Nieuws

Check de WIA-beschikking

Werkgevers die een WGA-beschikking van het UWV ontvangen, doen er goed aan deze te controleren. Een herbeoordeling van de... Lees meer >

Werkgevers die een WGA-beschikking van het UWV ontvangen, doen er goed aan deze te controleren. Een herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer zou een hoop kosten kunnen besparen

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) is onderverdeeld in de Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Voor een IVA-uitkering komen dus werknemers in aanmerking die duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Dit kost de werkgever niets. De werknemer die niet duurzaam arbeidsongeschikt is ontvangt een WGA-uitkering. Dit betekent hoge kosten voor de werkgever. Het is het UWV dat bepaalt voor welke uitkering de (ex-)werknemer in aanmerking komt. De criteria die het UWV hiervoor hanteert zijn echter onduidelijk
Hoge WGA-kosten
Zowel voor de werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA als voor de werkgever die publiek is verzekerd is kost een WGA-uitkering bij een (ex-)werknemer geld. Eigenrisicodragers moeten de uitkering van de arbeidsongeschikt geraakte ex-werknemer tien jaar lang zelf betalen. Veel werkgevers hebben dit risico weliswaar herverzekerd, maar de verzekeringspremies lopen op. Werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn krijgen de uitkeringskosten doorberekend via een hogere gedifferentieerde WGA-premie die de Belastingdienst inhoudt. Uitzoeken of herbeoordeling mogelijk is kan dus lonen.

1 januari 2014
Vanaf 1 januari 2014 draait de werkgever ook op voor de WGA-uitkering van zieke werknemers met een tijdelijk contract. Ook voor die gevallen is het verstandig om de gegevens die het UWV gebruikt voor het vaststellen van de premies goed te controleren! Naast een lijst met ex-werknemers met een vast dienstverband die in 2012 een Ziektewetuitkering kregen ontvangen werkgevers van het UWV ook een lijst met ex-werknemers met een tijdelijk dienstverband. Controleer deze lijst goed, want op basis daarvan worden WGA-flex premies berekend die de werkgever vanaf 2014 gaat betalen. Werkgevers hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken als de beschikking niet klopt.

Tip
Als het niet is uitgesloten dat een ex-medewerker duurzaam arbeidsongeschikt is en dus een IVA-uitkering zou moeten krijgen, kan de werkgever in overleg met een adviseur een medisch deskundige inschakelen. In dat geval kunt de werkgever een bezwaarprocedure starten tegen de ontvangen WGA-beschikking van het UWV

meer informatie vind u in ons nieuwsarchief en op de website van UWV

Beoordeel uw (gebruikelijk) loon

Als DGA wordt u geacht minimaal een gebruikelijk loon te genieten. Een gebruikelijk loon bedraagt minimaal € 43.000 (2013)... Lees meer >

Als DGA wordt u geacht minimaal een gebruikelijk loon te genieten. Een gebruikelijk loon bedraagt minimaal € 43.000 (2013) of het loon van de meestverdienende werknemer zonder aanmerkelijk belang. Als u aannemelijk maakt dat in het economische verkeer soortgelijke werknemers minder verdienen, kan het gebruikelijk loon gesteld worden op dat lagere salaris. Als soortgelijke werknemers meer verdienen dan wordt het salaris gesteld op ten minste 70% van dat bedrag (maar ten minste € 43.000). Bij eenpersoons-BV’s kan het gebruikelijk loon bij de DGA ook wel worden vastgesteld volgens de afroommethode of winstreductiemethode. Dat wil zeggen dat het gebruikelijk loon gesteld wordt op het bedrag van de winst van de BV, na aftrek van kosten en een winstopslag. De Belastingdienst probeert in veel meer situaties dan dit van de rechter mag, het loon op deze wijze vast te stellen. Daardoor is het gebruikelijk loon hoger dan zou moeten (mogen).

Omdat loon (maximaal 52%) veelal hoger belast wordt dan winst in de BV (de gecombineerde vennootschapsbelasting en inkomstenbelastingdruk bedraagt 40%-43,75%), is het nuttig om jaarlijks te bekijken of uw loon naar beneden kan worden bijgesteld. Bent u minder gaan werken, bestaat het vermoeden dat op de arbeidsmarkt thans lagere lonen worden betaald of is uw onderneming ingekrompen, dan is er vermoedelijk geld te verdienen met een herijking van het gebruikelijk loon.

In 2013 heeft de Commissie Van Dijkhuizen voorgesteld om het gebruikelijk loon op ten minste 90% (in plaats van 70%) van het loon van soortgelijke werknemers vast te stellen. Begin volgend jaar zal blijken of het kabinet dit standpunt volgt. Vooruitlopend op deze discussie heeft het kabinet in het begrotingsakkoord afgesproken dat de 30% marge al zal worden beperkt vanaf 2015. Hoeveel? Dat is nog niet geheel duidelijk. Aangegeven is slechts dat de maatregel € 150 miljoen moet opbrengen en dat de beperking van de marge daarop zal worden afgestemd.

Bron: Belastingdienst

Overstappen op de werkkostenregeling in 2014 of 2015

De verplichte invoering van de werkkostenregeling is uitgesteld tot 1 januari 2015. Toch adviseren wij werkgevers zich nu al... Lees meer >

De verplichte invoering van de werkkostenregeling is uitgesteld tot 1 januari 2015. Toch adviseren wij werkgevers zich nu al te verdiepen in de werkkostenregeling en te kijken of overstappen op de werkkostenregeling per 1 januari 2014 toch niet wijzer is. Voor veel werkgevers is de werkkostenregeling namelijk voordeliger dan het huidige systeem.

Volgens onderzoek heeft ongeveer 80% van de werkgevers voldoende aan de vrije ruimte om hun belastingvrije uitkeringen en verstrekkingen in onder te brengen. Enkele aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden kunnen dan nog meer financieel voordeel opleveren. De eindheffingsmogelijkheid biedt daarnaast soms de mogelijkheid werknemers op een goedkopere wijze bonussen en dergelijke te doen toekomen. Ook kan soms de eindheffing over hoge lonen geheel of deels worden voorkomen.

Voor een aantal werkgevers, waaronder werkgevers die aan hun werknemers (veel) korting bieden op producten en diensten van hun eigen bedrijf, pakt de huidige werkkostenregeling echter vaak niet goed uit.

Werkgevers die al zijn overgestapt adviseren wij kritisch te (laten) bekijken welke uitkeringen en verstrekkingen in 2013 nog in het belastingvrije forfait kunnen worden ondergebracht, dan wel belast kunnen worden met de eindheffing. Wij adviseren u snel actie te ondernemen, omdat u mogelijk pas optimaal kunt profiteren van de voordelen nadat de arbeidsvoorwaarden zijn aangepast.

Werkgevers die nog niet zijn overgestapt en/of weinig kennis hebben van de werkkostenregeling adviseren wij die kennis snel eigen te maken. Niet alleen omdat overstappen in 2014 voordelig kan zijn, maar ook omdat zij die pas in 2015 willen overstappen de tijd soms hard nodig hebben voor een grondige voorbereiding op de overstap.

Inventariseer uw arbeidsvoorwaarden om de gevolgen van dit ingrijpende voorstel voor uw organisatie in beeld te krijgen. Maak een start met de vormgeving van de nieuwe arbeidsvoorwaarden en reglementen. Deze procedures nemen namelijk doorgaans veel tijd in beslag.

Bron Rijksoverheid

Kabinet wil dat ondernemer zichzelf 5 miljard euro uit bv uitkeert

Het kabinet wil dat ondernemers zichzelf volgend jaar circa 5 miljard euro uitkeren uit hun bv`s. Om hen daartoe... Lees meer >

Het kabinet wil dat ondernemers zichzelf volgend jaar circa 5 miljard euro uitkeren uit hun bv`s. Om hen daartoe te verleiden wordt het tarief in box 2 tijdelijk verlaagd met drie procentpunten, naar 22%. Van die 5 miljard aan dividend moet dan 1 miljard naar de schatkist vloeien.

De meningen van fiscalisten over het plan lopen sterk uiteen. Er zit ongeveer 140 miljard euro in bv`s, maar een groot deel is niet liquide en zit in gebouwen en machines. Door de crisis kunnen ondernemers moeilijker aan geld komen om te investeren. Daardoor zijn ze minder snel geneigd om dividend aan zichzelf uit te keren. Vanaf 2015 moeten directeuren-grootaandeelhouders (dga`s) zichzelf een hoger salaris gaan geven. Nu moeten ze zichzelf minstens 43.000 euro per jaar uitkeren, of meer als het gebruikelijk loon hoger ligt. De korting van 30% die daarop nu nog wordt gegeven zal verdwijnen.

De commissie-Van Dijkhuizen stelt tevens voor het vermogen in de bv forfaitair te belasten tegen een tarief van enkele procenten. Dat levert de schatkist 200 miljoen euro per jaar op.

Bron Profnews

Omkering van de bewijslast

De fiscus beschikt over diverse instrumenten om frauderende ondernemers te ontmaskeren. Iemand die geen aangifte doet of een veel... Lees meer >

De fiscus beschikt over diverse instrumenten om frauderende ondernemers te ontmaskeren. Iemand die geen aangifte doet of een veel te laag bedrag aangeeft, krijgt bij ontdekking een correctie aan zijn broek. Maar hoe kan de fiscus die correctie bepalen als de administratie onvolledig is of gewoonweg vervalst? In zo’n geval kan de inspecteur de belastbare winst schatten. Hij gaat daarbij aan de hoge kant zitten. De inspecteur mag dat doen, zolang de schatting maar niet onredelijk is. Dat is in de fiscale rechtspraak uitgemaakt.

Normaliter moet de inspecteur een correctie bewijzen. Nu worden in fiscale zaken aan het bewijs veel minder zware eisen gesteld dan in strafzaken. In strafzaken moet het openbaar ministerie het strafbare feit overtuigend aantonen. In fiscale zaken hoeft een correctie alleen maar aannemelijk te worden gemaakt. Als een ondernemer heeft gefraudeerd, wordt de bewijslast omgekeerd. Dan is het niet de inspecteur die de correctie moet bewijzen, maar moet de belastingplichtige bewijzen dat de schatting onjuist is. Als de inspecteur op basis van schenknormen – uit een vat bier schenk je normaliter x glazen en dat correspondeert met x euro omzet – tot een schatting komt, zou de kroegbaas kunnen stellen dat zijn tapinstallatie lekt of dat het bij hem in het weekend altijd happy hour is. In de wet staat dat de schatting wordt gehandhaafd, tenzij is gebleken dat zij onjuist is. De bewijslast wordt niet alleen omgekeerd, ook moet de onjuistheid van de schatting overtuigend worden aangetoond. Met andere woorden, hiervoor geldt de zware bewijslast.

Een ondernemer die in zo’n procedure verzeilt raakt, bevindt zich in een lastig parket. Meestal loopt het bij de rechter verkeerd af. Veel ondernemers leggen het hoofd al vroegtijdig in de schoot, omdat zij van een procedure voor de belastingrechter geen succes verwachten. Maar sommige ondernemers hebben bij de belastingrechter wel degelijk succes. Het komt voor dat de fiscus rekenfouten heeft gemaakt, verkeerde normen heeft gehanteerd en geen rekening heeft gehouden met bijzondere omstandigheden die een lage winst verklaren. Sommige belastingcontroleurs hebben last van bedrijfsblindheid en tunnelvisie. Zij denken dat er geen eerlijke ondernemers zijn en dat de ene fraudeur alleen slimmer is dan de andere. Gelukkig hebben wij in Nederland onafhankelijke rechters die onbevangen naar de feiten kijken en gevoelig zijn voor reële argumenten. Als de inspecteur het echt bont heeft gemaakt, veroordeelt de rechter hem zelfs tot schadevergoeding

Weekers publiceert besluit verhoging schenkvrijstelling

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een beleidsbesluit gepubliceerd dat een tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning... Lees meer >

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een beleidsbesluit gepubliceerd dat een tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning betreft. Het besluit loopt vooruit op wetgeving.

Weekers keurt goed dat de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning vanaf 29 oktober 2012 ook kan worden toegepast op een schenking voor de aflossing van de restschuld vervreemde eigen woning.

Tevens keurt de staatssecretaris goed dat voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag verhoogd wordt naar € 100.000 voor schenkingen voor de eigen woning en dat daarbij niet de beperking van toepassing is dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar. Deze goedkeuring loopt vooruit op wetgeving.

Bron Beslui verhoging schenkeingvrijstelling

Fiscale korting bij afkoop stamrecht in 2014

Een werknemer die ontslagen wordt, krijgt soms een bedrag ineens mee. Zo’n afkoopsom wordt afhankelijk van de hoogte ‘gouden... Lees meer >

Een werknemer die ontslagen wordt, krijgt soms een bedrag ineens mee. Zo’n afkoopsom wordt afhankelijk van de hoogte ‘gouden handdruk’ genoemd. Het is mogelijk met de werkgever af te spreken dat de uitkering niet ineens, maar in termijnen wordt uitbetaald. In zo’n geval is het gebruikelijk dat het bedrag wordt uitbetaald aan een verzekeraar, bank of stamrecht-bv, die dit verzorgt. Het voordeel hiervan is dat de belastingheffing wordt uitgesteld.

In het Belastingplan voor 2014 wordt de mogelijkheid gecreëerd om het stamrecht af te kopen. Er geldt een fiscale korting van 20% als de afkoop in 2014 geschiedt. Als de hoogste tariefschijf van de inkomstenbelasting van toepassing is, betekent dit dat het stamrecht tegen effectief 41,6% kan worden afgekocht.

De bedoeling is dat het vrij te komen kapitaal een bestedingsimpuls aan de economie geeft. Inactief kapitaal moet worden geactiveerd om de economie een duwtje in de goede richting te geven. Belastingadviseurs worden overspoeld met vragen van cliënten of zij er verstandig aan doen van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Het afkopen betekent dat er eenmalig een relatief groot bedrag belast zal worden. In de meeste gevallen zijn de uitkeringen belast tegen 42% loonbelasting (inkomstenbelasting). Dit terwijl het kapitaal ineens vaak grotendeels in de hoogste tariefschijf belast wordt. Met korting is dit tarief 41,6%. Dat scheelt dus nauwelijks iets. Stel dat iemand met een stamrecht-bv weer werk heeft gevonden en daaruit een hoog inkomen behaalt, dan zal de uitkering termijn misschien in de hoogste schijf worden belast. In dat geval zou kunnen worden overwogen het stamrecht af te kopen.

Besef dat het stamrecht ook kan worden gebruikt voor pensioenverbetering, waardoor de belastingheffing langdurig wordt uitgesteld. Ook goed om te beseffen is dat als het stamrecht is afgekocht, het kapitaal na aftrek van belasting tot het gewone spaargeld zal gaan behoren. Hierover bent u jaarlijks 1,2% belasting kwijt. Dat vermijdt u zolang het kapitaal in de bv blijft.

Vaak is het kapitaal gebruikt om een onderneming te financieren of voor een hypotheeklening aan de aandeelhouder. De voor afkoop benodige belastingheffing kan dan meestal niet snel liquide worden gemaakt. Als u niet zeker weet of de afkoopmogelijkheid voor u voordelig is, neem dan contact op met uw adviseur. Voor een optimale keuze is maatwerk vereist.

Begrotingsafspraken 2014

Begrotingsafspraken 2014 Mede namens premier Rutte en vicepremier Asscher informeert minister Dijsselbloem van Financiën de Tweede Kamer over de begrotingsafspraken... Lees meer >

In het begrotingsakkoord 2014 dat op 11 oktober is gesloten door het kabinet en D66, ChristenUnie en SGP zijn ook maatregelen op fiscaal gebied aangekondigd, waarbij de nadruk ligt op lastenverlichting op arbeid en verlaging van de marginale belastingdruk.

Overzicht fiscale wijzigingen in begrotingsafspraken •Tijdelijke verlaging tarief box 2. Het tarief voor het aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting wordt in 2014 tijdelijk verlaagd van 25% naar 22%. Het is nog niet duidelijk of er een maximum aan inkomen gaat gelden, zoals het geval was bij een soortgelijke maatregel in 2007.
•Verlaging toegestane marge gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder (‘dga’). De toegestane marge voor het vaststellen van het gebruikelijk loon voor de dga wordt in 2015 verlaagd. Nu mag het loon van een dga nog hoogstens 30% lager zijn dan wat marktconform is, in 2015 wordt dit percentage verlaagd – in welke mate is nog niet duidelijk.
•Terugdraaien versobering zelfstandigenaftrek. Vanaf 2015 zou de zelfstandigenaftrek worden verlaagd; deze maatregel gaat niet door.
•Bestrijding schijnconstructies. Oneigenlijk gebruik van de ondernemersfaciliteiten zal worden bestreden. Details van de maatregelen zijn op dit moment niet bekend.
•Afschaffen werkbonus. De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 2015 afgeschaft voor nieuwe gevallen, om vanaf 2018 helemaal te zijn vervallen.
•Terugdraaien afbouw algemene heffingskorting vierde schijf. Volgens het Belastingplan 2014 zou de algemene heffingskorting vanaf 2015 volledig worden afgebouwd voor box 1-inkomen in de vierde schijf. Om de marginale belastingdruk te beperken, gaat dit niet door. De voorgestelde gedeeltelijke afbouw in de tweede en de derde schijf in 2014 lijkt wel door te gaan.
•Tijdelijke verlaging tarief eerste schijf box 1. Het tarief in de eerste schijf van box 1 wordt in 2014 tijdelijk verlaagd met 0,75%.
•De huidige fiscale aftrek voor chronisch zieken en gehandicapten blijft in aangepaste vorm bestaan. Onder andere uitgaven voor woningaanpassingen worden van de aftrek uitgezonderd.
•Het verlaagde btw-tarief van 6% voor de arbeidskosten ter zake van renovatie en onderhoud van woningen zal voor heel 2014 gelden, in plaats van tot 1 maart 2014.
•De geplande verlaging van de motorrijtuigenbelasting vervalt.
•Voor de belasting op personenauto’s en motorrijwielen worden de CO2-emissienormen vanaf 2015 verder aangescherpt.
•Het tarief van de belasting op leidingwater wordt verhoogd. Daarnaast vervalt het maximumverbruik van 300 m3 waarover wordt geheven.
•De belasting op het storten van afval wordt opnieuw ingevoerd.

Nota’s van wijziging Belastingplan 2014

Los van de begrotingsafspraken zijn na Prinsjesdag ook nog nota’s van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2014 en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit betreft onder andere de volgende maatregelen:
•tijdelijke verlaging van de bijtelling voor volledig elektrische auto’s in 2014 en 2015 van 7% tot 4%;
•afschaffing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de VAMIL voor personenauto’s;
•wijziging van de Successiewet, inclusief een boetemogelijkheid, in verband met invoering van een inlichtingenplicht voor voormalige ANBI’s (jaarstukken, gedane giften);
•wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) in verband met invoering van een informatieverplichting voor dienstverleningslichamen. Ook aan deze wijziging wordt een boetemogelijkheid gekoppeld.

Bron: Belastingdienst

begrotingsafspraken-2014

Ouderschapsverlofkorting per 2015 ten einde

Per 1 januari 2015 komt er een einde aan de ouderschapsverlofkorting. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Hervorming kindregelingen’ dat... Lees meer >

Per 1 januari 2015 komt er een einde aan de ouderschapsverlofkorting. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Hervorming kindregelingen’ dat onlangs door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dat kan u weer een administratief klusje schelen.

Op dit moment kunnen werknemers die (deels) onbetaald ouderschapsverlof opnemen, recht hebben op de ouderschapsverlofkorting in de inkomstenbelasting. Deze is alleen van toepassing als het loon van de werknemer door het ouderschapsverlof lager is dan het jaar ervoor. De ouderschapsverlofkorting bedraagt maximaal de helft van het wettelijk minimumuurloon per opgenomen uur ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlofverklaring is niet meer nodig
In principe heeft uw onderneming niets te maken met de ouderschapsverlofkorting; het is immers een regeling in de inkomstenbelasting. U moet echter aan werknemers met ouderschapsverlof een zogenoemde ouderschapsverlofverklaring ophoesten, waarin onder meer de normale contracturen van de werknemer staan en de precieze afspraken over het ouderschapsverlof (de uren, de periode, eventuele loondoorbetaling). De werknemer moet deze verklaring aan de Belastingdienst kunnen overleggen als hij de ouderschapsverlofkorting wil toepassen.
Aangezien er in 2015 geen ouderschapsverlofkorting meer is, kan de verklaring dan dus ook achterwege blijven. Het blijft natuurlijk altijd verstandig om de afspraken over het ouderschapsverlof schriftelijk te bevestigen.