Nieuws

Verhoging tarief eerste twee schijven

Het tarief in de eerste twee schijven (bij een inkomen tot ruim €33.000) is per 1 januari 2013 fors... Lees meer >

Het tarief in de eerste twee schijven (bij een inkomen tot ruim €33.000) is per 1 januari 2013 fors omhoog gegaan, maar liefst met 3,9%. Dat heeft een reden. Per dezelfde datum is de WULB (wet uniformering loonbegrip) in werking getreden. Op grond van deze wet is de heffingsmethodiek van de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering veranderd. Tot 1 januari 2013 werd deze bijdrage ingehouden van loon. Werkgevers waren verplicht om hun werknemers een vergoeding te geven voor deze bijdrage en deze vergoeding behoorde tot het loon, zodat er loonheffing verschuldigd was over deze bijdrage. Per saldo betaalden werknemers hierdoor alleen de loonheffing over deze bijdrage: de inhouding viel namelijk weg tegen de vergoeding.

Vanaf 1 januari 2013 is de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet in geval van een dienstbetrekking een volledige werkgeversheffing. Hij komt dus niet meer voor rekening van de werknemer en er is ook geen vergoeding meer. De werknemer zou er dus per 1 januari 2013 op vooruitgaan, omdat de loonheffing over de vergoeding van de bijdrage niet meer verschuldigd is. Om dat op te vangen, is het tarief in de eerste twee schijven verhoogd. Een werknemer heeft dus weinig last van deze verhoging, omdat die wegvalt tegen de eerdere loonheffing over de bijdrage.

Maar in veel gevallen was er helemaal geen sprake van een vergoeding van werkgever of inhoudingsinstantie. Bijvoorbeeld bij een AOW-uitkering, pensioen en lijfrente-uitkeringen kwam de bijdrage volledig voor rekening van de belastingplichtige. Dat blijft hetzelfde en toch moeten deze mensen óók het verhoogde tarief in de eerste twee schijven betalen. Zij gaan er dus fors op achteruit. De regering heeft wel gepoogd om die pijn te verzachten, maar dat is in lang niet alle gevallen gelukt. Tegenover dit tariefnadeel staat de verhoging van de ouderenkorting met €270, introductie van een ouderenkorting van €150 voor hogere inkomens, verhoging van de algemene heffingskorting met €100 en verlaging van de ZVW-bijdrage over de AOW met 1,45 procentpunt. Al met al gaan vooral ouderen er door deze maatregel per saldo fors op achteruit.