwe vacatures stijgt 
Uit cijfers van het CBS blijkt dat in het tweede kwartaal van dit jaar er zelfs 200.000 nieuwe vacatures bij kwamen. Het goede nieuws geldt helaas niet voor elke sector. Zo hebben de ambtenaren het meest te kampen met weinig vacatures. Voor de crisis waren hier nog 38 vacatures per duizend banen en nu nog maar 11. Het aantal vacatures binnen het onderwijs is nog niet optimaal, maar krabbelt langzaamaan weer terug. De meeste vacatures bevinden zich binnen de ICT-sector.

Minder werklozen 
Februari vorig jaar kende een absoluut dieptepunt. Hier steeg het aantal werklozen naar 730.000. Terwijl dat aantal afgelopen juli nog 580.000 bevatte. Het werkloosheidspercentage komt daarmee op 6,5%. Wanneer er gekeken wordt naar leeftijdscategorieën is het opmerkelijk dat de 45- tot 55-jarigen en de 55- tot 65-jarigen nog duidelijk kampen met een hoog werkloosheidspercentage (5,5% en 8,4%). De laatste groep, 55- tot 65-jarigen, heeft nog helemaal geen vooruitgang geboekt in vergelijking met vorig jaar, aldus het CBS.

Uitzenduren op hoogste peil sinds 2008 
Wanneer bedrijven weer in de mogelijkheid zijn nieuwe mensen aan te nemen, worden als eerst de losse krachten ingehuurd. De grootste stijging hierin was afgelopen mei te zien uit cijfers van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Toen steeg dit aantal naar 18% ten opzichte van het jaar ervoor. Hierin zijn met name de technische, administratieve en industriële sector erg gewild. Daarnaast wordt er uit voorzorg steeds vaker een langlopend contract gegeven in plaats van een vaste aanstelling, mocht er weer een crisis op de arbeidsmarkt uitbreken.

Fiscus gaat plug-in hybrides meer belasten

Plug-in hybrides worden de komende jaren flink duurder in de autobelasting. Dat blijkt uit een tabel die staatssecretaris Eric... Lees meer >

Plug-in hybrides worden de komende jaren flink duurder in de autobelasting. Dat blijkt uit een tabel die staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Zo gaat de aanschafbelasting van een Volvo V60 diesel plug-in van 463 naar ruim 2700 euro. Voor nieuwe leaserijders gaat de bijtelling voor deze auto omhoog van 10.200 naar 15.461 euro. Wie een leasecontract heeft mag dat gewoon tegen de oude voorwaarden uitdienen.

Voor andere plug-in hybrides, auto’s die een accu hebben die kan worden opgeladen maar die ook gewoon op benzine of diesel kunnen rijden, geldt hetzelfde. De BMW 1, de Mitsubishi Outlander, de Toyota Prius en de Mercedes S500 plug-in worden allemaal duurder in de periode tot 2020. Wiebes had hiervoor eerder al gewaarschuwd. Het is hem een doorn in het oog dat plug-ins fiscaal werden gestimuleerd, maar vaak gewoon op brandstof rijden.

Nieuwe vermogensbelasting: zoveel gaat u erop voor- of achteruit

De vermogensrendementsheffing gaat op de schop. Dat betekent dat u vanaf 2017 een ander tarief betaalt over uw belastbare... Lees meer >

De vermogensrendementsheffing gaat op de schop. Dat betekent dat u vanaf 2017 een ander tarief betaalt over uw belastbare vermogen. In deze grafieken kunt u zien hoeveel u erop vooruit of achteruit gaat.

De meeste Nederlanders gaan erop vooruit. Als uw vermogen meer bedraagt dan €21.330 (de huidige vrijstellingsgrens) en minder dan drie ton, dan hoeft u minder vermogensbelasting af te dragen. Vanaf een vermogen van iets meer dan €300.000 moet u meer gaan betalen.

In de onderstaande grafiek ziet u hoeveel u erop vooruit gaat met een vermogen tot een ton.

Met name miljonairs moeten meer gaan betalen. Vanaf iets meer dan €300.000 moet u meer vermogensbelasting gaan afdragen. Hieronder ziet u hoeveel. 

Uitleg

De fiscus heft nu over gespaard geld vanaf €21.000 tot een ton een vermogensrendementsheffing van 1,2%. De vrijstellingsgrens gaat omhoog naar €25.000 en er komen meerdere tarieven voor verschillende vermogenscategorieën.

Van €25.000 tot €125.000 wordt straks uitgegaan van een rendement 2,9%. Daarover moet u dan 30% belasting betalen. Dat komt dus effectief neer op een belasting van 0,87% over het vermogen in die categorie.

Vanaf €125.000

Vanaf €125.000 wordt straks gerekend met een rendement van 4,7%. Effectief betaalt u dan –  met een heffing van 30% over dat rendement – 1,41% belasting.

Vanaf €1.025.000

Miljonairs zijn echt de klos. Vanaf €1.025.000 wordt straks gerekend met een rendement van 5,5%. Als u daarover 30% belasting moet aftikken, betaalt u dus 1,65% over alles boven €1.025.000.

Fiscus richt pijlen op superrijken

De Belastingdienst overweegt een speciale afdeling op te richten voor rijke mensen. De fiscus onderzoekt of zoiets haalbaar is,... Lees meer >

De Belastingdienst overweegt een speciale afdeling op te richten voor rijke mensen.

De fiscus onderzoekt of zoiets haalbaar is, zo bevestigt een woordvoerder na een bericht hierover in de Volkskrant van vrijdag. Aanleiding is een aanbeveling van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De organisatie stelt dat rijke belastingplichtigen veel meer kans hebben om belasting te ontwijken. Daarom moet er meer aandacht aan hen worden besteed.

,,Net als grote bedrijven vergen superrijken ook een andere aanpak als het om belastinghandhaving gaat”, laat een woorvoerder weten. ,,Voor grote bedrijven hebben we bijvoorbeeld aparte Belastingteams.”

Hoewel het advies van de OESO al uit 2009 stamt, heeft de fiscus nog geen concrete plannen voor de superrijken. ,,Daarvoor is het nog te vroeg”, aldus de zegsman van de Belastingdienst.

Beslagvrije voet sterk vereenvoudigd

Iedereen heeft geld nodig om van te leven. Daarom is het van wezenlijk belang dat de beslagvrije voet op... Lees meer >

Iedereen heeft geld nodig om van te leven. Daarom is het van wezenlijk belang dat de beslagvrije voet op een juiste manier wordt vastgesteld. Om hier voor te zorgen wil het kabinet de manier waarop de beslagvrije voet wordt berekend drastisch veranderen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een brief met voorstellen om het systeem eenvoudiger, handhaafbaar en inzichtelijker te maken. 

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen van iemand met schulden waar schuldeisers geen beslag op mogen leggen omdat dit nodig is om van te leven. Als deze te laag wordt vastgesteld heeft een schuldenaar te weinig geld om rond te komen en heeft een schuldeiser valse verwachtingen over de aflosmogelijkheden van de schuldenaar.

Dat de beslagvrije voet met enige regelmaat te laag wordt vastgesteld, heeft voor een belangrijk deel te maken met de complexiteit van het huidige systeem. Wie schulden heeft moet een hoop gegevens te voorschijn halen om een beslagvrije voet te laten berekenen. Worden bijvoorbeeld zorgkosten, huurlasten en toeslagen niet goed meegenomen dan kan de beslagvrije voet een stuk lager uitvallen.

Het kabinet pakt dit probleem aan door de complexiteit uit het systeem te halen. De berekening op basis van vele factoren maakt plaats voor een vast bedrag, alleen gebaseerd op de leefsituatie van de schuldenaar.

Voor schuldenaren én schuldeisers is het belangrijk dat de beslagvrije voet wordt gerespecteerd, dat deze eenvoudig is en goed uit te leggen. Er zijn al vele tussenstappen gemaakt, zoals een verbeterde samenwerking tussen schuldeisers en betere informatievoorziening voor schuldenaren. Het kabinet streeft ernaar de benodigde wetgeving in 2016 aan de Tweede Kamer voor te leggen. Zo wordt het bestaansminimum nog beter gewaarborgd en weten schuldeisers beter waar ze aan toe zijn.

Weer minder oldtimers op de weg

Oldtimers verdwijnen steeds meer van de Nederlandse wegen, sinds de belastingvrijstelling voor oude auto’s drastisch is ingeperkt. Begin dit... Lees meer >

Oldtimers verdwijnen steeds meer van de Nederlandse wegen, sinds de belastingvrijstelling voor oude auto’s drastisch is ingeperkt.

Begin dit jaar telde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bijna 300.000 personenwagens van 25 jaar of ouder. Dat waren er circa 14.000 minder dan een jaar eerder, werd donderdag bekend.

Vooral van diesel- en lpg-auto’s van 25 tot 40 jaar oud rijden er minder rond. Het aantal oude auto’s neemt voor het tweede jaar op rij af. Daarvoor kwamen er jaarlijks telkens meer oldtimers bij.

De terugval heeft volgens het CBS vooral te maken met het aanscherpen van de regels voor de wegenbelasting. Tot 2012 waren auto’s van 25 jaar of ouder volledig vrijgesteld van wegenbelasting. Vanaf 1 januari 2014 zijn alleen wagens van 40 jaar of ouder nog volledig wegenbelastingvrij. Hierdoor is het minder aantrekkelijk om een oldtimer te hebben en zijn er meer geëxporteerd of gesloopt.

Het aantal auto’s dat minstens 40 jaar geleden voor het eerst op de weg verscheen, neemt wel nog steeds toe. Begin 2015 waren dit er 122.000, 8500 meer dan een jaar eerder.

FIOD kan sneller prepaidtelefoon aftappen

De FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, mag binnenkort zelf apparatuur inzetten om prepaidtelefoons af te luisteren. Minister Henk... Lees meer >

De FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, mag binnenkort zelf apparatuur inzetten om prepaidtelefoons af te luisteren.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken, verantwoordelijk voor Telecom, maakt dat mogelijk via een wetswijziging. Nu tapt de FIOD ook prepaidtelefoons af, maar pas na toestemming van de Nationale Politie. Die stap wordt er uitgehaald. Volgens Kamp zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven en milieu nihil omdat het maar om een beperkte uitbreiding gaat.

Prepaidtelefoons worden vaak gebruikt door criminelen, die de prepaidkaart en het telefoonnummer korte tijd gebruiken en dan weggooien. Om dergelijke toestellen af te luisteren is speciale apparatuur nodig.

Startende ondernemer mag kosten verhuizing aftrekken

Een ondernemer die verplicht moest verhuizen toen hij zijn bedrijf startte, mag die kosten aftrekken van de winst van... Lees meer >

Een ondernemer die verplicht moest verhuizen toen hij zijn bedrijf startte, mag die kosten aftrekken van de winst van zijn zaak.

De Hoge Raad besloot dat onlangs in een procedure tussen de Belastingdienst en een registerloods.

Verplicht verhuizen

De man werkte tot februari 2005 in loondienst, volgde tot eind 2005 een opleiding tot registerloods en trad begin 2006 in die hoedanigheid toe tot een maatschap. Omdat hij binnen zijn werkgebied moest wonen verhuisde hij, en zette zijn koophuis in zijn oude woonplaats te koop.

Omdat het huis pas in 2008 werd verkocht, bracht de loods voor de maximaal toegestane periode van 2 jaar de dubbele woonlasten in mindering op de winst van zijn onderneming. Bij zijn aangifte inkomstenbelasting van 2008 trok hij bovendien 5.931 euro aan verhuiskosten af.

De zaak kwam bij de Hoge Raad terecht, die oordeelde dat de man de verhuiskosten terecht had afgetrokken.

Persoonlijk of zakelijk

‘Het gerechtshof Den Haag kwam al tot de conclusie dat aftrek van verhuiskosten ook mogelijk was bij een beëindiging van een dienstbetrekking en start van een onderneming, zoals in het geval van de registerloods’, zegt fiscalist Monique Ligtenberg van Fiscaal up to Date.

De Hoge Raad moest vervolgens oordelen of de verhuiskosten van de registerloods het gevolg waren van een keuze in de persoonlijke levenssfeer of (voorbereidende) ondernemershandelingen. In het eerste geval zijn de kosten niet aftrekbaar, in het tweede geval wel.

Belang van de onderneming

Ligtenberg: ‘De staatssecretaris bleef hameren op het 45 jaar oude arrest waarin de Hoge Raad had beslist dat de verhuiskosten van een notaris niet ten laste van zijn winst uit onderneming konden komen, omdat het ging om uitgaven die moesten worden toegerekend aan de door hem buiten de winstsfeer gemaakte keuze om het notarisambt te gaan vervullen.’

Maar De Hoge Raad gaat nu een andere kant op, legt Ligtenberg uit. ‘De Hoge Raad gaat niet helemaal “om” maar pareert de vele kritiek in de vakliteratuur over dat arrest met de overweging dat daaruit iets anders moet worden begrepen dan iedereen aannam.’

‘De Hoge Raad stelt voorop dat sprake kan zijn van zakelijke en van de winst aftrekbare verhuiskosten als die kosten zijn gemaakt met het oog op de belangen van de onderneming. Daarvan kan volgens de Hoge Raad ook al sprake zijn bij de aanvang van de ondernemingsuitoefening’, aldus de fiscalist. ‘Dat is ruimer dan een aftrek van verhuiskosten voor het geval dat sprake is van een verplichte verhuizing. Duidelijker kan het bijna niet.’

Slachtoffer identiteitsfraude hoeft toeslag niet terug te betalen

Een slachtoffer van identiteitsfraude hoeft de toeslagen die door een fraudeur op zijn naam zijn aangevraagd niet terug te... Lees meer >

Een slachtoffer van identiteitsfraude hoeft de toeslagen die door een fraudeur op zijn naam zijn aangevraagd niet terug te betalen aan de Belastingdienst.

Begin 2013 vroeg de fraudeur op naam van het slachtoffer voor meer dan 22.000 euro kinderopvangtoeslag aan. De fiscus keerde in de daaropvolgende maanden een voorschot van 8.565 euro uit op een rekeningnummer van de fraudeur.

In mei 2013 meldde de man dat hij zijn identiteitskaart al sinds december 2012 had verloren, en deed hij na contact met de afdeling fraude van de Belastingdienst aangifte van oplichting. De fiscus berekende dat de man het voorschot van 8.565 euro terug moest betalen. Hij had de aanvraag weliswaar niet zelf ingediend of zelf fraude gepleegd, maar hij was wel onzorgvuldig omgesprongen met zijn identiteitskaart.

Erg onwaarschijnlijk

De man ging in beroep tegen de beslissing van de Belastingdienst en deed ook aangifte tegen de oplichter vanwege identiteitsfraude. De rechtbank Den Haag gaf het slachtoffer gelijk. De fiscus had de aanvraag beter moeten onderzoeken, omdat deze erg onwaarschijnlijk was.

Fiscalist Steven Oomens van Fiscaal up to Date legt uit: “Een aanvraag door een jonger iemand, die voor vier kinderen kinderopvangtoeslag aanvraagt voor maar liefst 230 uur per kind per maand. Dat komt er eigenlijk op neer dat voor alle kinderen vijf dagen in de week meer dan 8 uur per dag gebruik zou worden gemaakt van kinderopvang, wat toch opmerkelijk is. Ook is de aanvrager blijkbaar zo jong dat het hebben van vier kinderen wat onwaarschijnlijk is.”

Zonder onderzoek

“Bovendien wordt het rekeningnummer waarop de kinderopvangtoeslag moet worden uitgekeerd, gelijk gewijzigd in een bankrekeningnummer van een derde”, aldus Oomens. “Desondanks kent de Belastingdienst – blijkbaar zonder verder onderzoek – voorschotten kinderopvangtoeslag toe voor 2012 en 2013 van in totaal van € 22.111.”

Wat Oomens verder opvalt is dat de maatregelen tegen DigiD-fraude die de politiek aankondigde blijkbaar niet werken. “In september 2011 liet de staatssecretaris aan de Tweede Kamer weten dat fraude met DigiD niet meer kon voorkomen. De Belastingdienst moet controleren of de DigiD waarmee de aanvragen worden gedaan ook bij de betreffende rechthebbende hoort. Daarnaast is de bevestigingsbrief bij rekeningnummerwijzigingen geïntroduceerd. Pas als de burger de bevestiging terug stuurt, wordt het rekeningnummer gewijzigd en uitbetaling gestart.”

Afwentelen op slachtoffer

“Het lijkt er in deze zaak sterk op dat geen enkele controle vooraf heeft plaatsgevonden en dat de Belastingdienst heeft geprobeerd dit af te wentelen op het slachtoffer van de identiteitsfraude in plaats van de fraudeur op te sporen,” aldus Oomens. “De Belastingdienst heeft naar de fraudeur geen onderzoek gedaan. Sterker nog: het is niet eens duidelijk of de fraudeur wel gebruik heeft gemaakt van de verloren identiteitskaart. De maatregelen die de staatssecretaris heeft getroffen om de fraude met toeslagen te voorkomen, zijn in theorie toereikend. In de praktijk moeten die maatregelen dan natuurlijk wel worden gevolgd. Dan had in deze zaak volgens mij verhinderd kunnen worden dat een fraudeur ruim € 8.500 heeft geïncasseerd die waarschijnlijk nooit meer zal worden teruggevonden.”

Aantal betalingsachterstanden groeit

Steeds meer consumenten kampen met betalingsachterstanden op hun leningen. In de eerste zes maanden van dit jaar nam het... Lees meer >

Steeds meer consumenten kampen met betalingsachterstanden op hun leningen. In de eerste zes maanden van dit jaar nam het aantal wanbetalers met 7.039 toe naar in totaal 777.767, zo blijkt uit cijfers van het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Al een aantal jaar stijgt volgens het BKR het aantal consumenten met financiële problemen. In 2013 was de stijging het grootst. Dat jaar kwamen 31.435 mensen met betalingsachterstanden op geleend geld erbij.

De toename van het aantal probleemgevallen nam in vergelijking met drie jaar geleden flink af, maar moet volgens het BKR zeker niet worden onderschat. ‘De crisis heeft weliswaar een flinke impact gehad, maar de werkelijkheid is dat de schuldenproblematiek nog dagelijks toeneemt’, zegt BKR-directeur Peter van den Bosch.

Maatschappelijk probleem

Het BKR registreert alle leningen en eventuele betalingsachterstanden daarop, studieleningen uitgezonderd. Betalingsachterstanden op hypotheken worden alleen opgetekend als ze tot vier maanden of langer oplopen.

Volgens het BKR zijn betalingsachterstanden op leningen maar een klein deeel van een maatschappelijk probleem. ‘Er zijn nog veel meer betalingsachterstanden waarmee consumenten te maken hebben’, zegt Van den Bosch. ‘Denk aan belastingschulden, huurachterstanden en achterstallige premie van de zorgverzekering.’

Kantoor aan huis: dit zijn de fiscale regels

Het kan prettig zijn: werken en wonen in hetzelfde gebouw. Maar reken je niet rijk als je een kantoor... Lees meer >

Het kan prettig zijn: werken en wonen in hetzelfde gebouw. Maar reken je niet rijk als je een kantoor aan huis hebt. Dit zijn in hoofdlijnen de fiscale regels.

Geen ellende met files en volgepakte treinen, geen extra kosten voor de huur van een bedrijfspand, meer flexibiliteit in werktijden en geen drukke collega’s om je heen. Een kantoor aan huis heeft veel voordelen. Maar of het ook in fiscaal opzicht loont, is de vraag.

Hoe een kantoor aan huis voor jou in fiscaal opzicht uitpakt, hangt af van veel feiten en omstandigheden. Zo gelden voor een eenmanszaak heel andere eisen dan voor een bv en is het van belang of je bent getrouwd (onder huwelijkse voorwaarden) of niet. Heb je een koophuis, dan gelden weer andere regels dan bij een huurhuis.

Daar komt nog bij dat de regels erg ingewikkeld zijn en aan veel veranderingen onderhevig zijn. Wil je een kantoor aan huis, laat je dan vooraf door een specialist goed adviseren over de fiscale gevolgen.

Z24 doet een korte uiteenzetting van de regels voor eenmanszaken. Let wel op: voor veel van de hieronder opgesomde regelingen gelden uitzonderingen en nuanceringen. Dit artikel geeft slechts een algemeen beeld.

Aparte ingang en wc

Als ondernemer mag je de kosten voor een kantoor aan huis niet zomaar aftrekken voor de inkomstenbelasting. Er moet worden voldaan aan het zogeheten zelfstandigheids- en inkomenscriterium.

Met de eerste eis wordt bedoeld dat de werkruimte een zelfstandig onderdeel van de woning moet zijn. Je kantoor dient te beschikken over een eigen ingang en eigen voorzieningen, zoals sanitair. Ook zou je de ruimte in theorie aan iemand anders moeten kunnen verhuren. Een gewone slaapkamer is dus ongeschikt, maar heb je bijvoorbeeld de garage of een schuur omgebouwd tot een aparte werkruimte, dan voldoe je wél aan dit criterium.

Verder is van belang dat je de werkruimte voor het overgrote deel voor je bedrijf gebruikt. Minimaal 70 procent van je inkomsten moet je daar verdienen, als je elders geen werkruimte hebt. Ook het aantal vierkante meters dat je uitsluitend voor je bedrijf gebruikt, is van belang.

Als de werkruimte in je huis niet aan deze twee criteria voldoet, heb je pech: je kunt de kosten van de werkkamer en de inrichting niet aftrekken van je inkomsten. De werkruimte valt dan net als de rest van het huis in de eigenwoningregeling. Je mag dan dus wel de hypotheekrente voor het hele huis aftrekken in box 1.

Voldoet de werkruimte wel aan de bovengenoemde criteria en gebruik je deze voor meer dan 90 procent zakelijk, dan geldt deze verplicht als ondernemingsvermogen. Zit je onder dit percentage, maar gebruik je de werkruimte wel voor meer dan 10 procent zakelijk, dan mag je kiezen hoe je de ruimte aanmerkt: als privé- of als ondernemingsvermogen.

Privévermogen

In het eerste geval telt de werkruimte in je huis niet mee voor de bepaling van het eigenwoningforfait, een fiscale bijtelling op je inkomen. Indien ervoor wordt gekozen om de zogeheten kwalificerende werkruimte als privévermogen te etiketteren, geef je de werkruimte en de bijbehorendehypotheekschuld aan als bezitting en schuld in box 3. Dit betekent dat je dit gedeelte van de hypotheek mag optellen bij de schulden in box 3, maar dat je de hypotheekrente over dat deel niet mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Daar staat tegenover dat je 4 procent (ofwel het fictief rendement op vermogen in box 3) van de woz-waarde van de werkruimte mag aftrekken van de winst. Daarnaast mag je de kosten in mindering brengen die een huurder normaal zou moeten betalen, bijvoorbeeld voor energie, tapijt, behang en kantoorinventaris.

Een telefoon- en internetaansluiting mag je niet aftrekken van de winst als je deze niet alleen zakelijk gebruikt. De zakelijke gesprekskosten daarentegen vormen wel een aftrekpost.

“Omdat bij veel kostenposten onduidelijk is hoe je dit fiscaal moet insteken, is het verstandig om dit vooraf af te stemmen met de Belastingdienst”, adviseert Martijn te Riet, fiscalist bij Jongbloed Fiscaal Juristen in Enschede. “Zo voorkom je een vervelende discussie achteraf.”

Ondernemingsvermogen

De werkruimte kan ook worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. Je mag dan de kosten van de werkruimte aftrekken van de winst. De werkruimte valt in dat geval niet onder de eigenwoningregeling, maar wordt belast als onderdeel van je winst uit onderneming. De werkruimte moet je bij de start van je bedrijf of als je het pand in gebruik neemt op de balans vermelden tegen de aanschaffingskosten. Over een eventuele boekwinst bij verkoop moet je belasting betalen. Een eventueel verlies bij verkoop is daarentegen aftrekbaar.

Als je het hele huis, inclusief de werkruimte, aanmerkt als ondernemingsvermogen, mag je alle kosten (behalve de huurlasten voor het woongedeelte) aftrekken van de winst. Wel moet je elk jaar de winst verhogen door een bijtelling voor privégebruik. Voor de meeste huizen is dit nu 1,8 procent van de woz-waarde van het woongedeelte.

Het lijkt aantrekkelijk om de werkruimte aan te merken als ondernemersvermogen, maar dat is niet altijd het geval, waarschuwt Te Riet. “Veel ondernemers kunnen nu voordelig een werkruimte kopen, maar als zij deze over enkele jaren met winst verkopen, moeten ze wel afrekenen met de fiscus. Kijk daarom als ondernemer niet alleen naar de jaarwinst, maar naar de totale winst. Verwacht je een flinke waardestijging van het pand, denk dan goed na of je de woning als ondernemersvermogen wil aanmerken. Daarnaast is het sowieso van belang alle persoonlijke omstandigheden in ogenschouw te nemen.”

Huurhuis

Voor huurwoningen zijn de regels minder strikt. Heb je een werkruimte in een huurhuis, dan mag je de woonlasten als aftrekpost opvoeren als je de werkruimte voor minimaal 90 procent zakelijk gebruikt en de werkruimte meer dan 10 procent van het vloeroppervlak uitmaakt. Het hoeft dus geen zelfstandige ruimte te zijn.

Voldoet je kantoor aan deze eisen, dan heb je twee mogelijkheden. Ten eerste kun je ervoor kiezen om alle huisvestingskosten met betrekking tot de werkruimte (zoals de huur, energiekosten en de verzekering) af te trekken van de winst. Daar staat wel een fiscale bijtelling voor privégebruik van de woning tegenover, van meestal 1,8 procent van de woz-waarde van het privégedeelte van het huis. Ontvang je huurtoeslag, dan moet je deze naar rato optellen bij je winst.

Een andere optie is om een splitsing aan te brengen in een zakelijk en een privédeel, op basis van het gebruikte vloeroppervlak. Je kunt dan elk jaar de kosten voor de werkruimte aftrekken. Ook hierbij geldt dat je van eventuele huurtoeslag een evenredig deel bij je winst moet optellen.

Bedenk wel dat je deze keuze moet maken bij de start van je bedrijf of de aanvang van de huur en dat deze keuze dan vastligt. Je kunt niet zomaar jaarlijks wisselen.

Rekenhulp

Ben je benieuwd welke kosten aftrekbaar zijn? Kijk dan op de rekenhulp‘Werkruimte in de woning’ van de Belastingdienst.

Btw

Of je huis wel of niet voldoet aan de zelfstandigheids- en inkomenseis, is voor de btw-aftrek niet relevant. Hierbij geldt alleen of je de ruimte en de spullen hebt gebruikt voor je eigen bedrijf en of je hiermee omzet hebt behaald waarover je btw moet heffen. Is dit het geval, dan mag je de btw op energie, onderhoud en inrichting aftrekken als voorbelasting. Let wel op: je moet dit doen naar rato van zakelijk gebruik.

Zoals gezegd hangt de fiscale behandeling van een kantoor aan huis af van je persoonlijke situatie, die per ondernemer flink kan verschillen. Een fiscaal specialist kan jouw situatie doorrekenen.

Curator moet fraude verplicht melden

Binnenkort moeten curatoren onregelmatigheden bij bijvoorbeeld faillissementen melden. Het Openbaar Ministerie gaat actiever ondernemers vervolgen die kort voor een... Lees meer >

Binnenkort moeten curatoren onregelmatigheden bij bijvoorbeeld faillissementen melden. Het Openbaar Ministerie gaat actiever ondernemers vervolgen die kort voor een faillissement geld of goederen wegsluizen. Ook zullen zij hen vervolgen als zij weigeren de administratie over te dragen aan de curatoren. Die worden op hun beurt wettelijk verplicht om vermoedens van fraude te melden bij de rechter-commissaris. Zo worden zij de opsporingsambtenaar die zij niet willen zijn.

Bij zowel het Openbaar Ministerie in Rotterdam als het arrondissement Den Haag wordt fraude bij faillissementen succesvol aangepakt. Bij faillissementsfraude worden particulieren, collega-ondernemers, de Belastingdienst en het UWV benadeeld. Door te werken met een vast team van financieel rechercheurs willen ze in Rotterdam jaarlijks 20 zaken voor de rechter brengen. Ook landelijk komt er meer aandacht voor.

Vooralsnog melden curatoren zelden vermoedens van fraude. Ze zijn zich er van bewust dat er meestal weinig te halen valt in een strafzaak en willen geen opsporingsambtenaar zijn. Curatoren moeten voortaan gemakkelijker de nodige informatie krijgen van de failliete boedel, waardoor zij fraude ook sneller herkennen.

Nederland en Duitsland gaan belastingrulings uitwisselen

Nederland en Duitsland willen volledig transparant zijn als het gaat om tussen belastingdiensten en bedrijven gemaakte afspraken die gevolgen... Lees meer >

Nederland en Duitsland willen volledig transparant zijn als het gaat om tussen belastingdiensten en bedrijven gemaakte afspraken die gevolgen hebben voor het andere land. De belastingdiensten van beide landen gaan daarom actief en spontaan met elkaar informatie uitwisselen. Afspraken omtrent dit initiatief zijn vastgelegd in een Memorandum of Understanding dat vandaag door minister Dijsselbloem en minister Schäuble in Brussel is ondertekend. Nederland en Duitsland lopen hiermee voorop in Europa en Nederland onderstreept hiermee bovendien zijn ambities op het vlak van transparantie als middel om belastingontwijking tegen te gaan.

De afspraken gaan over geïntensiveerde spontane inlichtingenuitwisseling. Er hoeft door beide landen dus niet eerst een inlichtingenverzoek te worden ingediend. Beide landen raadplegen actief hun bestanden en zenden elkaar de informatie uit eigen beweging toe. Dit is nog geen automatische inlichtingenuitwisseling, waarover momenteel in EU-verband wordt gesproken. Nederland is overigens voorstander van het uiteindelijk realiseren van deze automatische uitwisseling. De afspraken met Duitsland zijn daarvoor een goede opstap.

De inlichtingenuitwisseling zal plaatsvinden via de daartoe aangewezen bevoegde autoriteiten van de belastingdiensten.

Belasting voor de koning

De ministerraad bespreekt of de koning belasting moet gaan betalen of daarvan vrijgesteld blijft. Dat is het belangrijkste punt... Lees meer >

De ministerraad bespreekt of de koning belasting moet gaan betalen of daarvan vrijgesteld blijft. Dat is het belangrijkste punt in de evaluatie van de begroting van de koning die op de agenda staat, meldt RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen.

Premier Rutte beloofde in oktober de voor- en nadelen van de belastingvrijstelling van de koning op een rij te zetten en de manier waarop de kosten van het koningshuis over de begrotingen van ministeries zijn verspreid te evalueren. Het kabinet zou de evaluatie in mei naar de Kamer sturen. Dat is een maand vertraagd.

Praktijk
PvdA, SP en D66 pleitten er vorig jaar voor om de belastingvoordelen van de koning af te schaffen. Volgens premier Rutte verandert dat in de praktijk niets, omdat hij een hogere bruto-uitkering krijgt als hij belasting moet betalen.

“Ze betalen geen belasting over hun inkomsten, vermogen, erfenissen en schenkingen. Mensen begrijpen dat niet”, stelt SP-Kamerlid Van Raakvolgens NOS. 

Acht miljoen
In 2015 is de uitkering van de Staat 7.659.000 euro voor de koning, zijn vrouw en moeder gezamenlijk. Over het onbelast vermogen en de successierechten maakt het Koninklijk Huis geen cijfers bekend, volgens NOS.

BTW-Alert voor belastingaangifte

De mouwen moeten binnenkort weer worden opgestroopt voor wie aangifte voor de BTW per kwartaal doet. Bij alles wat... Lees meer >

De mouwen moeten binnenkort weer worden opgestroopt voor wie aangifte voor de BTW per kwartaal doet. Bij alles wat er als ondernemer op je af komt, is dat een klusje dat nogal eens (te) laat te binnen schiet. Tot dit jaar stuurde de Belastingdienst je een brief met een herinnering. Dat is voorbij. De Belastingdienst heeft sinds kort BTW-Alert, een app (Apple en Android, geen Windows) die je herinnert aan de BTW-aangifte. Een aantal BTW-zaken op een rij.

BTW is de belasting die je betaalt over je omzet. Je berekent de BTW in de prijs voor je goederen of diensten. Je kunt aangifte doen per jaar per maand, kwartaal of jaar. BTW die je zelf hebt betaald over zakelijke kosten mag je aftrekken. Doe je per maand aangifte, dan moet de aangifte uiterlijk ontvangen zijn op laatste dag van de maand daarna. Dus die van mei moet uiterlijk 30 juni binnen zijn. Doe je per kwartaal aangifte dan moet die over de maanden april/mei/juni uiterlijk 31 juli binnen zijn. Voor de jaaraangifte geldt als uiterste ontvangstdatum 31 maart.

Boetes
Als je te laat bent, krijg je een naheffingsaanslag en is zelfs een boete mogelijk. De Belastingdienst: “Voor het op tijd doen van aangifte geldt een coulancetermijn van 7 kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum. Als je aangifte binnen deze termijn binnen is, krijg je geen boete. Als de aangifte later of helemaal niet binnenkomt, krijg je een boete van € 65.” Deze boetes lopen snel op als je niet of te weinig afdraagt tot een bedrag van maximaal 5278 euro en in sommige gevallen nog hoger.

Zonnepanelen
Je bent al snel verplicht aangifte van BTW te doen. Zelfs de mensen met een paar zonnepanelen op het dak die terugleveren aan het net, moeten als ondernemer BTW-aangifte doen, ten minste als ze de BTW op de aangeschafte installatie terug willen vorderen. Voor deze groep is de kleineondernemersregeling een prima route. Als je minder dan 1345 euro aan BTW moet afdragen (met zonnepanelen heb je dan bij wijze van spreken een woonwijk bedekt) dan kun je ontheffing administratieve verplichtingen aanvragen. Dan hoef je je in elk geval niet meer om de BTW te bekommeren.

Vrijgestelde branches
Maar niet elke ondernemer hoeft aangifte voor de BTW te doen. Er zijn vrijgestelde branches en bedrijfsactiviteiten zoals gezondheidszorg, financiële diensten en verzekeringen en uitvaartondernemers. (). Maar het gros van de ondernemers moet BTW-aangifte doen. Je bent ondernemer voor de BTW als je een zelfstandig bedrijf of beroep uitoefent.

Verschillende BTW-tarieven
Afhankelijk van je beroep/branche, gelden er verschillende BTW-tarieven. Het algemene tarief is 21 procent, voor sommige ondernemers geldt een 6 procentsregeling (fietsenmakers, kappers, werknemers in de bouw). Het lage tarief voor dit soort diensten stond in het nieuwe Belastingplan ter discussie, maar de BTW-verhoging is afgeblazen. Er is ook een aantal goederen waarop 6 procent wordt berekend zoals voedingsmiddelen, kunst en periodieken als kranten.

Er is zelfs een nul procent-BTW-tarief. Je berekent dan zelf geen BTW, maar je kunt de BTW die je zelf betaalt wel aftrekken als voorbelasting. Hiermee kan je te maken hebben als je zaken doet met het buitenland of bijvoorbeeld zeeschepen bevoorraadt.

Fiscus heeft duizenden deals met multinationals

Dit blijkt uit het overzicht van zogeheten fiscale rulings dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën naar de TAXE-commissie uit... Lees meer >

Dit blijkt uit het overzicht van zogeheten fiscale rulings dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën naar de TAXE-commissie uit het Europees Parlement heeft gestuurd. Deze speciale commissie doet onderzoek in de Europese Unie naar misbruik van de praktijk waarbij belastingdiensten vooraf helderheid verschaffen over belastingheffing en interpretatie van daarvoor relevante bedrijfsgegevens.

LuxLeaks

Het Europees Parlement heeft de commissie in februari ingesteld, nadat uit het LuxLeaks-schandaal was gebleken dat bedrijven overeenkomsten met Luxemburg hadden gesloten om belastingen te ontwijken. Voor Amazon en Fiat wordt nader onderzocht of hierbij wetten of Europese regels zijn overtreden.

In het overzicht van de Nederlandse rulings valt op dat er in de periode 2001 tot en met 2005 duidelijk minder belastingovereenkomsten zijn gesloten dan in andere jaren. Wat verder opvalt is dat rond de eeuwwisseling veel verzoeken om zo’n overeenkomst zijn afgewezen.

De Tweede Kamer heeft Wiebes in een motie opgeroepen volledig mee te werken aan het onderzoek van de commissie, die onder leiding staat van de Franse Europarlementariër Alain Lamassoure. De commissie was anderhalve week geleden in Nederland en vroeg de staatssecretaris toen onder meer om een overzicht van de gesloten rulings en de uitwisseling van informatie hierover met buitenlandse belastingdiensten.

Plotselinge stijging

Nederland heeft in 2014 ruim 330.000 keer belastinginformatie uitgewisseld met andere EU-landen. Dat is een forse en plotselinge stijging ten opzichte van de jaren daarvoor. Tussen 2010 en 2013 varieerde het aantal informatie-uitwisselingen tussen de 150.000 en 192.000 keer. De toename in 2014 kwam bijna volledig voor rekening van Duitsland, dat in dat jaar aan kop ging met iets meer dan 172.000 uitwisselingen.

België is een ander land waarmee Nederland relatief veel belastinginformatie uitwisselt, gevolgd door Frankrijk. Dat gebeurt opvallend weinig met het Verenigd Koninkrijk. In 2014 slechts 41 keer en in 2012 zelfs maar 2 keer.

Voortrekkersrol

Wiebes schrijft in een begeleidende brief aan commissievoorzitter Lamassoure dat Nederland een voortrekkersrol wil spelen in het vergroten van de transparantie bij de aanpak van belastingontwijking. Nederland wordt vaak in één adem genoemd met Luxemburg, België, Ierland en Zwitserland als aantrekkelijke land voor multinationals om belasting te ontwijken. Hierbij maken deze bedrijven onder meer gebruik van de belastingverdragen die Nederland met meer dan 80 landen heeft gesloten. De bedoeling van die verdragen is om te voorkomen dat bedrijven twee keer belasting moeten betalen.

De staatssecretaris meldt dat in Nederland gevestigde internationale ondernemingen met een omzet van €750 mln of meer vanaf volgend jaar zullen worden verplicht een zogeheten Country by Country-rapport op te stellen. Hierin komt de verdeling van hun wereldwijde winst en de betaalde belasting te staan. Deze informatie wordt door de belastingdienst van het land waar het hoofdkantoor is gevestigd worden doorgestuurd naar de landen waar de onderneming een vestiging heeft. Binnen de Oeso en de G20 worden hierover op dit moment afspraken gemaakt.

Wiebes geeft verder aan dat Nederland het initiatief heeft genomen om in belastingverdragen met 23 ontwikkelingslanden antimisbruikbepalingen op te nemen. Ook wijst hij op de afspraak met Duitsland om rulings onderling automatisch te gaan uitwisselen. Deze afspraak moet binnenkort van kracht worden.

Nieuw voorstel voor EU-grondslag belasting

De Europese Commissie presenteert in haar ‘actiepakket’ tegen ontwijking van bedrijfsbelastingen ook een nieuw voorstel voor harmonisatie van wat... Lees meer >

De Europese Commissie presenteert in haar ‘actiepakket’ tegen ontwijking van bedrijfsbelastingen ook een nieuw voorstel voor harmonisatie van wat lidstaten wel en niet belasten. Het omstreden bestaande plan voor zo’n ‘gemeenschappelijke geconsolideerde bedrijfsbelasting grondslag’ (CCCTB) uit 2011 gaat op de helling.

De Commissie haalt de angel uit het plan met een voorstel om de nieuwe grondslag in twee fasen in te voeren. De consolidatie van bedrijfsresultaten tussen activiteiten in verschillende landen die was voorzien, vervalt in de eerste fase. Dat was vooral voor bedrijven het aantrekkelijke deel uit het plan, erkent een hoge Commissiefunctionaris.

Eén loket van de baan

Het zou betekenen dat ze nog maar één belastingloket zouden hebben voor al hun activiteiten in de EU. De nationale belastingautoriteiten zouden vervolgens de vennootschapsbelastingen die ze innen, onderling verrekenen. Maar de lidstaten voelden er helemaal niets voor om dat aan elkaar uit handen te geven.

‘Het was iets te visionair’, erkent een hoge Commissiefunctionaris. Volgens hem maakt het plan in zijn aangepaste vorm meer kans, in het licht van de uitgesproken intentie van alle lidstaten om de ontwijking en uitholling van de winstbelasting aan te pakken.

Verplichte deelname

In het nieuwe voorstel zullen bedrijven met grensoverschrijdende activiteiten ook verplicht zijn om volgens de nieuwe methode te werken. In het oude plan was dat nog facultatief. Maar omdat de consolidatie eruit gehaald is, maakt dat voorlopig nog niet veel uit.

Eerder was al uitgelekt dat de Commissie in het actieplan ook tot een ‘effectieve belastingdruk’ voor bedrijven in de EU wil komen. Nu kunnen ze door transferbeprijzing van bepaalde activiteiten of royalties voor intellectuele eigendommen zoals merkformules, nog omzet en winst verplaatsen naar landen met een gunstig belastingregime.

Link met economische activiteit

De Commissie wil daarom af van het principe dat een bedrijf niet in twee landen belasting kan betalen over dezelfde winst. Nu kan een bedrijf wel belastingplichtig zijn in een lidstaat, maar er geen belasting betalen omdat het dat in een ander land doet. Daarvoor moet bij transfers een bepaald deel van de winst worden toegerekend aan het land van oorsprong.

‘We moeten weer een link leggen tussen belastingheffing en de plek waar een bedrijf zakendoet’, zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis woensdag na het ‘oriëntatiedebat’ binnen de Commissie over de voorstellen die op 17 juni worden gepresenteerd.

Top 10 fiscale paradijzen

Over fiscale paradijzen wordt veel gesproken, maar welke landen zijn het eigenlijk? En met welke voordelen lokken ze de... Lees meer >

Over fiscale paradijzen wordt veel gesproken, maar welke landen zijn het eigenlijk? En met welke voordelen lokken ze de rijken? Het Britse advocatenkantoor Bradley Hackford adviseert gefortuneerde klanten over naar welk land zij het beste kunnen verhuizen om zo min mogelijk belasting te betalen. Dit is de top 10 van fiscale paradijzen in 2015, volgens Bradley Hackford. 

1) Antigua en Barbuda
Antigua en Barbuda is een staat van twee kleine bovenwindse eilanden in de Cariben. Het staatsburgerschap van Antigua en Barbuda is op twee manieren te koop: tegen een schenking van 250.000 US dollar of door voor minimaal 400.000 US dollar eigendom op de eilanden aan te schaffen vanaf een lijst van de overheid. Je nationaliteit is belangrijk, stelt Bradley Hackford, want fiscale regels gaan steeds vaker uit van de nationaliteit van de belastingplichtige. Wanneer je de nationaliteit van Antigua en Barbuda hebt verworven, kun je ook je kapitaal overbrengen en ben je vrijgesteld van alle belastingen op buitenlandse inkomsten. 

2) Groot-Brittannië
Ook Groot-Brittannië lokt graag buitenlandse rijken. Voor niet-ingezetenen die naar Groot-Brittannië verhuizen geldt de eerste zeven jaar een nultarief voor de inkomstenbelasting over inkomsten uit het buitenland. Daarna moet je een forfaitair minimum betalen of natuurlijk verkassen naar een ander belastingparadijs. 

3) Monaco
Het prinsdom aan de Rivièra is met zijn 2 vierkante kilometer het kleinste land ter wereld na Vaticaanstad. De tarieven van de inkomstenbelasting zijn er nul. Ook vermogens, erfenissen en giften worden niet belast. Alleen Fransen zijn hiervan uitgezonderd en betalen de Franse belastingen. Wie naar Monaco wil verhuizen, moet wel minimaal 500.000 euro op zijn bankrekening hebben. 

4) Andorra
Het dwergstaatje in de Pyreneeën heeft een zeer laag belastingtarief van maximaal 10 procent. Voor een investering van 350.000 euro en een storting van 50.000 euro aan de regering, kun je zonder werkvergunning in Andorra gaan wonen. Om fiscaal Andorrees te zijn moet je er minimaal drie maanden per jaar wonen.

5) Bahama’s
De Bahama’s zijn een subtropische eilandengroep die dicht bij de VS ligt. De inkomstenbelasting is er nul procent en vermogensbelasting en erfbelasting bestaan er niet. Vestiging is mogelijk door een aankoop van onroerend goed vanaf 500.000 dollar. Bij een aanschaf van anderhalf miljoen dollar of meer kan een snelle procedure gevolgd worden. 

6) Mauritius
Mauritius is een eilandstaat in de Indische Oceaan. Wie er voor minimaal 500.000 US dollar onroerend goed koopt in een door de overheid aangewezen project, wordt officieel inwoner. De inkomstenbelasting is er 15 procent en er zijn aftrekposten voor buitenlandse verdiensten. Erfbelasting bestaat er niet. 

7) Malta
In de Middellandse Zee ligt het eilandstaatje Malta. Het is een lidstaat van de Europese Unie. Onder een aantal voorwaarden betaal je in Malta nul procent belasting over buitenlandse inkomsten. 

8) Gibraltar
De rots Gibraltar is Brits, mediterraan en deel van de Europese Unie. Gibraltar kent een maximale inkomstenbelasting van 28,360 Britse ponden per jaar. 

9) Verenigde Arabische Emiraten – Dubai
Het emiraat Dubai aan de Perzische Golf kent niet alleen belastingvrije zones voor bedrijven. Er is ook geen inkomstenbelasting, geen vermogensbelasting en geen BTW. Wie in Dubai investeert kan zich er ook vestigen, op voorwaarde dat hij er minimaal eens in de zes maanden is. 

10) Kaaimaneilanden
De Kaaimaneilanden, ten zuiden van Cuba in de Caraïbische Zee, hanteren eveneens een inkomstenbelasting van nul procent. Personen die voor 500.000 US dollar in het land investeren, krijgen een verblijfsvergunning.

Vooraf duidelijkheid over kosten kinderopvang voor ouders

Ouders weten vanaf januari 2018 van te voren wat de kinderopvang ze kost. Nu weten zij pas bij de... Lees meer >

Ouders weten vanaf januari 2018 van te voren wat de kinderopvang ze kost. Nu weten zij pas bij de eindafrekening van de kinderopvangtoeslag wat de kinderopvang precies heeft gekost. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gebruikt voor het berekenen van de eigen bijdrage de definitieve jaaropgave van het inkomen. Hierdoor zijn geen verrekeningen achteraf meer nodig. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het beoogde systeem moet fraude met de overheidsbijdragen voor kinderopvang tegengaan en foute aanvragen door ouders voorkomen.

Het systeem wordt een stuk eenvoudiger. Ouders hebben alleen nog te maken met de kinderopvanginstelling. Nu moeten zij kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dat is straks niet meer zo. De kinderopvangtoeslag vervalt. DUO gaat de overheidsbijdrage direct met de kinderopvanginstellingen verrekenen. Ouders hebben alleen nog te maken met DUO en hoeven niet zelf meer de overheidsbijdrage aan te vragen.

Doordat DUO verantwoordelijk wordt voor de overheidsbijdrage voor kinderopvang zal dat ook een positieve impuls opleveren voor de werkgelegenheid in Groningen. De komende maanden wordt het voorstel verder uitgewerkt en wetgeving opgesteld. Hier worden ouders en kinderopvanginstellingen bij betrokken.

Voordelen voor ouders

 • Vanaf januari 2018 wordt het voor ouders gemakkelijker om de kinderopvang te  betalen. DUO ontwikkelt een computersysteem waarbij ouders via een digitale portemonnee hun ouderbijdrage betalen. In deze portemonnee zien ouders wat er gefactureerd is.
 • Ook hoeven ouders geen gegevens over de kinderopvang meer door te geven. De kinderopvanginstelling geeft de afname van kinderopvang voortaan rechtstreeks aan DUO door.
 • Het nieuwe systeem is flexibeler. Dit is onder meer belangrijk voor flexwerkers en ZZP’ers. Extra of minder uren kinderopvang worden direct gefactureerd en verrekend met de overheidsbijdrage.

Inkomenseffecten

DUO gebruikt voor het berekenen van de overheidsbijdrage het vastgestelde jaarinkomen van twee jaar geleden. Er komt een vangnetregeling voor ouders die de afgelopen twee jaar te maken hebben gekregen met een forse daling van hun inkomen en daardoor een minder hoge bijdrage van de overheid ontvangen. Als hun eigen bijdrage met meer dan 2% stijgt ten opzichte van hun huidige inkomen ontvangen zij alsnog een hogere overheidsbijdrage. De inkomenseffecten blijven daardoor beperkt. Bijna 40% van de ouders gaat er iets op vooruit. 60% van de ouders gaat er beperkt- tussen 0 en 3% – in inkomen op achteruit. Slechts een zeer kleine groep, minder dan 2.000 ouders, gaat er meer dan 3% op achteruit. De inkomenseffecten treden alleen op in het eerste jaar, structureel heeft het nieuwe systeem geen effect op het inkomen van ouders.

Overigens heeft het kabinet besloten de maximum uurprijs voor de kinderopvangtoeslag voor 2016 te indexeren.

Zelfstandigenaftrek blijft na belastingherziening

Regeringspartijen VVD en PvdA zijn niet van plan in de herziening van het belastingstelsel de zelfstandigenaftrek af te schaffen.... Lees meer >

Regeringspartijen VVD en PvdA zijn niet van plan in de herziening van het belastingstelsel de zelfstandigenaftrek af te schaffen. De PvdA startte eerder een discussie over oneigenlijke concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt tussen werknemers met een dienstverband en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), wegens het fiscale voordeel voor de laatste groep.

‘Afschaffing van de zelfstandigenaftrek is volstrekt niet aan de orde’, zei PvdA-kamerlid Ed Groot dinsdag tijdens een discussiebijeenkomst over deze aftrek. Groot zwengelde het debat aan over het verschil aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zzp’ers die €24.000 winst maken, betalen 8% belasting, terwijl werknemers met een dienstverband 24% afdragen aan premies en belasting.

Prikkels

In een toelichting zegt Groot dat dit verschil bij de belastinghervorming kan worden verkleind door de lasten op arbeid in een vast dienstverband te verlagen. De fiscaal woordvoerder van de PvdA sluit niet uit dat er iets verandert aan de zelfstandigenaftrek bij de herziening van het belastingstelsel. Zo zouden er prikkels kunnen worden ingebouwd om zzp’ers een verzekering te laten afsluiten voor arbeidsongeschiktheid. Ook zou het aantrekkelijker kunnen worden gemaakt voor een zzp’er om personeel aan te nemen, zodat doorgroei wordt bevorderd.

Dit zijn slechts ideeën die verder geen enkele status hebben, benadrukt Groot. In het overleg tussen de coalitiepartijen over de belastinghervorming is de positie van zzp’ers nog niet te sprake gekomen, zegt hij. Er wordt gewacht op interdepartementaal beleidsonderzoek naar de positie van zzp’ers.

Ondernemers met personeel

VVD-kamerlid Erik Ziengs bevestigt dat er wat betreft de liberalen op geen enkele manier wordt getornd aan de zelfstandigenaftrek, ook niet door daar verplichtingen aan te koppelen. Ziengs wijst erop dat deze aftrek ook bedoeld is voor de zelfstandige ondernemers met enkele personeelsleden die onder de inkomstenbelasting valt. Inkomensachteruitgang voor ondernemers als gevolg van de belastinghervorming sluit Ziengs uit.

Belastingdienst wordt een computer

Belastingadviseurs maken zich grote zorgen over de aangekondigde bezuiniging bij de Belastingdienst. ,,De belangrijkste zorg is de bereikbaarheid van... Lees meer >

Belastingadviseurs maken zich grote zorgen over de aangekondigde bezuiniging bij de Belastingdienst. ,,De belangrijkste zorg is de bereikbaarheid van de Belastingdienst en of je daadwerkelijk nog contact hebt van mens tot mens. Wat betekent dit voor de rechtsbescherming van belastingplichtigen?”, zei Marnix van Rij, de voorzitter van de orde van belastingadviseurs, vrijdag bij BNR.

Bij de Belastingdienst verdwijnen vier- tot vijfduizend banen. Gedwongen ontslagen worden daarbij uitgesloten. Het gaat om een op de vier medewerkers bij de Belastingdienst. Daarnaast gaat de fiscus de komende jaren 1500 extra mensen aannemen voor gespecialiseerd werk als data-analyse.

Topman Peter Veld van de Belastingdienst vertrekt. Slechts vijf van de huidige veertien directieleden blijven zitten.

Het werk bij de fiscus is de laatste jaren aan het veranderen en dat zal de komende maanden doorgaan. Er wordt meer geautomatiseerd en systemen worden beter aan elkaar gekoppeld. Veel aangiftes worden door de fiscus zelf al grotendeels van tevoren ingevuld en de controles zijn over het algemeen automatisch en gemakkelijker.

Nederland deelt taxrulings met Duitslan

Nederland gaat met Duitsland informatie uitwisselen over belastingafspraken met internationale bedrijven. Daartoe zal binnen twee weken een akkoord worden... Lees meer >

Nederland gaat met Duitsland informatie uitwisselen over belastingafspraken met internationale bedrijven. Daartoe zal binnen twee weken een akkoord worden getekend. Dat verklaarde staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes vrijdag na een gesprek met een delegatie van het Europees Parlement die oneerlijke belastingpraktijken binnen de Europese Unie onderzoekt.

Volgens de bilaterale afspraak met Duitsland gaat Nederland inzage geven in zogeheten taxrulings die de belastingdienst overeenkomt met Duitse bedrijven of multinationals die ook in Duitsland actief zijn. Dit betreft schriftelijke toezeggingen waarin ondernemingen vooraf duidelijkheid krijgen over de basis waarop hun winsten zullen worden belast.

Open kaart

Wiebes zei dat open kaart spelen de beste manier is om oneerlijke praktijken tegen te gaan. Dat wil niet zeggen dat er een algehele harmonisatie van de belastingstelsels van de 28 lidstaten moet komen, aldus de staatssecretaris. ‘Ik weet hoe moeilijk een stelselverandering in één land is dus mijn inschatting is dat dat honderd jaar zou duren.’

De taxrulings zijn op zichzelf het probleem niet, meent Wiebes. Het verschaffen van zekerheid vooraf, krijgt juist steeds meer steun wereldwijd, denkt hij. Maar de afspraken moeten wel hetzelfde zijn als de daadwerkelijke praktijk, benadrukte hij. Daarom heeft ook Nederland er alle belang bij om dat aan andere belastingdiensten te kunnen tonen.

Druk uit Berlijn

De toezegging om de Duitse fiscus inzage te verschaffen in de taxrulings is niet nieuw. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem beloofde dat eind vorig jaar al na zware druk uit Berlijn. De afspraak wordt echter nu pas werkelijk bekrachtigd.

Wiebes zegt dat Nederland daarmee binnen de EU voorop wil lopen. In eerste instantie zal Nederland alleen met Duitsland de informatie over winstbelasting delen. ‘Maar als anderen zich willen aansluiten zijn ze meer dan welkom’, aldus de staatssecretaris.

Platform

De Europese Commissie wil uiteindelijk een uitwisselingsplatform inrichten waarin alle lidstaten de geheven vennootschapsbelasting kenbaar maken. De belastingdiensten zouden allemaal automatisch toegang moeten hebben tot die informatie, vindt Wiebes. De vraag is of die gegevens ook openbaar gemaakt moeten worden.

Wiebes is daar op tegen. De Nederlandse regering weigerde eerder al de Tweede Kamer inzage te geven in afspraken met belastingplichtige bedrijven. Alleen bij hoge uitzondering kregen Kamerleden onlangs op voorwaarde van vertrouwelijkheid inzage in de afspraken met de Amerikaanse koffieketen Starbucks, omdat daarover zoveel ophef was ontstaan.

LuxLeaks

Wiebes ontving vrijdag de onderzoekscommissie van het Europees Parlement die in het leven werd geroepen na het zogeheten LuxLeaks-schandaal dat in november vorig jaar uitbrak. Daarmee werd onthuld hoeveel multinationals gebruikmaken van het belastingregime in Luxemburg om nagenoeg geen belasting te hoeven afdragen.

Ook Nederland ligt al lange tijd onder vuur wegens de vertrouwelijke taxrulings met multinationals en de vele brievenbusfirma’s die door trustkantoren worden beheerd. De Europese Commissie startte al eerder een onderzoek om te zien of dergelijke afspraken zo gunstig uitpakken dat er feitelijk sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Geheimhouding

‘Het is onacceptabel dat ondernemingen in staat zijn om enorme bedragen aan belasting te ontlopen’, zo verklaarde de Franse voorzitter van de parlementscommissie Alain Lamassoure na afloop van de bijeenkomst in Den Haag. Hoewel zijn voorkeur uitgaat naar een algehele belastingharmonisatie binnen de EU, moet er in ieder geval een eind komen aan de geheimhouding rond taxrulings.

Op het eerder ingediende verzoek van Lamassoure aan Nederland om een lijst van alle tax rulings sinds 1991 te verschaffen moet Wiebes formeel nog antwoorden. Het is echter onwaarschijnlijk dat het Europees Parlement informatie krijgt die de Tweede Kamer wordt ontzegd.

‘We voeren een gemeenschappelijke strijd tegen belastingontwijking’, zei Wiebes tegen zijn gasten. ‘Als verschillende praktijken leiden tot ontwijking dan is dat slecht voor Nederland en slecht voor de wereld in zijn geheel, want het ondermijnt een gezonde belastingmoraal.’

Nederland zal zich daarom gedurende het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie vanaf begin volgend jaar onder meer inzetten voor een toekomst zonder brievenbusfirma’s die uitsluitend bedoeld zijn om rente-inkomsten en royalty’s door te sluizen naar belastingparadijzen, aldus de staatssecretaris.

Begrotingstekort lager dan verwacht

De overheidsfinanciën zien er voor 2015 iets beter uit dan eerder verwacht. Het kabinet schat in dat het begrotingstekort... Lees meer >

De overheidsfinanciën zien er voor 2015 iets beter uit dan eerder verwacht. Het kabinet schat in dat het begrotingstekort op 2,1% uitkomt. Dat is een fractie lager dan de 2,2% die met Prinsjesdag nog als uitgangspunt gold.

Dat werd maandag duidelijk met de bekendmaking van de Voorjaarsnota. Hiermee valt het begrotingstekort ruim binnen de 3%-norm die wordt aangehouden als maximum binnen de eurozone. In 2014 kwam het begrotingstekort nog uit op 2,3%, zo bleek vorige maand uit het definitieve jaarverslag van het ministerie van Financiën.

De meevaller is onder meer te danken aan lagere uitgaven aan sociale zekerheid. Omdat de werkloosheid daalt vallen ook de uitkeringen terug. Op het gebied van zorg daalden de bestedingen aan geneesmiddelen. Daar tegenover staat dat de overheid meer kwijt is aan huurtoeslagen.

Ook de inkomstenkant van de overheid kreeg een opsteker. Door een hogere economische groei werden meer belastingen geïnd. Als gevolg van de verbeterde winstgevendheid van bedrijven doen de meevallers zich met name voor bij de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. Het Centraal Planbureau raamde in maart dat het bruto binnenlands product dit jaar met 1,7% toeneemt in plaats van de eerder geschatte 1,25%.

Dat voordeel wordt deels tenietgedaan door lagere aardgasbaten. Omdat het kabinet zich gedwongen ziet de gaswinning in Groningen omlaag te schroeven vanwege het aardbevingsgevaar, vallen de inkomsten naar verwachting met €1,3 mrd terug, zo blijkt uit de ramingen. Die tegenvaller kan nog groter uitvallen. Volgende maand moet minister Kamp van Economische Zaken beslissen hoe hoog de gaswinning in de tweede helft van dit jaar maximaal mag zijn. In de Tweede Kamer is een meerderheid voor verdere verlaging van de productie.

Nederland heeft nog €1,8 mrd tegoed aan afdrachtskortingen van de EU. Die zouden oorspronkelijk in 2015 worden betaald, maar het kabinet zal daar een jaar langer op moeten wachten. ‘Omdat de parlementaire processen in sommige lidstaten nog lopen wordt die korting doorgeschoven naar 2016’, aldus Financiën.

Vraagtekens rond VAR-vervanger

In het kader van de aanpak van schijnzelfstandigheid van ZZP’ers is vorig jaar de Beschikking geen loonheffingen (BGL) ter... Lees meer >

In het kader van de aanpak van schijnzelfstandigheid van ZZP’ers is vorig jaar de Beschikking geen loonheffingen (BGL) ter vervanging van de VAR voorgesteld. Deze vervanging is echter een vroege dood gestorven. Er was met name kritiek op de forse regeldruk die het toetsen van de arbeidsrelatie tussen de ZZP’er en de opdrachtgever per opdracht met zich mee zou brengen.

Staatssecretaris Wiebes kwam onlangs met een aangepast voorstel, waarin sectorspecifieke modelcontracten als de oplossing gepresenteerd werd. Inmiddels ligt het definitieve wetsvoorstel, wat de naam Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties heeft gekregen, ter aanname bij de Tweede Kamer. De nieuwe regeling biedt opdrachtgevers de mogelijkheid de overeenkomst die ze met ZZP’ers sluiten vooraf te laten toetsen door de Belastingdienst. Deze beoordeelt de overeenkomst, bepaalt wat de exacte arbeidsrelatie is en of de opdrachtgever wel of geen loonheffing dient af te dragen. Wanneer achteraf blijkt dat de situatie toch anders is dan in de overeenkomst vastgelegd, kan de Belastingdienst alsnog een naheffing opleggen.

Over één kam
Met de nieuwe aanpak worden niet langer alle zelfstandigen over één kam geschoren, zoals dat bij de VAR het geval was. Dat is goed nieuws. Het is niet voor niets dat HeadFirst al in 2013 pleitte voor het aantonen van zelfstandigheid met behulp van een sectoraanpak. Zoals we toen zeiden: ‘Schilders hebben misschien wel drie opdrachtgevers per week, terwijl een IT’er er wellicht één per jaar heeft.’ 

Maatwerk
Maatwerk is een must, dat nu met het voorstel van staatssecretaris Wiebes geleverd lijkt te gaan worden. Maar toch zijn er ook bij een sectorspecifieke aanpak een aantal kanttekeningen te maken. Hoe wordt de sectorverdeling? Welke verschillen zijn er te maken tussen de overeenkomsten voor bijvoorbeeld schilders en IT’ers? Het definitieve voorstel van Wiebes geeft geen antwoorden op deze vragen.

Geen uitsluitsel
In de nieuwe aanpak wordt de mate van ondernemerschap niet meer beoordeeld. Hierover wordt in het voorstel gezegd: ‘Aan een overeenkomst is niet af te lezen of de opdrachtnemer een ondernemer is. (…) In het alternatief worden dan ook geen uitspraken gedaan over een eventueel ondernemerschap van de opdrachtnemer en er kunnen dus ook geen gevolgen aan worden verbonden wat betreft de fiscale ondernemersfaciliteiten.’ Dit lijkt me terecht. Het is niet aan een opdrachtgever in de gaten te houden of de zelfstandige bijvoorbeeld investeringen doet, marketing voert of meerdere opdrachtgevers heeft. Een logische en goede stap dus. 

Leegte
Er ontstaat echter wel een leegte op het gebied van de genoemde fiscale kant. De VAR (winst uit onderneming (wuo) en directeur grootaandeelhouder (dga)) was altijd min of meer een bewijs van ondernemerschap. Althans, de factoren op basis waarvan een VAR-wuo (en ook een VAR-dga) verstrekt werd, waren grotendeels gelijk aan de criteria waaraan een ZZP’er moet voldoen om als zogeheten ‘ondernemer voor inkomstenbelasting’ gezien te worden door de staat. De status waarmee de ZZP’er recht heeft op zelfstandigenaftrek. Het is zaak dat deze leegte opgevuld wordt. Een soort van ‘Bewijs van ondernemerschap’ ligt voor de hand.

Verantwoordelijkheid bij opdrachtgever
In de huidige situatie van de VAR ligt het risico op naheffing van sociale lasten volledig bij de ZZP’er, die we bij HeadFirst de zelfstandig professional (zp’er) noemen. In het nieuwe voorstel draait dit 180 graden. Volgens het voorstel ‘… is het van belang dat ook daadwerkelijk wordt gewerkt overeenkomstig de beoordeelde overeenkomst. Indien bij een controle van de Belastingdienst blijkt dat er in de praktijk niet volgens die overeenkomst wordt gewerkt, is er geen vrijwaring voor de loonheffingen.(…) Het kan daarbij zijn dat de arbeidsverhouding gelet op de wijze waarop wordt gewerkt, moet worden gekwalificeerd als een dienstbetrekking of een fictieve dienstbetrekking. Is dat het geval, dan zal de Belastingdienst aan de opdrachtgever een correctieverplichting of een naheffingsaanslag voor de loonheffingen opleggen.’

Beven
Menig opdrachtgever zal dan ook beven van het voorstel. De schade is niet te overzien als achteraf bepaald wordt dat een bedrijf over moet gaan tot het betalen van sociale lasten voor de honderden door hen ingehuurde ZZP’ers. Een risico dat door veel bedrijven in Nederland overigens afgehecht wordt door het werken met intermediairs.

Rol intermediairs
Dat risico is direct een bruggetje naar mijn meest kritische kanttekening bij het voorstel van Wiebes. Er wordt niet gesproken over de rol van de intermediair, of wel kennisbemiddelaar zoals HeadFirst zichzelf liever noemt, in het hele verhaal. Alhoewel, met de nodige creativiteit kan het volgende als zinspeling geïnterpreteerd worden richting intermediairs: ‘Het alternatief houdt in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de overeenkomst.’

De intermediair, althans als ik kijk naar onze eigen organisatie, treedt op als belangenorganisatie voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Het lijkt me dus dat de intermediairs eveneens een modelovereenkomst voor mogen leggen bij de Belastingdienst. Maar zeker weten doe ik dat niet aan de hand van wat er nu bekend is. Die zekerheid gaan we uiteraard wel zoeken.

Stap in de goede richting
Kortom, het nieuwe voorstel is wat mij betreft een stap in de goede richting, maar tegelijkertijd zijn er nog een groot aantal vraagtekens waardoor van algehele positiviteit nog geen sprake is. We volgen de ontwikkelingen uiteraard op de voet, beïnvloeden het waar nodig en mogelijk is, om de belangen van zowel onze opdrachtgevers als de opdrachtnemers te behartigen.

Spectaculaire daling faillissementen

Het aantal faillissementen blijft afnemen. In mei legden 550 bedrijven en instellingen het loodje, 34 procent minder dan in... Lees meer >

Het aantal faillissementen blijft afnemen. In mei legden 550 bedrijven en instellingen het loodje, 34 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Faillissementsdossier.nl.

In de eerste vijf maanden van het jaar gingen bij elkaar 3392 bedrijven (inclusief eenmanszaken), stichtingen en verenigingen over de kop. Dat is ruim een kwart minder dan een jaar geleden en 41 procent minder dan het recordaantal uit 2013.

De daling van het aantal faillissementen wordt toegeschreven aan het herstel van de economie en het aantrekkende consumentenvertrouwen. Vooral in de transportsector gaan de laatste tijd minder bedrijven onderuit. Ook in de bouw en de horeca is een stevige terugloop van het aantal bankroeten waar te nemen.

In absolute zin blijft het aantal faillissementen wel nog steeds hoog, stelt de website. In 2007, vlak voor de crisis, lag het aantal bedrijven dat failliet ging nog ruim 40 procent lager.

Toch rittenadministratie nodig na een overstap naar elektrische auto

De overstap naar een elektrische auto van de zaak is een leaserijder duur komen te staan. Doordat hij in... Lees meer >

De overstap naar een elektrische auto van de zaak is een leaserijder duur komen te staan. Doordat hij in zijn nieuwe elektrische auto geen rittenadministratie bijhield, moest hij een naheffing betalen over de maanden waarin hij zakelijke ritjes maakte in zijn andere auto.

De man had bezwaar aangetekend tegen de naheffing loonbelasting, maar ving bot bij de rechtbank Noord-Holland. De naheffing op basis van 25 procent van de cataloguswaarde van de auto die hem in de periode van januari 2013 tot en met 5 juli 2013 ter beschikking was gesteld bleef overeind.

Geen bewijs

De belastinginspecteur vond dat de man niet kon bewijzen dat hij in 2013 minder dan 500 kilometer privé reed in zijn auto van de zaak. De leaserijder had namelijk vanaf het moment dat hij eind juli een elektrische auto kreeg, geen rittenadministratie meer bijgehouden. De man beargumenteerde tevergeefs dat hij dat niet hoefde omdat de elektrische auto die zijn werkgever hem ter beschikking stelde, een bijtelling van 0 procent had.

Zakelijke rijders die minder dan 500 kilometer privé rijden, hebben volgens de fiscus privé geen voordeel van hun zakelijke auto en zijn dus vrijgesteld van bijtelling. Een arrest van de Hoge Raad uit 1986 maakte duidelijk dat deze limiet niet per auto moet worden bekeken, maar voor het hele jaar geldt.

Volle mep in bijtelling

“De regeling voor achtereenvolgend ter beschikking gestelde auto’s kan zuur zijn als voor een van de auto’s een 0% bijtellingspercentage geldt, zoals voor de elektrische auto van de man in kwestie,” zegt fiscalist Monique Ligtenberg van Fiscaal up to Date.

“Als de elektrische auto gedurende het gehele jaar aan de leaserijder ter beschikking zou zijn gesteld, had hij geen km-administratie hoeven te voeren om het bijtellingspercentage van 0% te krijgen.”

Weinig opties

Maar nu hij eerder in het jaar een ‘gewone’ auto reed, kreeg hij toch een bijtelling voor zijn kiezen. Ligtenberg: “Doordat geen km-administratie was bijgehouden voor de elektrische auto kon de man niet bewijzen dat hij over het gehele jaar gezien minder dan 500 kilometers privé had gereden. Dit heeft wel tot gevolg dat de andere niet-elektrische auto de bijtelling in werd getrokken, en wel voor de volle mep, de 25%.”

Voor leaserijders die gedurende het jaar een elektrische auto krijgen of de deur uit doen en niet in hetzelfde schuitje willen belanden als hun onfortuinlijke collega, is volgens Ligtenberg maar één oplossing: “Toch een kilometer-administratie voeren.”

Minder vakantiegeld voor veel werknemers

De jaarlijkse vakantiebijslag valt dit jaar voor veel werknemers lager uit dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit berekeningen van... Lees meer >

De jaarlijkse vakantiebijslag valt dit jaar voor veel werknemers lager uit dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP.

De achteruitgang in vakantiegeld treft met name de hogere inkomens: tweeënhalf keer modaal ontvangt door afbouw van de heffingskortingen 256 euro minder vakantiegeld; anderhalf keer modaal houdt netto 242 euro minder vakantiegeld over en twee keer modaal gaat met 204 euro minder op vakantie. Een modaal inkomen moet het met 59 euro minder doen. Mensen met een minimumloon gaan er niet op achteruit.

Heffingskortingen inkomensafhankelijk
De heffingskortingen zijn een directe korting op de belasting die werknemers betalen. Sinds 1 januari 2014 zijn de arbeidskorting én de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk. ‘Het inkomensafhankelijk maken van de heffingskorting is in feite een belastingverhoging, die op een andere manier wordt gepresenteerd’, stelt Dik van Leeuwerden, bij ADP verantwoordelijk voor de kennis over wet- en regelgeving op het gebied van HR en salarisverwerking.

Een werknemer met anderhalf keer een modaal inkomen (3.993 euro per maand) houdt netto 242 euro minder over van de vakantiebijslag. Deze inkomensgroep heeft namelijk te maken met zowel de afbouw van de algemene heffingskorting van 2,32% als met de afbouw van de arbeidskorting van 4%. Hierdoor wordt er geen 42%, maar 48,32% belasting ingehouden op bijzondere beloningen.

Mag ik een fiets als ZZP’er van de belasting aftrekken?

Als ZZP’er kunt u de fiets van de zaak aangrijpen als extra aftrekpost op uw winst. Als u een... Lees meer >

Als ZZP’er kunt u de fiets van de zaak aangrijpen als extra aftrekpost op uw winst. Als u een fiets aanschaft waarvan de aanschafwaarde hoger is dan €450,- (exclusief btw) valt de fiets onder de noemer bedrijfsvermogen. Hierbij maakt het niet uit welk type fiets u zakelijk aanschaft. Zeker omdat tegenwoordig zelfs elektrische fietsen steeds betaalbaarder worden, neemt de vraag naar “zakelijke” fietsen toe. Een gezonder, betaalbaarder en moderner alternatief voor de auto. Maar is zo’n fiets nu ook belastingtechnisch interessant voor u als ondernemer?

De bedrijfsfiets
Hieraan zit wel een voorwaarde gekoppeld en dat is dat de fiets niet alleen privé wordt gebruikt, maar ten behoeven van uw onderneming. Als u de fiets voor minstens 10% voor zakelijke doeleinden gebruikt, en dit kunt aantonen, dan mag u de fiets tot bedrijfsvermogen rekenen. Vervolgens kunt u deze investering afschrijven over de winst.

Er zijn twee duidelijke voordelen aan de bedrijfsfiets:

• Wanneer u een fiets als bedrijfsvermogen aanschaft mag u gebruik maken van investeringsaftrek. Dit is een extra aftrekpost die u kunt toepassen wanneer u jaarlijkse meer dan €2.300,- investeert in bedrijfsmiddelen.

• Als u kunt aantonen dat de fiets zakelijk gebruikt is, is het toegestaan om de investering af te schrijven onder het kopje bedrijfsvermogen.

De privé-fiets
In sommige gevallen kan het voordeliger zijn om de fiets privé aan te schaffen, dit is natuurlijk afhankelijk van het aantal kilometer dat u zakelijk fietst. Als u de fiets niet als zakelijk vermogen, maar privé vermogen, rekent mag u €0,19 per kilometer als beroepskosten in uw onderneming boeken. Door deze methode betaalt de fiscus indirect mee aan de aanschaf van uw fiets.

Ook aan deze wijze zitten voordelen verbonden:

• Voor zakelijke woon-werkverkeer mag u €0,19 per gereden kilometer als kosten boeken. Aan het eind van de streep betekend dit in veel gevallen dat u hogere kosten mag terugvragen dan dat u zou hebben gekregen voor de aanschaf van de bedrijfsfiets.

Als u als ZZP’er een nieuwe fiets wilt aanschaffen is het dus aan te raden vooraf af te wegen welke situatie voor u fiscaal het meeste voordeel oplevert. Ondanks de fiscale voordelen die het met zich meebrengt, moet u erbij stil staan dat een bedrijfsfiets als investering de nodige kosten met zich meebrengt. Het doel van de koop van de fiets is naast het plezierig kunnen fietsen, dat de investering een positieve bijdrage levert aan uw bedrijfsresultaten.

Nieuwe belastingtoets ZZP’ers

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) komt met een nieuwe belastingtoets voor ZZP’ers. Zijn eerdere plan om de VAR-verklaring te vervangen... Lees meer >

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) komt met een nieuwe belastingtoets voor ZZP’ers. Zijn eerdere plan om de VAR-verklaring te vervangen heeft hij na veel kritiek aangepast. Bronnen op het Binnenhof bevestigen dat zaterdag, naar aanleiding van berichtgeving in Het Financieele Dagblad.

Kern van Wiebes’ wetsvoorstel, dat hij naar verwachting maandag naar de Tweede Kamer stuurt, is dat er modelovereenkomsten per sector komen. Bedrijven kunnen daarmee vooraf zekerheid krijgen over de vraag of de Belastingdienst accepteert dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Is die er wel dan moeten premies worden afgedragen. Tot nog toe dragen ZZP’ers alle financiële risico’s voor het correct opgeven van dergelijke gegevens. De verantwoordelijkheid daarvoor komt nu ook bij de werkgever te liggen.

Duur ICT-systeem
Wiebes heeft de omstreden webmodule uit zijn eerste plan laten varen. De fiscus had daarvoor een nieuw duur ICT-systeem moeten optuigen. De webmodule wordt vervangen modelovereenkomsten, die ook ZZP’ers extra papierwerk besparen.

Kritiek
Wiebes behaalt daarmee zijn belangrijkste doelen: verlichting van de werkdruk voor de Belastingdienst en geen extra papieren rompslomp voor zzp’ers en freelancers. Bovendien worden zzp’er en opdrachtgever nu samen verantwoordelijk voor het goed opgeven aan de Belastingdienst van de aard van de arbeidsrelatie. Het voordeel voor opdrachtgevers is dat ze aan de hand van zo’n overeenkomst meerdere ZZP’ers kunnen inhuren.

Op Wiebes’ oorspronkelijke plan kwam vorig najaar veel kritiek vanuit de Tweede Kamer, ook van de regeringspartijen VVD en PvdA. Maar ook werkgeversorganisaties als VNO-NCW en ZZP Nederland hadden bezwaren. Die organisaties zijn de afgelopen tijd betrokken geweest bij Wiebes’ aangepast wetsvoorstel, dat overigens nog wel steeds (Beschikking geen loonheffingen) heet.

Helft woonlasten ex-vrouw aftrekbaar van belasting

Een man die in afwachting van definitieve echtscheiding alle woonlasten van de echtelijke woning betaalde, mocht die voor de... Lees meer >

Een man die in afwachting van definitieve echtscheiding alle woonlasten van de echtelijke woning betaalde, mocht die voor de helft – namelijk het deel van zijn aanstaande ex – aftrekken van zijn inkomstenbelasting.

De man en vrouw scheidden in 2008 van elkaar, maar leefden al vanaf mei 2006 niet meer samen. Tot eind juli 2012 bleef de vrouw in de echtelijke woning wonen. De man draaide op voor alle woonlasten van zijn aanstaande ex-vrouw.

Deze lasten wilde hij aftrekken bij zijn aangifte inkomstenbelasting 2009 als partneralimentatie. Toen de belastinginspecteur dat weigerde, stapte de man naar de rechter. De rechtbank was eens met de inspecteur dat er geen sprake was van een onderhoudsverplichting, waarna de zaak bij het gerechtshof Den Bosch terecht kwam.

Gezamenlijk eigenaar

Het Hof was van oordeel dat de man, in aanloop naar de definitieve scheiding van zijn vrouw, de helft van de woonlasten mocht aftrekken bij zijn aangifte inkomstenbelasting. Het stel was immers gezamenlijk eigenaar van de woning en deelde ook de hypotheekschuld.

Het Hof redeneerde dat de man met de helft van zijn maandelijkse bijdrage aan de woonlasten eigenlijk de schuld van zijn vrouw voldeed. Zo’n betaling kan aangemerkt worden als een onderhoudsverplichting, die aftrekbaar is. De andere helft van de woonlasten komt voor rekening van de man zelf, en zijn dus niet aftrekbaar.

Levensonderhoud

‘Voor de aftrek van uitgaven als onderhoudsverplichting is niet alleen vereist dat sprake is van een familierechtelijke betrekking en van betalingen, maar ook dat de betalingen zijn verricht op grond van een verplichting om bij te dragen in het levensonderhoud van de ex-partner’, legt fiscalist Ria Rutten van Fiscaal up to Date uit.

‘Blijkbaar geloofde het Hof de verklaring van de man dat hij een mondelinge afspraak met zijn ex-echtgenote had gemaakt en het Hof leidde dit ook af uit de echtscheidingsbeschikking. Dat laatste is wel opmerkelijk,’ vindt Rutten. ‘Want de rechtbank kwam op basis van diezelfde echtscheidingsbeschikking tot de tegengestelde conclusie dat de man de onderhoudsverplichting niet aannemelijk had gemaakt. Bovendien had de ex-echtgenote bij de rechtbank verklaard dat volgens haar geen sprake was van alimentatie. Wellicht is dit voor de Belastingdienst een reden om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.’

Toch rittenadministratie nodig na overstap naar elektrische auto

De overstap naar een elektrische auto van de zaak is een leaserijder duur komen te staan. Doordat hij in... Lees meer >

De overstap naar een elektrische auto van de zaak is een leaserijder duur komen te staan. Doordat hij in zijn nieuwe elektrische auto geen rittenadministratie bijhield, moest hij een naheffing betalen over de maanden waarin hij zakelijke ritjes maakte in zijn andere auto.

De man had bezwaar aangetekend tegen de naheffing loonbelasting, maar ving bot bij de rechtbank Noord-Holland. De naheffing op basis van 25 procent van de cataloguswaarde van de auto die hem in de periode van januari 2013 tot en met 5 juli 2013 ter beschikking was gesteld bleef overeind.

Geen bewijs

De belastinginspecteur vond dat de man niet kon bewijzen dat hij in 2013 minder dan 500 kilometer privé reed in zijn auto van de zaak. De leaserijder had namelijk vanaf het moment dat hij eind juli een elektrische auto kreeg, geen rittenadministratie meer bijgehouden. De man beargumenteerde tevergeefs dat hij dat niet hoefde omdat de elektrische auto die zijn werkgever hem ter beschikking stelde, een bijtelling van 0 procent had.

Zakelijke rijders die minder dan 500 kilometer privé rijden, hebben volgens de fiscus privé geen voordeel van hun zakelijke auto en zijn dus vrijgesteld van bijtelling. Een arrest van de Hoge Raad uit 1986 maakte duidelijk dat deze limiet niet per auto moet worden bekeken, maar voor het hele jaar geldt.

Volle mep in bijtelling

“De regeling voor achtereenvolgend ter beschikking gestelde auto’s kan zuur zijn als voor een van de auto’s een 0% bijtellingspercentage geldt, zoals voor de elektrische auto van de man in kwestie,” zegt fiscalist Monique Ligtenberg van Fiscaal up to Date.

“Als de elektrische auto gedurende het gehele jaar aan de leaserijder ter beschikking zou zijn gesteld, had hij geen km-administratie hoeven te voeren om het bijtellingspercentage van 0% te krijgen.”

Weinig opties

Maar nu hij eerder in het jaar een ‘gewone’ auto reed, kreeg hij toch een bijtelling voor zijn kiezen. Ligtenberg: “Doordat geen km-administratie was bijgehouden voor de elektrische auto kon de man niet bewijzen dat hij over het gehele jaar gezien minder dan 500 kilometers privé had gereden. Dit heeft wel tot gevolg dat de andere niet-elektrische auto de bijtelling in werd getrokken, en wel voor de volle mep, de 25%.”

Voor leaserijders die gedurende het jaar een elektrische auto krijgen of de deur uit doen en niet in hetzelfde schuitje willen belanden als hun onfortuinlijke collega, is volgens Ligtenberg maar één oplossing: “Toch een kilometer-administratie voeren.”

Uitstel eigenrisicodrager WGA-flex naar 2017

De invoering van de keuzemogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de arbeidsongeschiktheid van flexwerkers, wordt uitgesteld naar 1 januari 2017.... Lees meer >

De invoering van de keuzemogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de arbeidsongeschiktheid van flexwerkers, wordt uitgesteld naar 1 januari 2017.

Dat blijkt uit een brief van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer.

De Wet BEZAVA (Modernisering Ziektewet) is bedoeld om de werkgeversprikkels voor flexwerkers meer in lijn te brengen met die voor vaste krachten. Onderdeel hiervan is de keuze voor een publieke verzekering bij het UWV of eigenrisicodragerschap, in combinatie met een private verzekering, voor het WGA-risico voor vaste krachten en flexkrachten.

WGA-vast/WGA-flex
Vanaf 1 januari 2014 geldt het eigenrisicodragerschap voor de WGA alleen nog voor werknemers met een vast dienstverband. De werkgever kan nog geen eigenrisicodrager worden voor de arbeidsongeschiktheid van flexwerkers. In de oorspronkelijke plannen zou dit in 2016 wel mogelijk worden. De invoering daarvan wordt door Asscher uitgesteld naar 2017.

Uitstel
Asscher zegt van plan te zijn tot uitstel om tegemoet te willen komen aan zorgen van verzekeraars die stellen nog niet klaar te zijn  voor invoering hiervan. Asscher wil met het uitstel verzekeraars de kans geven zich beter hierop voor te bereiden.

Behoefte aan pensioen op individuele basis is groot

Mensen werken, leven en denken anders, maar ons pensioenstelsel is nauwelijks geïnnoveerd. Zo stelt Richard Weurding, algemeen directeur van... Lees meer >

Mensen werken, leven en denken anders, maar ons pensioenstelsel is nauwelijks geïnnoveerd. Zo stelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. `Jongeren willen graag zelf aan de knoppen zitten van hun pensioen. De tijd dat mensen 40 jaar voor één baas werken, is voorbij. Die veranderende arbeidsmarkt is een van de belangrijkste redenen om ons pensioenstelsel te wijzigen. Een andere is de economische werkelijkheid: ons pensioen is simpelweg te duur geworden.`

`De tijd is rijp om een nieuwe koers te varen. De arbeidsmarkt is volop in beweging en dat vraagt om een andere benadering van ons pensioen. Bij het SER-advies Toekomst Pensioenstelsel zijn vier varianten verkend, waarbij een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling interessant werd bevonden.`

`Een pensioen op individuele basis is nu nog een stap te ver. Daarom kiezen we voor collectieve oplossingen met een centrale rol voor de werkgever. Die organiseert deskundigheid en overlegt met een vertegenwoordiging van de werknemers. Onze wens voor de korte termijn is dat er vernieuwingen worden doorgevoerd die ervoor zorgen dat het aankopen van een pensioen niet te kwetsbaar wordt.`

Hoe bereken je de aanzegboete?

Sinds 1 januari 2015 geldt de aanzegverplichting voor werkgevers bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer. Wanneer de... Lees meer >

Sinds 1 januari 2015 geldt de aanzegverplichting voor werkgevers bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer. Wanneer de werkgever zich hier niet aan houdt, moet hij een aanzegboete betalen. In dit artikel lees je hoe deze boete berekend moet worden.

De aanzegboete bedraagt één maandsalaris als de werkgever niet aanzegt. In P&Oactueel nr. 1/2 van dit jaar maakten we hier ook al melding over. Daarbij vermeldden we ook hoe de berekening gemaakt moet worden. Na het ter perse gaan van het vakblad, werd echter het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding gepubliceerd. Het loonbegrip in dit besluit is veranderd ten opzicht van wat wij in P&Oactueel nr. 1/2  hebben gepubliceerd. Hieronder volgt de berekenmethode zoals deze nu bekend is.

Berekening aanzegboete

Wanneer de werkgever niet aanzegt, ontvangt de werknemer dus een vergoeding van één maandsalaris. Dit wordt berekend door het op dat moment voor de werknemer geldende bruto uurloon te vermenigvuldigen met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Wanneer er geen vaste arbeidsduur per maand is overeengekomen, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een oproepcontract op een min/max-contract, dan wordt het loon berekend over het gemiddelde in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Als er sprake is van stukloon of provisie wordt het stukloon of de provisie die aan werknemer verschuldigd was in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, gedeeld door twaalf, eveneens tot het loon gerekend.

Heeft de werkgever te laat aangezegd, dan geldt een pro rata vergoeding: de aanzegboete is dan gelijk aan het salaris over de periode dat de werkgever te laat was met aanzeggen.

Lagere belastingen leveren weinig nieuwe banen op

Lagere belastingen leveren nauwelijks meer banen op, stelt het Centraal Planbureau. Dit in tegenstelling tot het verlagen van uitkeringen.... Lees meer >

Lagere belastingen leveren nauwelijks meer banen op, stelt het Centraal Planbureau. Dit in tegenstelling tot het verlagen van uitkeringen. Het verlagen van belastingen is bovendien erg kostbaar. Sinds Prinsjesdag werkt het kabinet aan een herziening die het belastingstelsel eenvoudiger moet maken en de arbeidsmarkt moet stimuleren.

Een lastenverlichting van 15 miljard euro moet werken fiscaal veel voordeliger maken dan niet werken, en zo binnen 10 jaar 100.000 banen creëren. Alleen reageren mensen zo verschillend op fiscale prikkels dat deze nauwelijks effect hebben. Op dit moment wordt nog gedebatteerd over hoe de 15 miljard verdeeld wordt. Dit kan via een lagere inkomstenbelasting, maar volgens het CPB betaalt de staat per elke gecreëerde baan omgerekend 3,5 ton.

Een vlaktaks, waarbij iedereen hetzelfde tarief belasting betaalt, kost 60.000 banen. Het vergroten van het inkomstenverschil tussen wel en niet werken creëert wel banen. Voornamelijk bij moeders met jonge kinderen. Bij een lager kindgebonden budget kennen zij meer prikkels om te werken. Ook het verlagen van bijstandsuitkeringen werkt.

Belastingdienst schrapte bijna 9000 goede doelen

De fiscus heeft sinds 2008 al zo’n 8700 keer de ANBI-status van goede doelen ingetrokken. Dat blijkt uit antwoorden... Lees meer >

De fiscus heeft sinds 2008 al zo’n 8700 keer de ANBI-status van goede doelen ingetrokken. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen. Omdat er veel strengere online publicatievereisten gelden, moeten moeten de Algemeen Nut Beogende Instellingen op hun hoede zijn om hun fiscale voordelen te behouden.

Dat meldt de website taxence.

Informatie geven

De Belastingdienst houdt toezicht op zo’n 65.000 ANBI’s. Sinds 2014 geldt de verplichting dat een goed doel via internet informatie over haar functioneren openbaar maakt. Naast algemene informatie moet onder meer helder zijn wat de doelstelling is en hoe het beloningsbeleid is geregeld. Verder dienen de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, de balans en de staat van baten en lasten met toelichting eenvoudig te vinden zijn.

Als uit onderzoek blijkt dat een instelling een niet-algemeen nuttig doel nastreeft of de andere voorwaarden van de regelgeving niet naleeft, kan de ANBI-status worden ingetrokken. Onder omstandigheden kan dat zelfs met terugwerkende kracht, aldus taxence.

Fiscale voordelen

Wanneer een instelling de ANBI-status verliest, zijn de fiscale voordelen verbonden aan de ANBI-status niet meer van toepassing. Zo zijn giften aan zo’n instelling vanaf het moment van intrekking niet meer aftrekbaar, tenzij de schenker er op het moment van de schenking op mocht vertrouwen dat de ANBI terecht op de ANBI-lijst stond.

Bij de zogeheten periodieke gift waarbij de gever laat vastleggen dat hij vijf jaar lang een bepaald bedrag schenkt, hoeft de gever daar bij het vervallen van de ANBI-status in de toekomst niet langer aan te voldoen. De al genoten ruime aftrek in eerdere jaren hoeft niet te worden terugbetaald.

Belastingdienst mag foto’s politie gebruiken

De Belastingdienst mag bij het controleren van de rittenadministratie foto’s gebruiken van de politie. Dat heeft het gerechtshof in... Lees meer >

De Belastingdienst mag bij het controleren van de rittenadministratie foto’s gebruiken van de politie. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vrijdag bepaald. Het gaat om de foto’s die van de auto’s worden gemaakt door camera’s boven de snelweg.

Volgens de rechters is het gebruik van de foto’s een inmenging in het privéleven, maar toch gerechtvaardigd. Eén van de argumenten daarvoor is dat andere manieren van controle ook een inbreuk op de privacy zouden betekenen. De rechtbank kwam eerder al tot hetzelfde eindoordeel als het hof.

Een werknemer met een auto van de zaak moet belasting betalen als hij de auto ook privé gebruikt (de bijtelling). Maar als de werknemer kan aantonen dat hij in een jaar minder dan 500 kilometer privé rijdt, is betalen niet nodig. De rittenadministratie moet dat aantonen. De Belastingdienst wil die controleren.

Nederland werkt belastingontduiking in de hand

Terwijl Nederland Griekenland al jaren oproept om burgers en bedrijven braaf belasting te laten betalen, blijkt dat Nederland bedrijven... Lees meer >

Terwijl Nederland Griekenland al jaren oproept om burgers en bedrijven braaf belasting te laten betalen, blijkt dat Nederland bedrijven juist helpt om de Griekse belastingheffing te ontwijken. Dat komt naar voren uit onderzoek van de Nederlandse stichting SOMO, dat als doel heeft om tegenwicht te bieden aan de macht van multinationals en daartoe hun financiën onderzoekt.

Op grote schaal helpt Nederland multinationale ondernemingen met het ontwijken van belastingen op activiteiten in Griekenland. Dat gebeurt bijvoorbeeld met goudmijnbedrijf Eldorado Gold, een miljardenconcern dat ook mijnen heeft in China, Brazilië, Roemenië en Turkije. Ook onder meer Bayer, BMW en Coca-Cola maken gebruik van de mogelijkheid om geld via Nederland naar belastingparadijzen te sluizen. De belastingontwijking via Nederland is opmerkelijk, omdat ons land al sinds het begin van de financiële crisis in Griekenland hamert op verbetering van belastinginning.

In 2013 ontdekte SOMO een soortgelijke kwestie, toen bleek dat grote bedrijven in Portugal via Nederland belasting in eigen land ontweken. Maandag begon een speciale commissie van het Europees Parlement met een onderzoek naar belastingontwijking in de EU. Veel aandacht zal daarbij uitgaan naar Nederland en Luxemburg.

Laag btw-tarief bij verbouwingen vervalt

Per 1 juli 2015 vervalt het lage btw-tarief voor verbouwingen van woningen die ouder zijn dan 2 jaar. Dat... Lees meer >

Per 1 juli 2015 vervalt het lage btw-tarief voor verbouwingen van woningen die ouder zijn dan 2 jaar. Dat meldde de Rijksoverheid dinsdag.  

Mensen die nog willen profiteren van het lage tarief van 6% moeten zorgen dat de werkzaamheden vóór 1 juli zijn afgerond. Het lage btw-tarief blijft wel van toepassing voor het schilderen, stukadoren en isoleren van de woning.

55.000 banen verloren bij afschaffing lage btw

Wanneer het kabinet het lage btw-tarief afschaft, gaan 55.000 banen in de vrijetijdssector verloren. Dat blijkt uit een rapport... Lees meer >

Wanneer het kabinet het lage btw-tarief afschaft, gaan 55.000 banen in de vrijetijdssector verloren. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksinstituut Nyfer in opdracht van Gastvrij Nederland dat vandaag openbaar wordt gemaakt. Het gelijktrekken van het hoge en lage btw-tarief is een mogelijkheid die het kabinet momenteel onderzoekt bij zijn zoektocht naar een nieuw belastingstelsel. Hierbij staat voorop dat de lasten op arbeid omlaag moeten.

De ambitie van het kabinet om juist 100.000 banen te scheppen met een nieuw belastingstelsel komt met dit rapport in een ander daglicht te staan. Op Prinsjesdag zei staatssecretaris Wiebes al dat er relatief veel gebruik wordt gemaakt van het lage btw-tarief in ons land. Doelen als het ontzien van de laagste inkomens en bevordering van arbeidsintensieve sectoren worden daarmee niet bereikt.

Wiebes wil de boodschappenkar uitzonderen van een btw-verhoging, maar de vrijetijdssector zou dus wel met een verhoging geconfronteerd kunnen worden. Wanneer dit gebeurt, zullen de culturele sector, de horeca en het toerisme hun prijzen moeten verhogen, waardoor de omzet daalt en er banen verdwijnen. De vrijetijdssector biedt momenteel werkgelegenheid aan 475.000 personen.

Belastingvlucht neemt toe

Grote Nederlandse multinationals als ASML, Randstad en Heineken profiteren steeds vaker van een fiscaal gunstige regeling in België en brengen... Lees meer >

Grote Nederlandse multinationals als ASML, Randstad en Heineken profiteren steeds vaker van een fiscaal gunstige regeling in België en brengen daarom een groot deel van het eigen vermogen onder bij de zuiderburen. Eind 2013 ging het om een totaalbedrag van ruim 20 miljard euro voor negen concerns. In 2012 was dit nog 18 miljard, blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad.

De Nederlandse bedrijven profiteren van de zogeheten notionele interestaftrek, een fiscale regeling die in 2006 in België werd ingevoerd. Bedrijven mogen over hun eigen vermogen een fictieve rente berekenen die aftrekbaar is van de vennootschapsbelasting.

In februari 2013 onthulde het FD dat Nederlandse multinationals eind 2011 26 miljard euro aan eigen vermogen in België hadden ondergebracht. Het jaar erna daalde dat bedrag, om in 2013 weer toe te nemen. Cijfers over 2014 zijn nog niet bekend.

ASML
Chipmachinefabrikant ASML ontwijkt de Nederlandse belasting door gebruik te maken van een gunstige regeling in België. Onder de Belgische regeling mag een bedrijf een fictieve rente aftrekken van de belastbare winst. Volgens Zembla heeft ASML een vestiging in België om gebruik te kunnen maken van dat gunstige belastingregime. De vestiging blijkt overigens ‘niet veel meer dan een woonhuis te zijn waarvan enkel het adres wordt gebruikt om in België ingeschreven te staan’, aldus Zembla.

Oproep om flexibiliteit bij innovatie-belasting

Het begrip innovatie moet ruim opgevat worden bij de vrijstelling van winstbelasting, stellen ondernemersorganisatie VNONCW en haar Duitse zusterorganisatie... Lees meer >

Het begrip innovatie moet ruim opgevat worden bij de vrijstelling van winstbelasting, stellen ondernemersorganisatie VNONCW en haar Duitse zusterorganisatie BDI. Ook als er geen octrooien zijn of als de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling moeilijk zijn vast te stellen, moet de winst die behaald wordt via innovatie in aanmerking komen voor de winstvrijstelling. Dit stellen de organisaties in een brief aan Oeso, de organisatie van geïndustrialiseerde landen.

De Oeso houdt zich bezig met harmonisatie van de regels voor ondernemingen. In sommige landen betalen ze lagere vennootschapsbelasting over winst die behaald is met innovaties. Dit actieplan `Beps` moet onder andere het schuiven van winsten door multinationals tegengaan. Nederland kent een innovatiebox bij belasting waarbij ook winst op vindingen in aanmerking komen zonder dat ze zijn geoctrooieerd.

Veel mkb`ers vragen geen octrooi aan, omdat dit veel kost en zware administratieve lasten oplevert. De Britse en Duitse regering deden eerder een compromisvoorstel voor belastingaftrek bij innovatie. Maximaal 30% van de winst die is behaald met uitbesteed onderzoeks- en ontwikkelingswerk, komt dan in aanmerking voor een verlaagd belastingtarief.

Belastingtips voor bezitters eigen woning

Hebt u een eigen woning? Hoewel daar een boel kosten mee gepaard kunnen gaan, kan een eigen huis ook... Lees meer >

Hebt u een eigen woning? Hoewel daar een boel kosten mee gepaard kunnen gaan, kan een eigen huis ook geld opleveren. DFT Geld zet voor uw op een rijtje waar u op moet letten bij uw belastingaangifte.

1. Hypotheekrente-aftrek

De bekendste tip is natuurlijk dat u, bij de aangifte inkomstenbelasting, de hypotheekrente kunt aftrekken. Fiscale partners kunnen zelf bepalen bij wie deze post komt te staan. Het pakt over het algemeen het voordeligst uit bij degene met het inkomen in het hoogste belastingtarief. U kunt de aftrek (hypotheekrente) en de inkomensbijtelling (eigenwoningforfait) niet van elkaar losweken om strategisch te schuiven.

Verder is het zo dat voor huiseigenaren die met hun inkomen in de hoogste belastingschijf vallen, het percentage hypotheekrenteaftrek per 1 januari 2015 verder is verlaagd: van 51,5 % in 2014 naar 51 %. Voor elke €10.000 betaalde hypotheekrente krijgen zij in 2015 in totaal ongeveer €25 minder belasting terug. Het maximale aftrekpercentage daalt elk jaar met 0,5 %, tot 38 % in 2041.

2. Eenmalige aftrekposten

Wie in 2014 een huis heeft gekocht, kan eenmalig een aantal kosten aftrekken. Hieronder vallen afsluitprovisie en andere bemiddelingskosten voor de lening, notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte, inclusief btw. Verder kunnen taxatiekosten (alleen om een lening te krijgen), kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie, de bouwrente over de periode na het sluiten van de voorlopige koopovereenkomst, betaalde boeterente of oversluitkosten en de kosten van een nieuwbouwdepot of verbouwingsdepot (onder voorwaarden) worden afgetrokken.

3. Woning verkocht

Hebt u uw woning verkocht? En was de opbrengst hoger dan de eigenwoningschuld? In dat geval houdt de Belastingdienst rekening met deze overwaarde. Voor de nieuwe woning mag u alleen de rente aftrekken over de aankoopprijs van de nieuwe woning minus de overwaarde.

4. Restschuld

Hebt u uw woning met verlies verkocht en heeft u een restschuld? De rente op restschulden is per 1 januari 2015 vijftien jaar aftrekbaar. Dat was voorheen tien jaar. Deze verlenging geldt voor restschulden die zijn ontstaan in de periode vanaf 29 oktober 2012 tot en met 2017. Door de verlenging dalen de extra hypotheeklasten bij een restschuld van € 40.000 met ruim € 100 bruto per maand, mits de geldverstrekker akkoord gaat met een langere periode van aflossing.

5. Tijdelijk twee woningen?

Heeft een gedurende een bepaalde tijd twee woningen? En staat uw vorige woning leeg te koop? Dan kunt u de (hypotheek)rente voor deze woning maximaal 3 jaar aftrekken. Wie een woning heeft gekocht die in aanbouw is of nog leegstaat, mag eveneens de (hypotheek)rente nog 3 jaar aftrekken. Gaat u in een verzorging- of verpleeghuis wonen? En blijft uw fiscale partner in de woning wonen? Dan blijft de woning uw eigen woning en kunt u de kosten aftrekken.

Wie de woning die te koop staat verhuurt, heeft geen recht op (hypotheek)renteaftrek. Is de verhuurperiode afgelopen? Dan kunt u weer (hypotheek)rente aftrekken.

6. Kleine hypotheek

Bij kleine hypotheken kan het verstandig zijn deze verder af te lossen. Als gevolg van het eigenwoningforfait, de inkomensbijtelling voor het hebben van een eigen woning, geniet u in zo’n geval namelijk nauwelijks van de hypotheekrenteaftrek. Het eigenwoningforfait komt namelijk in mindering op de hypotheekrente, voordat u die mag aftrekken. De wetgever heeft er echter voor gezorgd dat die bijtelling nooit hoger is dan iemand aan hypotheekrente kan aftrekken. Als u minder aan hypotheekrente kunt aftrekken dan dat u aan eigenwoningforfait moet bijtellen, dan mag u fiscaal gezien beide geheel tegen elkaar wegstrepen.

5 belastingtips voor jonge ouders

Het Nederlandse belastingstelsel is een soort oerwoud vol met aftrekposten en toeslagen. Logisch dat u soms door de bomen... Lees meer >

Het Nederlandse belastingstelsel is een soort oerwoud vol met aftrekposten en toeslagen. Logisch dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom 5 aftrekposten of belastingkortingen voor jonge ouders die hun belastingaangifte over 2014 willen invullen.

1. Aftrek levensonderhoud kinderen

In 2015 is deze aftrekpost afgeschaft, maar bij uw belastingaangifte over 2014 mag u nog vaste bedragen aftrekken voor de kosten van levensonderhoud van uw kind. Voorwaarde is wel dat uw kind jonger is dan 21 jaar en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de precieze situatie mag u €205 of meer aftrekken. Klik hier voor een overzicht van de bedragen.

 

2. Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Als u en uw partner beiden werken en een kind hebben dat jonger is dan 12 jaar, kunt u eventueel in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting, die kan oplopen tot €2133 per jaar. De minstverdienende moet daarvoor minstens €4814 verdienen, of in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek.

 

3. Alleenstaande ouderkorting

Ook dit voordeeltje verdwijnt in 2015, maar voor uw belastingaangifte over 2014 kunt u er nog gebruik van maken. Alleenstaande ouders met een kind dat jonger is dan 18 jaar kunnen vaak €947 of zelfs meer aftrekken.

 

4. Kindgebonden budget

Als uw inkomen niet te hoog is, kunt u naast kinderbijslag ook een kindgebonden budget ontvangen. Op Toeslagen.nl, een website van de Belastingdienst, kunt u berekenen op hoeveel toeslagen u recht hebt. Ook kun u daar toeslagen aanvragen.

 

5. Specifieke zorgkosten

Veel zorgkosten van het kind worden al gedekt door de basisverzekering van een van de ouders, waaronder de kosten rond de bevalling. Maar als uw kind naar een kinderarts, psycholoog of psychiater gaat, of een specialist bezoekt, mag u de kosten daarvan aftrekken.

Nieuw ontslagrecht kost bedrijfsleven 150 miljoen extra

Het nieuwe ontslagrecht, dat op 1 juli ingaat, zorgt voor een extra kostenpost van 150 miljoen euro per jaar... Lees meer >

Het nieuwe ontslagrecht, dat op 1 juli ingaat, zorgt voor een extra kostenpost van 150 miljoen euro per jaar voor werkgevers. Werknemers die na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt worden, blijken ook recht te hebben op een transitievergoeding, boven op de sociale uitkering die ze nu al ontvangen. Dit is wederom een weeffout in de Wet Werk en Zekerheid.

De Nederlandse werkgeversplicht van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte gold al als extreem binnen Europa. De extra kosten moeten bovendien in één keer betaald worden bij ontslag. Veel langdurig zieke werknemers worden volledig afgekeurd en kunnen de bijdrage dus überhaupt niet gebruiken om te reïntegreren. Zo`n 75% van de 33.000 werknemers die een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen is volledig afgekeurd, stelt adviseur Ramon van Bruchem van consultant Mercer. Als de helft een transitievergoeding van gemiddeld 12.500 euro ontvangt, dan kost dat bv Nederland 150 miljoen euro. Dit terwijl er al een stevig sociaal vangnet is tot aan het pensioen.

Dat vangnet wordt voornamelijk betaald door de werkgever in de vorm van premies. Werkgeverskoepel VNO-NCW wil dat de vergoeding voor afgekeurde werknemers hersteld wordt.

Tot 1 juli voordelig verbouwen

Wie overweegt binnenkort te verbouwen en nog wil profiteren van het lage btw-tarief, moet snel zijn. Het btw-tarief voor... Lees meer >

Wie overweegt binnenkort te verbouwen en nog wil profiteren van het lage btw-tarief, moet snel zijn. Het btw-tarief voor renovatie-en herstelwerkzaamheden gaat per 1 juli 2015 omhoog van 6 naar 21%.

Het plannen en financieren van een verbouwing kost al snel enkele maanden. Om nog in aanmerking te komen voor het tijdelijk verlaagde tarief, dient de verbouwing voor 1 juli afgerond te zijn. Op een verbouwing met duizend euro arbeidskosten scheelt dit € 150 aan btw. Het lage btw-tarief geldt alleen voor arbeid, niet voor materiaalkosten van een verbouwing.
 
Ook voor werkzaamheden in verband met isoleren, schilderen, stukadoren, behangen en schoonmaken geldt nu het 6%-tarief. Maar voor deze arbeidskosten blijft het lage tarief ook ná 1 juli 2015 van kracht.

Drukte op site Belastingdienst

Veel mensen proberen zondag de site van de Belastingdienst te bereiken, maar dat lukt niet altijd. De dienst zelf... Lees meer >

Veel mensen proberen zondag de site van de Belastingdienst te bereiken, maar dat lukt niet altijd. De dienst zelf laat via Twitter weten dat het erg druk is en adviseert het op een ander moment te proberen.

Vanaf zondag 1 maart kunnen mensen weer aangifte doen, van onder meer inkomstenbelasting. Dat kan voor het eerst op een persoonlijke pagina. De Belastingdienst begint zondag met nieuwe televisiespotjes, nog altijd onder het motto ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’. Vanaf maandag zijn er ook radiospotjes.

Belastingtip: Belastingdienst laat zich niet foppen door vriendendienst

De grens tussen een cadeautje, smeergeld en omkoping is niet altijd duidelijk. In een zaak waarover de rechter vorige... Lees meer >

De grens tussen een cadeautje, smeergeld en omkoping is niet altijd duidelijk. In een zaak waarover de rechter vorige week uitspraak deed, was geen sprake van strafbare feiten, maar legde de Belastingdienst toch met succes een flinke belastingclaim op.

Een manager van een bedrijf had een aannemer opdracht gegeven een huis voor eigen gebruik te bouwen. Deze aannemer bracht ruim zes ton aan de opdrachtgever in rekening. Aan kosten was de aannemer echter ruim negen ton kwijt geweest. Een verlies van drie ton (302.000 euro om precies te zijn) voor de aannemer dus. Geen slimme aannemer, of was er meer aan de hand?

Het bleek te gaan om een verdekte vorm van omkoping. Het bedrijf waar de adjunct-directeur werkte, had regelmatig grote opdrachten te vergeven aan aannemers. De aannemer had er dus belang bij de manager als privépersoon gunstig te stemmen. De rechtbank achtte bewezen dat de aannemer genoegen nam met een verlies van drie ton bij de bouw van het huis in de verwachting dat hij in ruil een aantal opdrachten zou krijgen.

De Belastingdienst verhoogde het belastbaar inkomen van de manager in het jaar van oplevering met drie ton. De Belastingdienst beschouwt deze impliciete belofte opdrachten te gunnen namelijk als een economische activiteit die valt onder de post ‘resultaat uit overige werkzaamheden’, dat wordt belast in box 1. Waarover de manager nu alsnog het marginale belastingtarief moet betalen.

Premiekorting werklozen meer afgestemd op kleine werkgever

Kleine werkgevers profiteren nu niet optimaal van de premiekorting die zij ontvangen wanneer ze werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten... Lees meer >

Kleine werkgevers profiteren nu niet optimaal van de premiekorting die zij ontvangen wanneer ze werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten aannemen. Het kabinet gaat de uitvoering van de regeling verbeteren zodat de premiekorting en de af te dragen premies beter in balans komen.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde een brief op waarin de aanpassing wordt aangekondigd. De ministerraad heeft hiermee ingestemd. Op dit moment zijn de af te dragen premies vaak lager dan de zevenduizend euro aan premiekorting, waardoor werkgevers geen recht hebben op het volledige bedrag. Door de aanpassing kunnen zowel kleine als grote werkgevers in gelijke mate van de regeling gebruik gaan maken.

Nu innen de werkgevers de premiekorting nog via de maandelijkse loonaangifte. Als de nieuwe regelingen ingaan, ontvangen werkgevers het hele bedrag in één keer van de Belastingdienst na afloop van het jaar. Dit levert de werkgevers minder administratieve lasten op, doordat zij niet langer zelf verantwoordelijk zijn voor de berekening en verrekening via de loonaangifte. Ook wordt de kans op fraude kleiner, omdat gebruik wordt gemaakt van gegevens uit de loonaangiftes van het voorgaande jaar.

De nieuwe regeling moet op 1 januari 2016 ingaan. Omdat het niet de bedoeling is dat de regeling meer gaat kosten, wordt het bedrag van het totale financiële voordeel per werknemer wel naar beneden bijgesteld.

Ook kleine werkgevers kunnen straks volledig profiteren van premiekortingen om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen

Het wordt aantrekkelijker voor kleine werkgevers om, via een premiekorting, werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.... Lees meer >

Het wordt aantrekkelijker voor kleine werkgevers om, via een premiekorting, werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Op dit moment kunnen kleine werkgevers nog niet optimaal van de premiekorting profiteren. Dat komt doordat de af te dragen premies vaak lager zijn dan de zevenduizend euro aan premiekorting, waardoor men geen recht heeft op het volledige bedrag. De ministerraad heeft ingestemd met een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin de aanpassing wordt aangekondigd. Een aanpassing in de uitvoering zorgt ervoor dat werknemers uit kwetsbare groepen meer kans maken op werk, doordat zowel kleine als grote werkgevers in gelijke mate van de regeling gebruik kunnen maken.

Werkgevers innen de premiekorting nu nog via de maandelijkse loonaangifte. Straks ontvangen werkgevers het gehele bedrag in één keer van de belastingdienst na afloop van het jaar. Kleine werkgevers kunnen op deze manier optimaal profiteren van het financiële voordeel. De kans op fraude is ook kleiner, omdat gebruik wordt gemaakt van gegevens uit de loonaangiftes van het voorgaande jaar. De administratieve lasten voor werkgevers verminderen, doordat werkgevers niet langer zelf verantwoordelijk zijn voor de berekening en verrekening via de loonaangifte.

Door het bedrag van het totale financiële voordeel per werknemer naar beneden bij te stellen, zijn geen extra kosten verbonden aan deze aanpassing. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2016.

Slordig met je ritadministratie? Belastingdienst is onverbiddelijk met de bijtelling

Wie een auto van de zaak heeft, maar geen bijtelling voor zijn kiezen wil krijgen, moet elke kilometer vastleggen.... Lees meer >

Wie een auto van de zaak heeft, maar geen bijtelling voor zijn kiezen wil krijgen, moet elke kilometer vastleggen. Doe je dat niet, dan gaat de fiscus er vanuit dat je met die auto privé meer dan 500 kilometer per jaar rijdt. Dan wordt je belastbaar inkomen verhoogd met de bijtelling.

Dat een goede rittenregistratie essentieel, bleek onlangs weer eens in een rechtszaak. Daarbij kreeg een ondernemer een naheffing van de Belastingdienst van 12.257 euro, omdat hij niet kon aantonen dat hij met de auto minder dan 500 kilometer privé had gereden.

De ondernemer had aanvankelijk in het geheel geen rittenregistratie bijgehouden. Nadat hij door de Belastingdienst daarop was aangesproken, construeerde hij op basis van zijn agenda achteraf alsnog een rittenregistratie. Vier keer echter bleek de auto door camera’s te zijn geregistreerd op dagen dat de ondernemer geen melding had gemaakt van gebruik van de auto. De rechter concludeerde dan ook dat hij die naheffing gewoon moest betalen, plus een boete van 1.230 euro.

Waterschapsbelasting fors gestegen

We zijn de afgelopen zes jaar een stuk meer gaan betalen aan waterschapsbelasting. Dat heeft het Centrum voor Onderzoek... Lees meer >

We zijn de afgelopen zes jaar een stuk meer gaan betalen aan waterschapsbelasting. Dat heeft het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen becijferd in aanloop naar de verkiezingen voor de waterschapsbesturen in maart. Ze keken hiervoor naar de ontwikkeling van de heffingen in de bestuursperiode 2009-2015.

In het waterschap Delfland betalen bewoners in 2015 88 euro meer aan waterzuiveringsheffing dan in 2009. Daarmee is de waterzuiveringsheffing daar de afgelopen zes jaar het sterkst gestegen . Een huishouden dat bestaat uit meerdere personen betaalt in Delfland het meest aan deze heffing: 283 euro. In waterschap Aa en Maas betalen ze het minst: 138 euro per jaar.

Een meerpersoonshuishouden betaalt in 2015 gemiddeld 168 euro aan waterzuiveringsheffing, dat is 19 euro meer dan zes jaar geleden. Ook de ingezetenenheffing, die elk huishouden verplicht betaalt, is gestegen van gemiddeld 50 naar 78 euro. In de Dommel betalen inwoners 37 euro, in Delfland is dat 116 euro.

De zogeheten heffing gebouwd, een heffing die eigenaren van gebouwen betalen, bedraagt in 2015 gemiddeld 74 euro. In 2009 was dat nog 51 euro. Dit tarief is een percentage van de WOZ-waarde.

Huurverhoging per 1 juli 2015

Verhuurders van zelfstandige huurwoningen in het gereguleerde segment (‘sociale huur’) kunnen ook dit jaar het inkomen een rol laten... Lees meer >

Verhuurders van zelfstandige huurwoningen in het gereguleerde segment (‘sociale huur’) kunnen ook dit jaar het inkomen een rol laten spelen bij de jaarlijkse huurverhoging. Dat betekent dat zij voor midden- en hogere inkomens bovenop de basishuurverhoging de wettelijke opslag van respectievelijk een 0,5% en 2,5% mogen toepassen. De basishuurverhoging bedraagt per 1 juli 2015 maximaal 2,5%.

De basishuurverhoging is gebaseerd op het inflatiecijfer van het voorafgaande jaar (1% in 2014) plus een opslag van 1,5%. De huurverhogingen vallen door de gedaalde inflatie wat lager uit dan vorig jaar. Toen gold nog een basishuurverhoging van 4%.

Met de inkomensafhankelijke huurverhoging wil het kabinet de doorstroming in de gereguleerde huursector bevorderen. De laagste inkomens worden via de huurtoeslag vrijwel volledig gecompenseerd voor de huurverhoging.

Verhuurders die een inkomensafhankelijke huurverhoging willen aanzeggen, moeten bij een voorstel tot huurverhoging een inkomensindicatie van de Belastingdienst voegen. De indicatie vermeldt geen inkomenscijfers maar geeft alleen aan in welke inkomenscategorie het huishoudinkomen valt.

De maximale toegestane huurverhoging bedraagt per 1 juli 2015:

 • 2,5% voor huishoudens met een inkomen onder of gelijk aan 34.229 euro
 • 3% voor huishoudens met een inkomen boven 34.229 euro maar onder of gelijk aan 43.786 euro
 • 5% voor huishoudens met een inkomen boven 43.786 euro

Verhuurders die geen gebruik maken van de inkomensafhankelijke huurverhoging mogen alleen de basishuurverhoging van maximaal 2,5% toepassen.

Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen is maximaal 2,5% huurverhoging toegestaan.

Alle percentages en normbedragen staan in de circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016.

Studiebeurs wordt definitief afgeschaft

De studiebeurs verdwijnt definitief vanaf september 2015. Studenten gaan dus meer lenen. De aanvullende beurs voor studenten met ouders... Lees meer >

De studiebeurs verdwijnt definitief vanaf september 2015. Studenten gaan dus meer lenen. De aanvullende beurs voor studenten met ouders met een laag inkomen blijft wel bestaan. Die wordt 365 euro bij een inkomen van minder dan 30.000 euro. Bij een inkomen van meer dan 46.000 krijgen de kinderen niets. De ov-jaarkaart blijft wel bestaan.

Studenten met een handicap of ziekte wordt bij afstuderen 1.200 euro kwijtgescholden. Studenten die al zijn begonnen aan hun bachelor of master mogen hun studie met een studiebeurs afmaken. Maar bij een nieuwe bachelor of master moet worden geleend. Afgestudeerden mogen hun terugbetaling uitsmeren over 35 jaar. De afbetaling start zodra iemand het minimumloon verdient.

Deze maatregelen leveren de schatkist mogelijk 1 miljard euro op, dat rechtstreeks naar de verbetering van hoger onderwijs gaat. Er was lange tijd veel kritiek op de afschaffing van de basisbeurs. De Eerste Kamer stemde echter gisteren in met het voorstel. Vooral de PvdA en D66 waren kritisch over de wet. PvdA vindt dat er teveel nadruk ligt op het rendement van een student. D66 is bang dat het vrijgekomen geld gaat naar zo snel mogelijk studeren, in plaats van kwalitatief onderwijs.

Rechter schrapt zelfstandigenaftrek na gammele urenregistratie zzp’er

Wie geen deugdelijke urenregistratie kan laten zien, loopt het risico zijn zelfstandigenaftrek te verliezen. De rechtbank haalde onlangs een... Lees meer >

Wie geen deugdelijke urenregistratie kan laten zien, loopt het risico zijn zelfstandigenaftrek te verliezen. De rechtbank haalde onlangs een streep door deze aftrekpost, die de exploitant van een aantal huurwoningen had opgevoerd bij zijn belastingaangifte.

Ondernemers met een eenmanszaak, een v.o.f. (vennootschap onder firma) of maatschap kunnen 7.280 euro van hun inkomen aftrekken als zij jaarlijks minstens 1.225 uur met hun bedrijf bezig zijn.

Deze zelfstandigenaftrek, eventueel nog vermeerderd met de startersaftrek van 2.123 euro, verlaagt het belastbaar inkomen, zodat de ondernemer minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Mede dankzij deze aftrek betaalt een startende ondernemer over de eerste 25.000 euro maar zo’n 2.500 euro ofwel 10 procent aan inkomstenbelasting plus zvw-premie.

Ter vergelijking: een werknemer betaalt over de eerste 25.000 euro zo’n 5.000 euro aan belasting, het dubbele dus. Begrijpelijk dat veel ondernemers deze aftrekpost standaard opvoeren. De bijbehorende urenregistratie wordt vaak gezien als een overbodige formaliteit. Maar de Belastingdienst ziet het bijhouden van het aantal gewerkte uren helemaal niet als overbodig.

Bij bovengenoemde exploitant was de urenregistratie volgens de rechtbank niet erg overtuigend. Zo blijkt uit de uitspraak op 23 december 2014 van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De ondernemer had namelijk alleen een overzicht gemaakt van bepaalde taken en het aantal uren dat hij daaraan besteedde in een gemiddelde week. Wat iets anders is dan het daadwerkelijk bijhouden van de gewerkte uren.

Bovendien kon hij niet uitleggen wat hij bedoelde met uren die hij besteedde aan de door hem opgevoerde post ‘diversen’. De rechtbank besliste dan ook dat hij geen recht heeft op de zelfstandigenaftrek.

Eén belastingstelsel EU tegen ontwijking

Voor grote bedrijven moet er in de hele EU een uniform belastingstelsel komen. Op die manier wil de Europese... Lees meer >

Voor grote bedrijven moet er in de hele EU een uniform belastingstelsel komen. Op die manier wil de Europese Commissie belastingontwijking tegengaan. Dat schrijven eurocommissarissen Vestager (concurrentie) en Moscovici (financiële zaken) zaterdag in een ingezonden artikel in Trouw. Ze noemen 2015 ,,een doorslaggevend jaar” in het doorvoeren van nieuw beleid.

,,Een aantal ondernemingen maakt tegenwoordig gebruik van agressieve fiscale planning. Dit is mogelijk door een gebrek aan harmonisatie binnen de EU en mazen in belastingstelsels van de lidstaten”, staat in het artikel van de eurocommissarissen.

Het plan volgt op de onthullingen van ‘LuxLeaks’ van afgelopen november. Daaruit bleek dat Luxemburg bedrijven faciliteert in het ontwijken van belastingen in andere landen.

We blijven sparen

Ondanks de lage rente blijven Nederlanders toch sparen. De spaarrekening blijkt voor velen ‘een veilige’ manier om meer greep... Lees meer >

Ondanks de lage rente blijven Nederlanders toch sparen. De spaarrekening blijkt voor velen ‘een veilige’ manier om meer greep te houden op de financiën. Zo’n 78 procent van de vermogens in ons land wordt dan ook in spaargeld aangehouden, het hoogste percentage van heel Europa.

Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van vermogensbeheerder Blackrock. Meer dan de helft van de Nederlanders noemt geld sparen het belangrijkste financiële doel. Tegelijk geven Nederlandse spaarders aan in te zien dat ze eigenlijk minder spaargeld zouden moeten aanhouden. Gemiddeld werd 42 procent als het ideale percentage genoemd. Toch zijn velen van plan in de komende twaalf maanden nog meer te gaan sparen.

Volgens Bob Hendriks, hoofd Retail Nederland bij Blackrock, geeft sparen het gevoel dat mensen controle hebben over hun geld. Tegelijk hebben mensen weinig kennis van andere manieren om vermogen op te bouwen, zoals beleggen. Slechts 38 procent zegt zich serieus bezig te houden met financiële planning, tegenover een gemiddelde van 52 procent voor alle Europese landen.

Verontrustend
Hendriks noemt dit verontrustend. “Tegen de achtergrond van een aanhoudend lage rente en het effect van inflatie op spaartegoeden, maar ook de toenemende nadruk van de overheid op de persoonlijke verantwoordelijkheid voor de financiële toekomst, is het zorgwekkend dat de meeste Nederlanders in een ‘winterslaap’ blijven als het om hun financiën gaat.”

Nieuwe pensioenregels aangenomen

Per 1 januari 2015 gaat de Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK) in. De Eerste Kamer heeft hiermee met een... Lees meer >

Per 1 januari 2015 gaat de Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK) in. De Eerste Kamer heeft hiermee met een ruime meerderheid ingestemd. Hiermee komt er een eind aan een jarenlange discussie over de wet.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma, die het wetsvoorstel instuurde, is blij met deze steun. “Het is goed dat er nu duidelijkheid is. De pensioenfondsen kunnen nu snel aan de slag met de verbeterde regels.” Wel geeft ze aan dat pensioenfondsen nog tot begin 2015 met de huidige rekenrente mogen blijven rekenen, totdat duidelijk wordt welke rekenrente Brussel zal handhaven voor verzekeraars. Ook zal Klijnsma het nieuwe financieel toetsingskader over drie jaar evalueren en de beide Kamers op de hoogte houden van toekomstige wijzigingen.

Het FTK is een onderdeel van de Pensioenwet waarin de wettelijke eisen aan pensioenfondsen zijn vastgelegd. De belangrijkste veranderingen die vanaf 2015 worden doorgevoerd zijn:

 • Het verspreiden van financiële mee- en tegenvallers over de tijd. Dit zorgt voor meer stabiliteit in de pensioenuitkering van mensen.
 • Er komen duidelijke, eerlijke en evenwichtige regels voor de indexatie van pensioenen, voor jong en oud.
 • Er komt een stabiele premie.
 • De pensioenfondsen zullen hun financiële opzet vóór 1 januari, de ingangsdatum van deze wet, moeten aanpassen aan het nieuwe FTK.

In tegenstelling tot Klijnsma is FNV niet blij met de wetswijziging. De nieuwe regels zullen volgens de vakbond niet zorgen voor rust bij mensen over hun pensioenen. Ook zal de koopkracht van miljoenen Nederlanders verkleinen. FNV-pensioenbestuurder Gijs van Dijk: “Na vier jaar maatschappelijk debat is dit een magere uitkomst en ontbreekt er een goed toekomstperspectief. Hierdoor zullen de meeste pensioenen de komende jaren niet meestijgen met de prijzen of de lonen. Dat raakt direct de koopkracht van vele Nederlanders.”

Vandena van der Meer, senior adviseur bij Montae, geeft aan dat het voor werkgevers belangrijk is om goed na te gaan wat dit voor gevolgen heeft voor de pensioenen van medewerkers en om veranderingen in arbeidsvoorwaarden tijdig duidelijk te maken. Van der Meer: “Dit geldt overigens alleen voor bedrijven die zijn aangesloten bij een pensioenfonds. De nieuwe regels gelden niet voor bedrijven die zijn aangesloten bij een verzekeraar.”

Belangrijkste wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2015

Op 17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen... Lees meer >

Op 17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari.

Belangrijkste wijzigingen

In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2015.

De grootste veranderingen in de inkomstenbelasting zijn het vervallen van de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting, de ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen. Dit hangt samen met de vereenvoudiging van de kindregelingen. De grootste verandering in de loonbelasting is de verplichte invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2015.

Gepensioneerden netto er iets op vooruit

Ondanks stijgende belastingen krijgen Nederlanders met een pensioen of lijfrente-uitkering volgend jaar netto iets meer uitgekeerd dan dit jaar.... Lees meer >

Ondanks stijgende belastingen krijgen Nederlanders met een pensioen of lijfrente-uitkering volgend jaar netto iets meer uitgekeerd dan dit jaar. Dat blijkt uit berekeningen van loonstrookverwerker ADP die maandag zijn gepubliceerd.

Inkomensafhankelijke zorgpremie

,,Het belastingtarief in de eerste schijf stijgt, maar omdat de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) per 1 januari daalt, houden pensioengerechtigden netto toch meer over”, legt Dik van Leeuwerden van ADP uit. De inkomensafhankelijke zorgpremie voor zelfstandigen, gepensioneerden en werkgevers gaat omlaag van 5,4 procent naar 4,85 procent.

Bij een (aanvullend) pensioen van 500 euro per maand gaat het om 1,50 euro meer, bij 750 euro om 2,20 euro. Wie een pensioen van 2500 euro heeft, krijgt 10,50 euro extra op zijn rekening gestort, aldus ADP.

Afbouw algemene heffingskorting

De loonstrookverwerker waarschuwt er wel voor dat de algemene heffingskorting volgend jaar wordt afgebouwd voor inkomens vanaf circa 20.000 euro. De verschuldigde inkomstenbelasting wordt meestal pas naderhand berekend en het kan dus zijn dat sommige gepensioneerden, volgend jaar meer heffingskorting ontvangen dan waar zij recht op hebben. Die moet dan achteraf worden terugbetaald.