Nieuws

Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto

De Belastingdienst heeft in overleg met VNO-NCW en EVO een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van... Lees meer >

De Belastingdienst heeft in overleg met VNO-NCW en EVO een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van een bestelauto die een werkgever aan zijn werknemer ter beschikking stelt.

De nieuwe voorbeeldafspraak is te downloaden van de website van de Belastingdienst. De dienst adviseert de oude afspraak te vervangen door de nieuwe.

Wanneer een werkgever de (oude of nieuwe) voorbeeldovereenkomst niet gebruikt of als hij deze wijzigt, kan het zijn dat de schriftelijke vastlegging van zijn verbod niet (meer) voldoet. Om dit te voorkomen kan de werkgever zijn afspraak ter goedkeuring voorleggen aan Belastingdienst Doetinchem, Landelijk Coördinatiecentrum Auto, antwoordnummer 367, 7600 VB Almelo.

Meer informatie over het verbod bij Verbod privégebruik bestelauto

Let op!

Als u de voorbeeldafspraak wijzigt, mag u de gewijzigde afspraak voorleggen aan:

Belastingdienst/Landelijk Coördinatiecentrum Auto 
Postbus 843
7600 AV Almelo

Geef duidelijk aan waar de afspraak afwijkt van de voorbeeldafspraak.

Voorbeeldafspraak inzake beschikking gestelde bestelauto

Afstempelen pensioen in eigen beheer

Veel pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren onvoldoende rendement gemaakt om hun verplichtingen jegens de pensioengerechtigden volledig na te kunnen... Lees meer >

Veel pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren onvoldoende rendement gemaakt om hun verplichtingen jegens de pensioengerechtigden volledig na te kunnen komen. Omdat bijstorten door de werkgevers geen optie is, zit er niets anders op dan een korting toe te passen op de uitkeringsbedragen.

Normaliter moet een werkgever die pensioen toezegt deze verplichtingen onderbrengen bij een pensioenfonds of een verzekeraar. Bij een directeur-grootaandeelhouder (dga) mogen de pensioenverplichtingen in eigen beheer worden gehouden. Dit heeft onder andere als voordeel dat de bv het kapitaal kan gebruiken om haar onderneming te financieren. Als de bv geen onderneming (meer) drijft, moet de bv het pensioenkapitaal beleggen. Ook bij de dga komt de situatie van onvoldoende rendement veelvuldig voor. Bij de pensioentoezegging wordt uitgegaan van een rekenrendement van 4%. Bedenk dat de kapitaalmarktrente al jaren rond de 2% ligt en ook op de aandelenbeurs is het de afgelopen jaren geen feest geweest.

Veel dga’s hebben hun accountant gevraagd of ook zij niet het pensioen mogen afstempelen. Net zoals de pensioenfondsen. Als de bv onvoldoende vermogen heeft, kan zij het pensioen niet levenslang uitkeren. De meeste dga’s willen liever levenslang een lagere uitkering dan een uitkering die stopt wanneer zij bijvoorbeeld 73 jaar zijn. De fiscus is daar altijd fel tegen gekant geweest. Als men dat tegen het advies van de fiscus in toch deed, werd ‘afkoop van pensioen’ gesteld met alle strafheffingen van dien.

Een succesvolle lobby heeft ertoe geleid dat ook voor de dga sinds 1 januari 2013 pensioen kan afstempelen. Daarvoor gelden welke enkele vereisten. Zo mag de onderdekking niet zijn ontstaan door dividenduitkeringen en het verstrekken van leningen aan de dga. Alleen als het vermogen minder is dan 75% van de pensioenverplichting, mag een korting worden toegepast. De norm van 75% wordt toegepast op de fiscale waardering van de pensioenverplichting. De werkelijke, commerciële waarde van de pensioenverplichting ligt in de praktijk vaak tweemaal zo hoog als de fiscale waardering. Het komt erop neer dat er alleen bij een gigantische onderdekking mag worden afgestempeld. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst en moet de vereiste onderdekking worden aangetoond.

Mocht u vragen hebben omtrent bovenstaande dan staan onze collega’s u graag ter woord.

Vrijwilligerswerk en giftenaftrek

Ieder jaar weer zijn er veel vragen over de giftenaftrek die vrijwilligers willen claimen voor hun werk. Er heerst... Lees meer >

Ieder jaar weer zijn er veel vragen over de giftenaftrek die vrijwilligers willen claimen voor hun werk. Er heerst nog steeds misverstand over het mogen aftrekken van de €1.500  die je als vrijwilliger onbelast mag ontvangen. Veel mensen denken dat je dat bedrag gewoon mag aftrekken als je vrijwilligerswerk doet. Niets is minder waar!
Hier is hoe het werkt.

U kunt per maand maximaal €150, per jaar maximaal €1.500, belastingvrij ontvangen voor het verrichten van vrijwilligerswerk voor een ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Er moet dan wel sprake zijn van echt vrijwilligerswerk. Dat wordt door de belastingdienst afhankelijk gesteld van het uurloon. Dat mag niet hoger zijn dan €4,50 per uur en niet hoger dan €2,50 per uur voor wie nog  23 jaar is. Het maximum per maand en per jaar geldt voor de vergoeding voor het werk zelf en de vergoede kosten samen.

Deze belastingvrije vergoeding kan worden teruggeschonken aan de ANBI en zo ontstaat een “gratis” aftrekpost. Maar er zijn wel regels. Je kan niet zomaar €1.500 aftrekken als je vrijwilligerswerk doet. Als je niet betaald krijgt, kan je dit bedrag alleen maar aftrekken als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

De instelling geeft een verklaring af dat u zich hebt ingezet als vrijwilliger; de instelling heeft een regeling getroffen waardoor u in aanmerking komt voor de vergoeding, de financiële situatie van de instelling is zodanig dat de vergoeding daadwerkelijk kan worden uitbetaald, het is ook de bedoeling dat hij wordt uitbetaald en u kunt kiezen of u de vergoeding wilt ontvangen of aan de instelling wilt schenken. Dat is een hele lijst van voorwaarden en als niet aan alle eisen wordt voldaan, wordt de aftrekpost afgewezen. Zo besliste de Rechtbank Zeeland-West-Brabant op 22 januari 2013 (LJN BZ5282) in de volgende zaak. In de vrijwilligersovereenkomst stond onder meer dat belanghebbende een vergoeding krijgt van € 4,50 per uur en dat hij die als gift beschikbaar stelt aan de instelling. Hij voerde deze vergoeding van in totaal € 1.500 op als gift. De rechtbank oordeelde dat geen sprake is van een gift. Voor een gift moet sprake zijn van een waardeverschuiving uit het vermogen van de gever, waardoor het vermogen van de begiftigde wordt vergroot. Daarvan is geen sprake. De vrijwilliger heeft feitelijk nooit recht gehad op de vrijwilligersvergoeding en dus ook niet de beschikking erover gehad, aldus de rechtbank.

Er kan ook sprake zijn van een gift als u afziet van een vergoeding van gemaakte kosten of als de ANBI de kosten niet kan vergoeden wegens zijn slechte financiële situatie en het gaat om kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed behoren te worden. Dit zijn o.a. reiskosten (voor auto’s geldt een vast bedrag van €0,19 per km), portokosten, kosten voor enveloppen, etc.

Mocht u vragen hebben omtrent bovenstaande dan staan onze collega’s u graag ter woord.

Check BTW-nummers alleen via officiële website

Als uw onderneming zaken doet met buitenlandse ondernemingen, bent u verplicht de BTW-identificatienummers en de bedrijfsgegevens regelmatig te controleren.... Lees meer >

Als uw onderneming zaken doet met buitenlandse ondernemingen, bent u verplicht de BTW-identificatienummers en de bedrijfsgegevens regelmatig te controleren. U moet daarvoor wel de officiële website van de Eruopese Commissie gebruiken. Als u vergelijkbare particuliere websites, zoals vatcheck.eu, gebruikt, voldoet u niet aan de wettelijke vereisten. Dat blijkt uit een recente uitspraak van rechtbank Den Haag. ( bron Rechtbank Den Haag, 31 mei 2013, Zaak AWB-12_3841)

Voor de aftrek van aan uw onderneming in rekening gebrachte BTW moet u wel aan de wettelijke vereisten voldoen. Van leveranciers uit andere Europese landen moet u dan ook regelmatig zowel het BTW-identificatienummer als de bedrijfsgegevens controleren. Het resultaat van die controle moet u aan de Belastingdienst kunnen overhandigen zodra hij daarom verzoekt. Naast een regelmatige check moet u de uitkomst daarvan dus ook in uw (digitaal) archief opnemen.

Resultaat check BTW-nummer vastleggen en bewaren

Tot enkele jaren geleden kon u de gegevens van buitenlandse leveranciers telefonisch bij de Belastingdienst opvragen. U ontving dan desgevraagd een afdruk op papier. Later ontstonden diverse particuliere initiatieven zoals vatcheck.eu. Via dergelijke sites was het achterhalen van buitenlandse BTW-identificatienummers vrij simpel. Later introduceerde de Europese Commissie een eigen oplossing: het systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie (VIES). Via de bijbehorende website kunt u eenvoudig een geldigverklaring van een BTW-nummer verifiëren. Het resultaat daarvan kunt u digitaal vastleggen en bewaren.

Bron: De Belastindienst

Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt per 1 januari 2014

Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt per 1 januari 2014... Lees meer >

Vorige jaar verdwenen ook de Aangifte brief voor de loonheffingen. Nu verdwijwt per 1 januari 2014 ook de Aangiftebrief voor de omzetbelasting.

Vanaf 1 januari 2014 stuurt de Belastingdienst geen Aangiftebrief omzetbelasting meer. De acceptgiro bij de aangiftebrief verdwijnt ook. Dit gebeurt al in december 2013.

U dient dus voortaan zelf in de gaten houden dat u op tijd aangifte doet en betaalt. Wanneer dit is kunt u zien in het beveiligde gedeelte van onze internetsite. Hier vindt u ook het betalingskenmerk. U kunt ook de zoekhulp betalingskenmerk gebruiken.

Overzicht belangrijke gegevens:

Om de overgang makkelijker te maken stuurt de Belastingdienst  begin januari 2014 een overzicht met de volgende gegevens toe:

  • * aangiftetijdvakken
  • * uiterste inlever- betaaldatums
  • * betalingskenmerken

Mocht u deze gegevens ontvangen dan zien wij hier een kopie van tegemoet. Wij kunnen dit dan ook voor u in de gaten houden. 

De Belastingdienst stuurt ook per email een herrinering
Wilt u per e-mail een bericht ontvangen om u eraan te herinneren dat u aangifte moet doen? Ga dan naar het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst.  Geef bij uw gebruikersinstellingen uw e-mailadres op en vink aan dat u een e-mailbericht wilt ontvangen.

Kabinet geeft ondernemers meer ruimte te investeren

Ondernemers kunnen van 1 juli 2013 tot het einde van dit jaar direct tot de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen... Lees meer >

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Weekers en minister Kamp om ondernemers de mogelijkheid te geven om van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 direct tot maximaal 50% van nieuwe bedrijfsinvesteringen af te schrijven en van de belasting af te trekken. Hierdoor kun je de belastingafdracht de komende jaren verminderen.

Voorwaarde voor toepassing van deze tijdelijke regeling is dat de investering, bijvoorbeeld een machine, voor 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen. Zo niet, dan wordt de willekeurige afschrijving teruggenomen. Uiteindelijk betaalt men evenveel belasting als zonder willekeurige afschrijvingen, maar de regeling levert het bedrijfsleven in 2013 en 2014 samen een liquiditeitsvoordeel van 400 miljoen euro op.

De tijdelijke mogelijkheid voor willekeurig afschrijven staat open voor B.V.’s en IB-ondernemers en kan uitsluitend worden toegepast op investeringen die worden gedaan in de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013.

De precieze regels voor toepassing van de tijdelijke regeling zijn op dit moment nog niet gepubliceerd. De verwachting is echter dat de spelregels gelijk zullen zijn aan de regels die golden voor de in 2009, 2010 en 2011 bestaande tijdelijke mogelijkheid van willekeurig afschrijven. Als dit inderdaad het geval is, kan de mogelijkheid van willekeurig afschrijven niet op alle bedrijfsmiddelen worden toegepast. Zo komen niet in aanmerking: tweedehands bedrijfsmiddelen, gebouwen, woonschepen, bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s (m.u.v. zeer zuinige personenauto’s, met 14% bijtelling), immateriële activa (waaronder software), dieren, grond-, weg- en waterbouwkundige werken. Uitgesloten zijn ook bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn om ter beschikking te worden gesteld (verhuur) aan derden.

Tot eind 2013 kunt u  gebruik maken van de regeling voor willekeurige afschrijving. Als u als ondernemer al gebruik maakt van een andere vorm van willekeurige afschrijving (bijvoorbeeld de regeling voor startende ondernemers, milieubedrijfsmiddelen of zeeschepen) dan kunt u kiezen van welke regeling u gebruik wilt maken. Samenloop met de tijdelijke regeling willekeurige afschrijving kan niet.

Mocht u vragen hebben n.a.v bovenstaande dan staan onze collega’s u graag te gemoet.

Bron: De Rijksoverheid