Nieuws

Nieuwe minimumlonen 2014 bekend

Het minimumloon wordt tweemaal per jaar vastgesteld. Op 1 januari 2014 wordt zowel het minimumloon alsmede het minimum jeugdloon... Lees meer >

Het minimumloon wordt tweemaal per jaar vastgesteld. Op 1 januari 2014 wordt zowel het minimumloon alsmede het minimum jeugdloon voor het jaar 2014 vastgesteld. Vervolgens wordt door de overheid een nieuwe calculatie gemaakt waardoor op 1 juli 2014 het loon weer wordt bijgesteld. Elke werkgever in Nederland dient minimaal het wettelijke vastgestelde minimumloon te hanteren.
Zorg ervoor dat u het nieuwe minimumloon en de minimumjeugdlonen op tijd toepast. Doet u dit niet, dan loopt u het risico op een boete van de Inspectie SZW wegens onderbetaling

Hieronder vindt u het wettelijke minimumloon per maand, week en dag met de bijbehorende minimumjeugdlonen. Een wettelijk minimumloon per uur kent de wet niet. Het minimumuurloon hangt namelijk af van het aantal uren dat in de branche of onderneming als volledige werkweek geldt. Het uurloon dat u minstens moet uitbetalen, bepaalt u door het weekloon uit de onderstaande tabel te delen door het aantal uren per week dat in uw onderneming als volledig dienstverband geldt.

Leeftijd Per maand Per week per dag
22 jaar € 1.262,75 € 291,40 € 58,28
21 jaar € 1.077,05 € 248,55 € 49,71
20 jaar € 913,65 € 210,85 € 42,17
19 jaar € 779,95 € 180,00 € 36,00
18 jaar € 675,95 € 156,00 € 31,20
17 jaar € 586,80 € 135,45 € 27,09
16 jaar € 512,55 € 118,30 € 23,66
15 jaar € 445,70 € 102,85 € 20,57

Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minumumweekloon bij een arbeidsduur van resp. 36,38 en 40 uur per week.

Bruto minimuloon per uur per 01-01-2014 bij een gebruikelijk arbeidsvuur van:

Leeftijd 36 uur
per week
38 uur
per week
40 uur
per week
23 jaar en ouder € 9,52 € 9,02 € 8,57
22 jaar € 8,09 € 7,67 € 7,29
21 jaar € 6,90 € 6,54 € 6,21
20 jaar € 5,86 € 5,55 € 5,27
19 jaar € 5,00 € 4,74 € 4,50
18 jaar € 4,33 € 4,11 € 3,90
17 jaar € 3,76 € 3,56 € 3,39
16 jaar € 3,29 € 3,11 € 2,96
15 jaar € 2,86 € 2,71 € 2,57

 

Bron Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Eindheffing kerstpakket

Met de feestdagen in het vooruitzicht besluiten tal van ondernemingen deze maand of werknemers in verband met de feestdagen... Lees meer >

Met de feestdagen in het vooruitzicht besluiten tal van ondernemingen deze maand of werknemers in verband met de feestdagen een extraatje zullen ontvangen in de vorm van bijvoorbeeld een kerstpakket
of een cadeaubon. Deze verstrekking wordt ook wel een geschenk in natura genoemd.
Maar hoe zit het ook al weer?

U kunt uw medewerkers belastingvrij een kerstpakket schenken, mits het totaalbedrag van 70 euro per werknemer per jaar niet overschreden wordt. In dit geval mag u als werkgever een eindheffing van 20% toepassen. Met de eindheffing neemt u de verschuldigde belasting voor uw rekening, en stelt u uw medewerkers dus vrij van de belasting op hun kerstpakket. Geeft u een geschenk van tussen de 70 en 136 euro, dan moet u een eindheffing van 45% toepassen; voor een kerstpakket van meer dan 136 euro is dit zelfs 75%.
Het voordeel van het toepassen van de eindheffingsregeling is dat uw medewerker hiervan niets terugziet op zijn/ haar loonstrook en dus ook niet kan zien wat het extraatje u als werkgever heeft gekost.
Indien u als werkgever besluit om de medewerker een extraatje te geven in de vorm van een (netto) geldbedrag zal dit als loon worden gezien. Dit betekent dat over dit bedrag permies en loonheffingen zijn verschuldigd en dit afgedragen dient te worden aan de Belastingdienst.

Nieuwe regeling: de werkkostenregeling*

Sinds 2010 hebt u de keuze om gebruik te maken van een nieuwe regeling met betrekking tot belastingen op geschenken in natura: de werkkostenregeling. Tot 1 januari 2015 hebt u nog de keuze of deze regeling wil toepassen, na deze datum wordt deze regeling de verplichte standaard.

Binnen de werkkostenregeling zijn alle vergoedingen en verstrekkingen onbelast, zolang het totale bedrag lager is dan 1,5% **van de totale fiscale loonsom van uw voltallige personeel. Overschrijdt u het gestelde bedrag, dan betaalt u als werkgever 80% eindheffing over het surplus. Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld.

Uw fiscale loonsom bedraagt € 1.000.000,-
De ruimte voor onbelaste vergoedingen/verstrekkingen € 15.000,-
U betaalt in 2013 aan u personeel wegens vergoedingen € 20.000,-
Het surplus bedraagt € 5.000,-

Hierover betaalt u als werkgever een eindheffing van 80% € 4.000,-

Aan de bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u als werkgever de van toepassing zijnde fiscale regels goed te bestuderen voordat u tot het bestellen van kerstpakketten en feestgeschenken overgaat. Bezoek de site van de Belastingdienst voor meer informatie.

Als een werknemer de waarde van zijn kerstpakket wil schenken aan een goed doel, kan dit zowel onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen als onder de werkkostenregeling (WKR) onbelast. De schenking moet dan wel aan twee voorwaarden voldoen:
– U mag niet ná het verstrekken van het kerstpakket de waarde alsnog onbelast schenken. Er kan dan geen correctie meer plaatsvinden.
– Uw onderneming moet het goede doel bepalen. U mag hierover natuurlijk wel overleggen met de werknemers. Voor het onbelast laten van de schenking is het essentieel dat uw regeling aan de voorwaarden voldoet.

Twijfelt u of de formulering en feitelijke uitvoering van de regeling in uw onderneming correct is, laat dit dan vooraf controleren door de Belastingdienst. Zo weet u zeker dat u achteraf niet wordt geconfronteerd met een naheffingsaanslag.
_________________________
* Na 2014 bent u verplicht te werken met de werkkostenregeling. De kerstpakketten brengt u in dit geval onder in uw vrije ruimte. U mag 1,5 procent (2013_ van de totale loonsom van uw onderneming besteden aan vergoedingen en schenkingen. U mag in 2013 ook al gebruikmaken van deze regeling, maar bent dat nog niet verplicht.
**De werkkostenregeling vervangt alle bestaande fiscale regels voor vergoedingen. Dit betekent dat u maximaal 1,5% (in 2013) van de het totaalbedrag dat u besteedt aan uw personeel (de fiscale loonsom) onbelast mag vergoeden of verstrekken. Zorg ervoor dat u binnen deze 1,5% (forfaitaire ruimte) blijft. Voor vergoedingen boven dit bedrag betaalt u namelijk een eindheffing van 80%.

Beoordeel uw gebruikelijk loon

Voor personen die werken en een aanmerkelijk belang in uw vennootschap of coöperatie hebben, geldt de gebruikelijkloonregeling. Soms geldt... Lees meer >

Als DGA wordt u geacht minimaal een gebruikelijk loon te genieten. Een gebruikelijk loon bedraagt minimaal € 43.000 (2013) of het loon van de meestverdienende werknemer zonder aanmerkelijk belang. Als u aannemelijk maakt dat in het economische verkeer soortgelijke werknemers minder verdienen, kan het gebruikelijk loon gesteld worden op dat lagere salaris. Als soortgelijke werknemers meer verdienen dan wordt het salaris gesteld op ten minste 70% van dat bedrag (maar ten minste € 43.000). Bij eenpersoons-BV’s kan het gebruikelijk loon bij de DGA ook wel worden vastgesteld volgens de afroommethode of winstreductiemethode. Dat wil zeggen dat het gebruikelijk loon gesteld wordt op het bedrag van de winst van de BV, na aftrek van kosten en een winstopslag. De Belastingdienst probeert in veel meer situaties dan dit van de rechter mag, het loon op deze wijze vast te stellen. Daardoor is het gebruikelijk loon hoger dan zou moeten (mogen).
Omdat loon (maximaal 52%) veelal hoger belast wordt dan winst in de BV (de gecombineerde vennootschapsbelasting en inkomstenbelastingdruk bedraagt 40%-43,75%), is het nuttig om jaarlijks te bekijken of uw loon naar beneden kan worden bijgesteld. Bent u minder gaan werken, bestaat het vermoeden dat op de arbeidsmarkt thans lagere lonen worden betaald of is uw onderneming ingekrompen, dan is er vermoedelijk geld te verdienen met een herijking van het gebruikelijk loon.
In 2013 heeft de Commissie Van Dijkhuizen voorgesteld om het gebruikelijk loon op ten minste 90% (in plaats van 70%) van het loon van soortgelijke werknemers vast te stellen. Begin volgend jaar zal blijken of het kabinet dit standpunt volgt. Vooruitlopend op deze discussie heeft het kabinet in het begrotingsakkoord afgesproken dat de 30% marge al zal worden beperkt vanaf 2015. Hoeveel? Dat is nog niet geheel duidelijk. Aangegeven is slechts dat de maatregel € 150 miljoen moet opbrengen en dat de beperking van de marge daarop zal worden afgestemd.

Bron
Belastingdienst
Accountancynieuws